... Vy ste sa pýtali, my sme odpovedali...

Žiadosti v roku 2009

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.
 

Žiadosť č. 111
1. Poskytnutie informácií o múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Žiadosť č. 110
1. Koľko financií bolo plánovaných v roku 2008, 2009 a v akej výške plánuje ŽSK poskytnúť dotácie organizáciám pôsobiacich v sociálnej oblati v roku 2010.

Žiadosť č. 109
1. Výdavky Žilinského samosprávneho kraja na marketingové aktivity v oblasti cestovného ruchu v rokoch 2003-2009

Žiadosť č. 108
1. Boli v procese obstarávania a schvaľoavania územnoplánovacej dokumentácie Žilinského kraja vznesené pripomienky alebo požiadavky, ktorých obsahom bol nesúhlas s trasovaním diaľnice D1 tunelom Korbeľka a navrhovanie alternátivnej povrchovej trasy v blízkosti obce Šútovo? 

Žiadosť č. 107
1. Informácie o počte obyvateľov domov a bytov za rok 2001 v okrese Turčianske Teplice.

Žiadosť č. 106
1. Tvorba rozpočtu ŽSK

Žiadosť č. 105
1. Aké formálne povinnosti vyplývajú zo Zákonníka práce firme, v ktorej žiaci vykonávajú činnosť praktického vyučovania?
2. Aké formálne povinnosti vyplývajú zo Zákona o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení a o zamestnanosti firme v ktorej žiaci vykonávajú činnosť praktického vyučovanie?

Žiadosť č. 104
1. Menný zoznam hodnotiteľov projektu.
2. Menný zoznam členov monitorovacieho výboru.
3. Poziadavky na hodnotitelov projektu a clenov monitorovacieho vyboru a sposob ich vyberu.
4. Percento úspešnosti zžadateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k celkovému počtu podporených projektov.
5. Definíciu podmienečne schváleného projektu a rezervného mikroprojektu.
6. Interný manuál hodnotenia.

Žiadosť č. 103
1. Zaslanie informácií o kultúrnych inštitúciách a spolkov, významných podnikateľských subjektov, politických subjektov, obchodných a iných komôr, mimovládnych organizáciách, miestnych médiách pôsobiacich v rámci samosprávneho kraja.

Žiadosť č. 102
1. Zoznam lekární a držiteľov povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým ŽSK udelil povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Žiadosť č. 101
1. Aké kultúrne a historické pamiatky označoval ŽSK tzv. hnedými tabuľami? Plánuje samospráva osádzať aj hnedú tabuľu s názvom Žilina Mestská pamiatková rezervácia? 

Žiadosť č. 100
1. Údaje o verejnom obstarávaní ŽSK za posledné 4 roky?

Žiadosť. č. 99
1. Majú študenti právo na dlhšiu obedňajšeiu prestávku v škole?

Žiadosť č. 98
1. Informácie o financovaní podpory cestovného ruchu v oblasti Liptovskej Mary a Liptovského Mikuláša

Žiadosť č. 97
1. Sprístupnenie infomrácií o financovaní projektu "Rodinné pasy".

Žiadosť č. 96
1. Údaje o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Žiadosť č. 95
1. Výsledky testovania vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ v meste Žilina v školskom roku 2008/2009.

Žiadosť č. 94
1. Odmeny, ktoré ŽSK vyplatil za obdobie 1. - 9. 2009 poslancom z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. 
2. Prečo bola poslancovi Š. Blahútovi vyplatená v roku 2008 odmeny vo výške 7044 Sk?

Žiadosť č. 93
1. Sprístupnenie informácií o spoločných aktivitách ŽSK s firmou Vanys, a.s..

Žiadosť č. 92
1. Prečo bol pozemok s parcelným číslom KN-C č. 867 a 869/5 odpredaný?

Žiadosť č. 91
1. Sprístupnenie Analýza nemocníc ŽSK.

Žiadosť č. 90
1.Sprístupnenie, či zaslanie podkladov a údajov o vzniku sôch osadených vo verejnom priestore ŽSK po 1. januári 2004.

Žiadosť č. 89
1. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za obdobie január 2009 až september 2009
2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2008.

Žiadosť č. 88
1. Sprístupnenie  informácie o aktuálnom zadĺžení  ŽSK k 31.9.2009.

Žiadosť č. 87
1. Výška platu predsedu ŽSK?
2. Výška odmien vyplatených predsedovi ŽSK v tomto volebnom období počas štyroch rokov, vrátane dátumu a dôvodu schválenia odmeny?
3. Výška a forma ďalších nepriamych bonusov a odmien vyplatených predsedovi ŽSK?
4. Výška platu podpredsedu ŽSK, vrátane funkčných a paušálnych príplatkov?
5. Výška odmien vvyplatených podpredsedovi ŽSK v tomto volebnom období počas štyroch rokov, vrátane dátumu a dôvodu schválenia odmeny?

Žiadosť č. 86
1. Ktorým fyzickým a právnickým osobám a k akému dňu bolo v období od 1.1.2009 ku dňu poskytnutia informácie právoplatné vydané, zrušené alebo dočasne pozastavené povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Žiadosť č. 85
1. Sprístupnenie informácií o projkte:
- Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest ŽSK
- Budatín-Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva
- Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK
- Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom kraji

Žiadosť. č. 84
1. Potvrdzuje Žilinský samosprávny kraj úradné dokumenty a listiny apostilou?

Žiadosť č. 83
1. Vzory zmlúv o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.:
- zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
- zmluva o poskytovaní prepravnej služby
- zmluva o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
- zmluva o zriadení sociálnych služieb

2. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej  starostlivosti
- zmluvy, ktoré sa dotýkajú ustanovenia § 2 písm. j) z. č. 416/2001 Z.z.
- zmluvy, ktoré sa dotýkajú ustanovenia § 11 ods. 2 z. č.  578/2004 Z.z.

3. Zmluvy podľa § 19 - 23 z. č. 596/2003 Z.z.. Zmluvy podľa § 2 písm. g) z. č. 416/2001 Z.z.

4.Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Žiadosť o udelenie dopravnej licencie.

Žiadosť č. 82

1. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 01. 01. 2009 do 30.6. 2009.
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory.

2. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
3. Sprístupnenie fotokópií prvých strán rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009. V prípade, že na prvej strane nie je úplný text výrokovej časti rozsudku, žiadame sprístupniť aj ďalšie strany rozsudku, na ktorých je výroková časť. 

Žiadosť č. 81
1. Koľko stredných škôl je v Liptovskom Mikuláši?
2. O ktoré bol najväčší záujem?
3. Aké novinky boli pripravené pre aktuálny školský rok?

Žiadosť č. 80
1. Kontaktné údaje na poskytovateľov informácií o procese získavania finančných prostriedkov.

Žiadosť č. 79
1. Kto môže podať podnet na zrušenie resp. preskúmanie platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pokiaľ sa zistí, že poskytovateľ nespĺňa predpísané požiadavky.
2. Môže poskytovateľ LSPP pre deti a dorast a pre dospelých v Námestove poskytovať túto zdravotnú starostlivosť, pokiaľ nemá poskytovateľ zazmluvnených vykonávateľov tejto služby a nemá ani odborného garanta na výkon týchto činností. 

Žiadosť č. 78
1. Vyplatené odmeny riaditeľom odborov na úrade ŽSK
2. Priemerný zárobok zamestnancov ŽSK za 1. polrok 2009.
3. Vyplatené odmeny v roku 2009 všetkcýh zamestnancov odboru školstva a odboru sociálnych vecí.
4. Vyplatené odmeny v roku 2009 riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosť č. 77
1. Počet priemyselných parkov na území Žilinského kraja?
2. Vývoj priemyselných parkov?
3. Nové priemyselné parky?

