01/09

K bodu 1-

Poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne Kysúc sú predovšetkým domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov a špecializované zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zoznam poskytovateľov sociálnej pomoci (Domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb v kysuckom regióneZoznam neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc na území ŽSK)

Domovy sociálnych služieb poskytujú služby deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. Domovy dôchodcov, ktoré sa od 1.1.2009 premenovali na zariadenia pre seniorov, poskytujú služby klientom v dôchodkovom veku s nepriaznivým zdravotným stavom alebo ich potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Zariadenia sociálnych služieb (domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov) poskytujú nasledovné služby: stravovanie; ubytovanie; pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby; ošetrovateľská starostlivosť; pracovná terapia, záujmové, rekreačné, kultúrne a rehabilitačné činnosti; sociálne poradenstvo a rôzne druhy terapií.

Zariadenia sociálnych služieb poskytujú dennú, týždennú, alebo ročnú dĺžku pobytu.

Rozdelenie sociálnych zariadení je nasledovné:
- neštátne, ktorých zriaďovateľom je mimovládna organizácia,
- verejné, ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto alebo samosprávny kraj.

Služby klientom v sociálnych zariadeniach sú poskytované od 1. januára 2009 podľa Zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách:

Ú h r a d a z a s o c i á l n u s l u ž b u
§ 72

1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(3) Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(4) Určovanie sumy úhrady najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

§ 74
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.13) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorou je
a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
b) zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
c) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
d) opatrovateľská služba,
e) sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
f) požičiavanie pomôcok,
g) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci, vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
c) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
(4) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 2 písm. b), e) až h) neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 písm. d) a e).
(5) K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 2 písm. c) a d) fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu okrem fyzickej osoby uvedenej v § 35 ods. 1 písm. b).
(6) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
(7) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.
(8) Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. g) musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.
(9) V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.
(10) Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec alebo vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 8 ods. 3 a 4 sa považuje za splnenú.
(11) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
(12) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(13) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(14) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 12,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
(15) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
(16) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. a), b) a d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby zabezpečiť fyzickej osobe nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak si ich nevie zabezpečiť sama.
(17) Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
(18) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, alebo ak vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypovedať zmluvu.
(19) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a priložiť zoznam prijímateľov sociálnej služby, a to najneskôr tri mesiace pred predpokladaným dňom zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania sociálnej služby. Túto povinnosť má neverejný poskytovateľ sociálnej služby aj voči prijímateľovi sociálnej služby, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovaní sociálnej služby na určitý čas.
(20) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho nástupníctva na základe rozhodnutia vyššieho územného celku o výmaze neverejného poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo vyšší územný celok vymaže neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 68 ods. 2 písm. c) a d) pred uplynutím času trvania poskytovania sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby.