03-06

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vám uvádzame tabuľku s čistou mzdou za obdobie október - december 2005 vedúcich zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorí poskytli písomný súhlas so zverejnením požadovaných osobných údajov.

Platové pomery predsedu samosprávneho kraja určuje zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja.

Odmena podpredsedovi ŽSK bola schválená Uznesením č. 2/2002 zo dňa 6. februára 2002 na 2. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja vo výške 30 000,- Sk mesačne, pričom predseda kraja bol oprávnený túto odmenu zvýšiť maximálne do výšky 50 % určenej odmeny.

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru nebolo možné získať súhlas o poskytnutie osobných údajov Ing. Puterovej (vedúca odboru sociálnych vecí) a Ing. Škerdu (vedúci odboru dopravy a komunikácií).Titul, meno, priezvisko, názov funkcie

Čistá mzda (v Sk)

október 2005

november 2005

december
2005

Ing. Ján DREISIG
riaditeľ Úradu ŽSK

19 995

20 099

Ing. Marián TUCHSCHER
vedúci odboru organizačného

**

21 169

**

Ing. Stanislav PITOŇÁK
vedúci odboru regionálneho rozvoja

48 477 *

22 179

21 776

Ing. Marta MANGOVÁ
vedúca odboru financií

**

23 687

**

Mgr. Lubomír JAŇÁK
vedúci odboru školstva

61 419 *

22 888

52 855 *

MUDr. Štefan KÖHLER
vedúci odboru zdravotníctva

**

23 295

22 891

Ing. Vladimír BADURA
vedúci odboru vnútornej správy

**

22 529

**

Mgr. Angelika FOGÁŠOVÁ
vedúca odboru kultúry

39 081*

21 027

21 009

JUDr. Gabriela BEDNÁROVÁ
vedúca odboru právneho

47 343 *

24 776

39 243 *

Ing. Ivana GORČÁKOVÁ
vedúca odboru informácií a zahraničných vecí

41 374 *

23 070

22 586

Legenda:

* v čistej mzde je zahrnutá aj odmena
** dotknutá osoba nedala písomný súhlas k zverejneniu údajov