Žiadosť č. 76
1. Zverejnené výzvy pre projekty zamerané na prevenciu duševného a fyzického zdravia.

Žiadosť č. 75
1. Počet školských pedagógov v kraji pôsobiacich na školách a pôsobiacich v pedagogicko-psychologických poradniach. 

Žiadosť č. 74
1. počet tried prvých ročníkov študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za školské roky 2006/2007 – 2009/2010.
2. prehľad počtu tried v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so študijným odborom 6317 6 obchodná akadémia v školských rokoch 2006/2007 – 2009/2010
3. Dôvod prečo na Spojenej škole v Tvrdošíne ŽSK v rokoch 2008/2009 a 2009/2010 povolil otvoriť len jednu triedu študijného odboru OA. 

Žiadosť č. 73
1. Výška poplatkov v roku 2009 za 1m2 alebo 1ks umiestnenia - pripevnenia informačnej (reklamnej) tabule v priestoroch, alebo na fasádach objektov ŽSK.

Žiadosť č. 72
1. Koľko nevybavených  žiadostí občanov o ich umiestnenie v DSS evidkoval ŽSK k 1.7.2009?
2. Má ŽSK voľné miesta pre umiestnenie imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s dôchodkom cca 300 € v DSS, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti?
3. Ak má ŽSK voľné miesta podľa otázky č. 2, koľko imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodkom cca 300 € môže aktuálne umiestniť vo svojich DSS?

Žiadosť č. 71
1. Informácie o kaštieľoch a kúriách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?

Žiadosť č. 70
1. Udeľovali poslanci ŽSK finančné odmeny predsedovi ŽSK a jeho zástupcom? Akú výšku odmeny im odsúhlasili? Koľko percent z maximálnej sumy im bolo odsúhlasených? Ak predseda ŽSK a jeho zástupcovia, odmenu nedostali, z akých dôvodov? 

Žiadosť č. 69
1. Do akého dátumu vykonávala v objekte na adrese Hlavná 7/14, 059 52 Stará Lesná, podnikateľskú činnosť spoločnosť TORA, spol. s r.o.? 

Žiadosť č. 68
1. Aktuálny a úplný zoznam poskytovateľov, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.

Žiadosť č. 67
1. Informácie o správcoch a vlastníkov budov Žilinského samosprávneho kraja.

Žiadosť č. 66
1. Špecifické výsledky výskumných projektov a analýz, projekty prepájania ponuky a dopytu v odbornom vzdelávaní?

Žiadosť č. 65
1. Spôsob a výška finančnej podpory a rozsah stavebných prác v Liptovskom múzeu v Ružomberku?

Žiadosť č. 64
1. Prečo stomatologická LSPP nefunguje nepretržite?

Žiadosť č. 63
1. Poskytnutie informácií týkajúcich sa možnosti odkúpenia obytných miestností v stavbe internátu, s.č. 73, postaveného na parc. č. KN61/002/0 v k.ú. Liptovský Hrádok.

Žiadosť č. 62
1. Na základe čoho sa určuje výška zápisného a školného na štúdium?
2. Aký je postup pri odpustení časti školného, prípadne zľavy na školnom? 

Žiadosť č. 61
1. Akým spôsobom je zabezpečená nepretržitosť špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti, nakoľko v Námestove funguje len cez víkendy a sviatky od 8-13 hod.? Mohol vydať ŽSK povolenie na takýto režim?
2. V prípade, že nefunguje služba špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti z technických príčin, ale je oznámená možnosť využiť služby nezmluvného poskytovateľa špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej staroslivosti na priamu platbu. Je tento postup v poriadku? Nie je to chyba držiteľa povolenia? 

Žiadosť č. 60
1. Na základe komparácie jednotlivých krajov na Slovensku, ako je na tom ŽSK pri čerpaní podpory z fondov EÚ? Aké aktivity sa realizujú v Žilinskom kraji z hľadiska zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov? Aký je jeho potenciál pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu? 

Žiadosť č. 59
1. Percentuálny podiel zvolených zástupcov a zástupkýň jednotlivých skupín v regionálnych voľbách 2005 (vrátane informácií o súčasnom stave v prípade zmien) rozčlenené podľa pohlavia a veku.

Žiadosť č. 58
1. Je možné požiadať odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja o zrušenie diferenčných skúšok v prípade, ak žiak bude navštevovať školu v zahraničí?

Žiadosť č. 57
1. Je možné hradiť štúdium lekára prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu? 

Žiadosť č. 56
1. Ako postupovať pri kandidatúre za poslanca Žilinského samosprávneho kraja?

Žiadosť č. 55
1. Počet študentov v školskom roku 2008/2009 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?

Žiadosť č. 54
1. Kedy a kde je otvorené pracovisko bezplatnej právnej poradne v Žiline?

Žiadosť č. 53
1. Fotokópie ostatných dvoch faktúr za nákup kompaktných diskov.

Žiadosť. č. 52
1. Ako je zabezpečený rozvoj strojárskeho odboru na Spojenej škole Tvrdošín, počty žiakov, materiálne a personálne vybavenie?

Žiadosť č. 51
1. Akou formou sa môže zasielať formulár žiadosti o dotáciu v rámci VZN č. 4/2004 na Úrad ŽSK? Je potrebné uvádzať dotáciu do daňového priznania?

Žiadosť č. 50
1. Prílev a stav PZI do Žilinského kraja v rokoch 1999-2008?
2. Percentá podielu na celkových priamych zahraničných investíciách v rokoch 1999 -2008?
3. Zoznam investorov v Žilinskom kraji? 

Žiadosť č. 49
1. Sprístupnenie personálnych informácií:
- predseda ŽSK,
- podpredseda ŽSK,
- vedúci odborov ŽSK,
- hlavný kontrolór ŽSK,
- poslanci ŽSK. 

Žiadosť č. 48
1. Počet obyvateľov, miest a obcí v Žilinskom samosprávnom kraji.

Žiadosť č. 47
1. Vznikli príchodom PZI nové školy resp. odbory potrebné pre prácu v nových podnikoch?

Žiadosť č. 46
1. Aktuálny platný menný zoznam všetkých zdravotníckych zariadení, ktorým bolo vydané povolenie ŽSK podľa jednotlivých špecializačných odborov

Žiadosť č. 45
1. Sprístupnenie informácií týkajúcich sa odmien poslancov a podpredsedov ŽSK za rok 2008

Žiadosť č. 44
1. Aká je cena 1 m²/rok za prenájom nebytových priestorov (garáže) v rámci ŽSK.

Žiadosť č. 43
1. Boli použité na prezentovanie ŽSK a jeho predsedu v špecializovanej prílohe dvojtýždenníkov Žilinské Echo a Kysucké Echo – Reality a bývanie zo dňa 27.3.2009 finančné prostriedky ŽSK?
2. Ak boli použité finančné prostriedky zo zdrojov ŽSK, v akej výške a z akej rozpočtovej kapitoly?
3. Má ŽSK uzatvorenú zmluvu s dvojtýždenníkom Žilinské Echo a Kysucké Echo? 

Žiadosť č. 42
1. Zmení sa niečo v spôsobe financovania zdravotníckych zariadení zriadených ŽSK, keď sa zmení ich právna forma z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť?
2. Okrem finančnej podpory zdravotníckych zariadení, podporuje ŽSK rozvoj svojich zdravotníckych zariadení aj iným spôsobom?
3. Podporuje nejakým spôsobom ŽSK aj ostatné zdravotnícke zariadenia nachádzajúce sa na území ŽSK? 

Žiadosť č. 41
1. Informácie o projekte TRITIA 

Žiadosť č. 40
1. Cezhraničná spolupráca ŽSK s PL (predložené a schválené projekty, žiadané a schválené finančné prostriedky na jednotlivé projekty). Spolupráca Oravy s PL 

Žiadosť č. 39
1. Môžu byť prijatý uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa prijatý do študijného odboru 53 70 6 masér?

Žiadosť č. 38
1. Zoznam projektov, ktoré v minulom aj v tomto volebnom období realizoval resp. realizuje ŽSK? 

Žiadosť č. 37
1.  Náplň práce činnosti Mgr. Petra Kubicu, Mgr. Zuzany Muchovej a Mgr. Márii Gärtnerovej.

Žiadosť č. 36
1. Využitie nevyužitého potenciálu cestovného ruchu v regióne Orava?

Žiadosť č. 35
1. Je v okolí stavby Tel. branné stredisko pozemok vo vlastníctve ŽSK?
2. Aká je dopravná dostupnosť k uvedenej nehnuteľnosti?
3. Aký charakter majú zastavané plochy v okolí stavby Domov mládeže?
4. Ako je v danom objekte riešené napojenie na energie?

Žiadosť č. 34
1. Aké sú skúsenosti vo vašom samosprávnom kraji s koordináciou požiadaviek trhu práce? Avizujú Vám stavební zamestnávatelia vo vašom regióne svoje požiadavky na očakávané potreby pracovných síl v stavebníctve, aby bolo možné prispôsobovať študijné a učebné odbory na školách stavebného zamerania vo vašom regióne? Prichádzajú takéto požiadavky z úradu práce, prípadne od profesijných alebo stavovských organizácií? 
2. V pripravovanom zákone o odbornom vzdelávaní a príprave sa uvažuje s vytváraním centier odborného vzdelávania a prípravy. Ktorá stredná škola stavebného zamerania vo vašom regióne by podľa Vás spĺňala predpoklady na pôsobenie ako takéto centrum?
3. Okrem zriadenia centra odborného vzdelávania a prípravy podľa očakávaného zákona o odbornom vzdelávaní by prichádzalo do úvahy čerpanie prostriedkov z ESF. Aký je Váš názor na možnosť využitia prostriedkov európskej únie na zriadenie centra odborného vzdelávania pre potreby stavebníctva? Zaoberali Ste sa vo vašom samosprávnom kraji takouto alternatívou?
4. Kto by mal podľa Vášho názoru vyvíjať iniciatívu pri vytváraní takýchto centier?

Žiadosť č. 33
1. Smernica o vymáhaní spôsobenej škody a škodovej komisii.

Žiadosť č. 32
1. Aký je časový horizont diskusií MZ SR týkajúcich sa problematiky LSPP? 

Žiadosť č. 31
1. Nariadil Žilinský samosprávny kraj zmenu vyučovaní na SOŠ obchodu a hotelových služieb v Čadci?

Žiadosť č. 30
1.Ktoré sociálne služby, resp. akú sociálnu starostlivosť, sociálnu pomoc, odborné činnosti a ďalšie činnosti poskytuje ŽSK občanom
2.Aké formy, druhy sociálnych služieb, starostlivosti, pomoci, odborné činnosti a ďalšie poskytujete alebo sprostredkúva ŽSK zdravotne postihnutým občanom?
3. Aké formy kompenzácie a konkrétne aké druhy kompenzačných pomôcok poskytujem ŽSK postihnutým občanom?

Žiadosť č. 29
1. Výsledky Žilinského Oskara 2009? 

Žiadosť č. 28
1. Zhodnotenie turistických oblastí ŽSK, ako témy absolventskej práce. 

Žiadosť č. 27
1. Vlastní ŽSK priestory, ktoré by nezisková organizácia mohla získať do dlhodobého prenájmu resp. odkúpením?

Žiadosť č. 26
1. Aký vplyv má cestovný ruch na rozvoj regiónov ŽSK?
2. Aký je potenciál cestovného ruchu v regiónoch ŽSK?
3. Aký je súčasný stav cestovného ruchu 

Žiadosť č. 25
1. Ako sa k nadbytku staníc LSPP stavia ŽSK?
2. Je ŽSK schopný zaplatiť tento “luxus“?

Žiadosť č. 24
1. Má všeobecný lekár právo požadovať poplatok za vypísanie žiadosti do domova dôchodcov?

Žiadosť č. 23
1. Informácie týkajúce sa stratégie regiónu Orava a faktorov potencionálneho rozvoja regiónu. 

Žiadosť č. 22
1. Spolupracoval Odbor školstva ŽSK s investormi (KIA) v kraji pri racionalizácii siete študijných a učebných odborov?
2. Ak áno, odkiaľ vzišiel tento podnet?
3. Má ŽSK dokument, ktorý daná problematiku riešil? 

Žiadosť č. 21
1. Môže si daňovník uplatniť súbeh úľav vyplývajúcich z VZN 10/2007 v čl. V odstavec 3?

Žiadosť č. 20
1. Realizujú alebo pripravujú sa v rámci mestskej časti Trnové projekty v oblasti cestovného ruchu?
2. Pripravuje Žilinský samosprávny kraj novú spoluprácu s inými krajinami?

Žiadosť č. 19
1. Je SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín právnym nástupcom školy: Združená stredná škola, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia? O aký typ organizácie ide – príspevková alebo rozpočtová organizácia?
2. Existuje v súčasnosti Združená stredná škola, Dolný Kubín-Kňažia a či táto škola zanikla ku dňu 31.8.2008. V prípade ak došlo k zániku tejto strednej školy, z akého dôvodu bola táto stredná zrušená. 
3. Je ŽSK známe, že proti Združenej strednej škole sa vedú súdne konania?
4. Zodpovedá ŽSK za dlhy stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej právomoci a do akej výšky? 

Žiadosť č. 18
1. Koľko má ŽSK zariadení sociálnych služieb a hospicov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti?
2. Akým spôsobom majú tieto zariadenia zabezpečené dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok?
3. Akých dodávateľov liekov a pomôcok majú tieto zariadenia? Kto je v nich hlavným dodávateľom? Akým spôsobom sa vyberali hlavný dodávatelia? 

Žiadosť č. 17
1. O akú sumu finančných prostriedkov žiadal Žilinský samosprávny kraj v rámci Operačného programu vzdelávanie?
2. Kam tieto finančné prostriedky budú určené (alebo už boli použité)?
3. Ako by sa mali prejaviť resp. ako sa prejavili aktivity zo štrukturálnych fondov v ŽSK? 

 

Žiadosť č. 16
1. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :
a) dotácia,
b) dar,
c) pôžička,
d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
e) odpustenie poplatkov / daní,
f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
g) iná forma podpory,
za obdobie od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008.
- výška schválenej podpory v Sk,
- forma podpory.
2. sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, príp. IČO), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
3. sprístupnenie fotokópií prvých strán rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008. V prípade, že na prvej strane nie je úplný text výrokovej časti rozsudku, žiadame sprístupniť aj ďalšie strany rozsudku, na ktorých je výroková časť. 

Žiadosť č. 15
1. Informácie o niektorých stavebných investíciách ŽSK.

Žiadosť č. 14
1. Aké nástroje marketingu využívate pri rozvoji a propagácii cestovného ruchu na Orave?
2. Ako je Orava propagovaná v zahraničí?
3. Akých výstav a veľtrhov sa zúčastňujete kvôli propagácii a prezentácii regiónu?
4. Aké zlepšujúce opatrenia a projekty pripravujete do budúcnosti? 

Žiadosť č. 13
1. Poskytol ŽSK v roku 2008 dotáciualebo finančnú podporu projektom zameraným na boj proti extrémizmu?
2. Poskytol ŽSK dotáciu alebo finančnú podporu takýmto projektom aj v minulých rokoch?
3. Poskytol by ŽSK v budúcnosti finančnú podporu v rámci svojich grantových schém aj na projekt zameraný proti extrémizmu a radikalizmu? 

Žiadosť č. 12
1. Sprístupnenie informácií o nájomnej zmluve školského a rekreačného zariadenia v Oščadnici. Kto je nájomca, nájomné podmienky, doba nájmu, predkupné právo a ostatné informácie za akých bolo dohodnuté prenajatie uvedeného zariadenia.

Žiadosť č. 11
1. Počet zamestnancov ŽSK.
2. Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania.
3. Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním.
4. Počet zamestnancov s I. stupňom vysokoškolského vzdelania.
5. Počet zamestnancov s II. stupňom vysokoškolského vzdelania.
6. Počet zamestnancov s III. stupňom vysokoškolského vzdelania.
7. Počet zamestnancov so základným stupňom vzdelania. 

Žiadosť č. 10
1. Poskytuje ŽSK bezplatnú právnu pomoc každý druhý štvrtok v mesiaci?

Žiadosť č. 9
1. Koľko percent predstavuje zľava z motorových vozidiel, ak spĺňajú limity úrovne EURO3, 4 alebo 5. Je možné si ju uplatniť aj na osobné motorové vozidlá? 

Žiadosť č. 8
1. Ktorá škola v okolí Liptovského Mikuláša poskytuje formu externého štúdia?

Žiadosť č. 7
1. Žiadam o vysvetlenie formulácie z VZN ŽSK č. 10/2007. Musí motorové vozidlo spĺňať podmienku limitov aj používania v poľnohospodárskej výrobe, alebo sa 20 % zníženie dane vzťahuj aj na všetky vozidlá spĺňajúce stanovené limity?

Žiadosť č. 6
1. Poskytnutie informácii o počte distribuovaných kópii, spôsobe distribúcie a cieľových skupinách a to v prípade, ak vaša organizácia distribuovala materiály vypracované ECB a/alebo NBS.
2. Poskytnutie minimálne dvoch a viac kópií z každého vypracovaného materiálu, a informáciách o počte distribuovaných kópií, spôsobe distribúcie a cieľových skupinách a to v prípade, ak ŽSK vyrobil vlastné materiály s použitím elektronických súborov z DVD, ktoré poskytla ECB. 

Žiadosť č. 5
1. Vydá Žilinský samosprávny kraj nové Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) týkajúce sa zavedenia dane z motorových vozidiel na území Žilinského samosprávneho kraja. Má VZN číslo 10/2007 ohraničenú platnosť dokedy sú sadzby aktuálne? Platia aj pre rok 2009? 

Žiadosť č. 4
1. Aké je postavenie, hlavná úloha, zloženie a zásady činnosti Monitorovacieho výboru pre SOP Ľudské zdroje v programovom období 2004 – 2006? 

Žiadosť č. 3
1. aká je súčasná situácia vo vašom regióne – počty lekárov primárneho kontaktu, viete ich vekovú štruktúru?
2. počet obvodov a veľkosť obvodov, koľko pacientov pripadá na jedného lekára v obvodoch?
3. postačuje súčasný stav lekárov primárneho kontaktu potrebám v regióne, nemáte problematické miesta?
4. čo by podľa vás mohlo motivovať mladých lekárov pre prácu v primárnom kontakte? 

Žiadosť č. 2
1. počet pripomienok k návrhom všeobecných záväzných nariadení, ktoré podľa § 8 ods. 4 zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov uplatnili fyzické a právnické osoby v roku 2008, spolu s názvami návrhov nariadení, ktorých sa tieto pripomienky týkali.
2. koľko z celkového počtu pripomienok tvorili spoločné pripomienky podľa § 8 ods. 8 zákona č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov.
3. v koľkých prípadoch bolo na základe podpory spoločnej pripomienky podľa § 8 ods. 8 tretia veta zákona č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov na rokovaní zastupiteľstva udelené slovo splnomocnenému zástupcovi. 

Žiadosť č. 1
1. Aké služby poskytujú sociálne zariadenia v kysuckom regióne, rozdiel medzi štátnymi a neštátnymi – v službách a vo finančnej náročnosti. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.12.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky