Odpovede novinárom 2020/2021

12.10.2021
R. Varga, Tlačová agentúra SITA

Chcel by som vás poprosiť o aktuálny report o Covide z krajských nemocníc. Celkový počet hospitalizovaných pacientov s COVID + koľko z nich je v Čadci, L. Mikuláši, D. Kubíne a Trstenej? Celkový počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii? Pomer zaočkovaných/nezaočkovaných?

Celkový počet hospitalizovaných pacientov s COVID + koľko z nich je v Čadci, L. Mikuláši, D. Kubíne a Trstenej: 85 / CA- 53, DK-9,LM- 10, TS- 13

Celkový počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii: 14

Pomer zaočkovaných/nezaočkovaných: cca 85 % nezaočkovaných pacientov 

12.10.2021
Janka Kolembusová, mojekysuce.sk

Poprosím o informácie o pripravovanom stretnutí na tému: Tranzit kamiónov cez Bystrickú dolinu (cesta II/520 a II/520A). Kto iniciuje stretnutie, aké sú body stretnutia a kto je na stretnutie pozvaní? 

Stretnutie sa organizuje kvôli požiadavkám, ktoré prichádzajú na úrad ŽSK z dôvodu rozdielneho riešenia dopravnej situácie v Bystrickej doline a na Orave na ceste II/520, za účelom zjednotenia dopravných riešení. Stretnutia sa koná na podnet poslanca NR SR Milana Kuriaka a pozvanými účastníkmi sú i všetci dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopraných inšpektorátov, prezídia policajného zboru,  zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcov ciest, regionálnych prepravcov, riešiteľ dopravného projektu a starostovia a primátori dotknutých katastrálnych území. Cieľom stretnutia je vytvoriť priestor na diskusiu všetkých zúčastnených strán o stave dotknutých ciest a zákaze tranzitnej nákladnej dopravy cez Bystrickú dolinu, ku ktorej dlhodobo viaceré subjekty zaujímajú rozdielne postoje.

10.10.2021
Pavol Stolárik, Petitpress

Veľmi rád by som poprosil o informáciu, aký je stav v zariadeniachsociálnych služieb na Kysuciach v správe Žilinského samosprávneho kraja čo satýka pozitivity na ochorenie Covid-19, v akej sú farbe, čo sa týkasemaforu zariadení sociálnych služieb a ako to vyzerá s možnosťami návštevv zariadeniach a aké opatrenia prijal ŽSK proti šíreniu ochorenia v zariadeniach. Zároveň by som poprosil informáciu, či župa opäť plánuje pre očkovanie klientovzariadení sociálnych služieb treťou dávkou zriadiť mobilnú očkovaciu jednotku.

Aký je stav v zariadeniach sociálnych služieb na Kysuciach v správe Žilinského samosprávneho kraja čo sa týka pozitivity na ochorenie Covid-19?
Klienti a zamestnanci pozitívni na  COVID-19 sú v k 4.10.2021 len v 1 zariadení na Kysuciach

V akej sú farbe, čo sa týka semaforu zariadení sociálnych služieb celkový počet ZSS na  Kysuciach:  
6 z toho zelené: 5 z toho oranžové: 0 z toho červené: 1 

Ako to vyzerá s  možnosťami návštev v zariadeniach?
Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19, MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb. Návšteva je pri vstupe do zariadenia (vo fáze monitoring, v stupňoch ohrozenia a v stupňoch varovania) povinná sa preukázať:
- potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) alebo
- potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test).
Zároveň musia byť dodržané protiepidemiologické opatrenia: dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a dodržiavanie potrebného odstupu medzi návštevou a  klientom.Každé zariadenie má podmienky pre návštevy zverejnené na svojej internetovej stránke.

Aké opatrenia prijal ŽSK proti šíreniu ochorenia v zariadeniach?
Opatrenia v súlade s  usmernením MPSVR

Informáciu, či župa opäť plánuje pre očkovanie klientov zariadení sociálnych služieb treťou dávkou zriadiť mobilnú očkovaciu jednotku
Áno

7.10.2021
Magdaléna Palúchová, Aktualita.sk/Regióny

Prosím Vás o stanovisko k oprave mosta v Námestove, ktorý je v šiestom stupni poškodenia. Prebieha už nejaký prípravný proces k oprave, resp. kedy by kraj vedel vyčleniť prostriedky na opravu? Bude oprava mosta nasledovať až po oprave mosta v Oravskej Jasenici Slovenskou správou ciest? 

Rekonštrukcia mosta v Námestove na ceste III/2273 predstavuje obrovskú investíciu, a to z hľadiska rozsahu prác, prípravy i samotnej výšky investície. Odhadovaná výška investície sa predpokladá na 10 – 15mil.  EUR aj z dôvodu, že v súčasnosti považujeme za nevyhnutné aby most po rekonštrukcii spĺňal požiadavky aj pre absorbovanie cyklodopravy. Keďže takúto investíciu ŽSK nedokáže pokryť z vlastného rozpočtu, bude sa uchádzať o mimorozpočtové zdroje, akými sú aj eurofondy čo sa však bude týkať nového programového obdobia 2021 – 2027, kde rekonštrukcie ciest II. triedy budú opätovne oprávnenými výdavkami, ako tomu bolo aj v tomto programovom období, ktoré končí. Keďže most je v  súčasnosti cestou III. triedy, ŽSK už dávnejšie začal s jeho preklasifikovaním, o ktorom musí rozhodnúť cestná databanka a následne Ministerstvo dopravy a  výstavby SR, s tým, že most musí spĺňať všetky technické parametre cesty II. triedy. V tomto čase prebieha zhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu a jeho napojenia na cestu ( vzhľadom na rozširovanie mosta bude nevyhnutné konštrukčne upravovať i cestu napájajúcu sa na most). Keďže ide o  obrovskú investíciu, je potrebné vypracovať aj dokumentáciu stavebného zámeru a  zaradiť investíciu medzi verejné práce súbežne s týmito činnosťami.  Rovnako bude potrebné zrealizovať posúdenie vplyvov na životné prostredie v  zmysle zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov. Preto nie je možné predpokladať, že rekonštrukcia začne v krátkom čase.  Považujeme za dôležité, aby do času rekonštrukcie mostu v správe ŽSK boli ukončené rekonštrukcie mostov v správe SSC na ceste I/78 pri Oravskej Jasenici, ktoré mali byť podľa prvých informácií SSC realizované tento, nanajvýš budúci rok. Pri týchto mostoch pôjde o jednoduchšie rekonštrukcie ako si vyžaduje most v správe ŽSK a veríme, že nenastanú žiadne komplikácie, ktoré zbrzdia rozbehnuté procesy, ktoré by ochromili až odrezali celý región Bielej Oravy od okolia.

6.10.2021
Miroslav Jaroš, TASR


Koľko je v súčasnosti v nemocniciach v  správe Žilinského samosprávneho kraja hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19
Koľko je pre nich v nemocniciach k dispozícii lôžok a či už spustili jednotlivé nemocnice reprofilizáciu oddelení - pociťujú nemocnice nedostatok zdravotníckeho personálu a ak áno, na ktorých oddeleniach chýba najviac ľudí.

Koľko je v  súčasnosti v nemocniciach v správe Žilinského samosprávneho kraja hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19
Aktuálne je v župných nemocniciach hospitalizovaných 66 pacientov. Oproti včerajšku je to nárast o 18 pacientov. Zdravotný stav 11 z nich si vyžaduje UPV, na HF je napojených 7 hospitalizovaných. Z dôvodu agresivity Delta vírusu COVID 19 sa aktuálne stav veľmi rýchlo mení, zároveň evidujeme nárast počtu prípadov u mladých ľudí.

Koľko je pre nich v nemocniciach k dispozícii lôžok a či už spustili jednotlivé nemocnice reprofilizáciu oddelení.
V nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je aktuálne 164 reprofilizovaných lôžok. Prechádzame do 2. a 3. fázy reprofilizácie. - pociťujú nemocnice nedostatok zdravotníckeho personálu a ak áno, na ktorých oddeleniach chýba najviac ľudí Nemocnice výrazne pociťujú nedostatok zdravotníckeho personálu, a to práve na COVID oddeleniach a OAIM. Zdravotníci sú zároveň frustrovaní zo značného počtu neočkovaných pacientov, ktorí podcenili význam očkovania ako prevencie ťažkého priebehu ochorenia, čo vyústilo v hospitalizáciu a zaťaženie zdravotníckeho systému. V tejto situácii by určite pomohlo opätovné zavedenie Covid príplatku, ktorý však aktuálne MZ SR negarantuje. 

6.10.2021
Tomáš Garai, Hospodárske noviny

Na čom aktuálne viazne spor o pozemky pod železničným megaprojektom Uzol Žilina? Majiteľ autobusovej stanice tvrdí, že proces viazol aj na tom, že VÚC-ke nechcela dať súhlas na to, že bude autobusová stanica s novým parametrami pre jej potreby. K slovnému súhlasu malo dôjsť až v septembri. Viete to potvrdiť? Prípadne popísať prečo sú rokovania o majektoprávne vysporiadanie pozemkov na mŕtvom bode?

Rekonštrukcia železničného uzlu Žilina aktuálne viazne na tom, že majiteľ pozemku doteraz nepodpísal zmluvu o budúcej zmluve na predaj pozemku pre nadjazd ponad železničnú trať, ktorá mu bola zo strany investora stavby zaslaná. Investorom stavby sú ŽSR. Majiteľ doposiaľ nepristúpil k podpisu uvedenej zmluvy aj napriek tomu, že všetky zúčastnené strany splnili jeho požiadavky a ŽSK začalo rokovať aj o ďalších, ktoré majiteľ pozemku predložil. Rokovania nie sú na  mŕtvom bode, ale medzi všetkými dotknutými subjektmi stále prebiehajú. Žilinský samosprávny kraj už niekoľkokrát deklaroval, a to i písomne, že súhlasí s odpredajom, že odpredaj pozemkov neobmedzí fungovanie prímestskej dopravy a teda upravená autobusová stanica bude postačujúca.

6.10.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Máme informáciu o tom, že situácia sa v nemocnicach kraja zhoršuje - pribúdajú pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. A nemocnice ich nemajú toľko k dispozícii, resp. mali by, pokiaľ by obmedzili plánovanú operatívu. Moje otázky (vraveli mi, že pani Pekarčíková by tieto údaje mala mať za celý kraj aj s Martinom a Ružomberkom) Koľko ÚVP je v kraji vyčlenených pre covidových pacientov?Koľko je ich aktuálne obsadených? Koľko pacientov je aktuálne s kovidom v nemocnicach v kraji? (aby sme mohli vypočítať percentuálny podiel pacientov na ÚPV)Koľko pacientov tvoria neočkovaní? V ktorých nemocnicach je aktuálne najvážnejšia situácia?

Koľko ÚVP je v kraji vyčlenených pre covidových pacientov?
V nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja máme vyčlenených pre  covidových pacientov 42 UPV. Aktuálne nemáme údaje ku kapacitám vyčleneným v nemocniciach ďalších zriaďovateľov v kraji.  

Koľko je ich aktuálne obsadených?
V župných nemocniciach bolo k včerajšiemu dňu hospitalizovaných 12 pacientov, ktorých stav si vyžadoval UPV.  

Koľko pacientov je aktuálne s kovidom v nemocnicach v kraji? (aby sme mohli vypočítať percentuálny podiel pacientov na ÚPV)
K včerajšiemu dňu bolo vo všetkých nemocniciach v Žilinskom kraji hospitalizovaných 120 covid pacientov, z toho 39 pacientov potrebuje UPV (12 z nich bolo v župných nemocniciach). Situácia sa však veľmi rýchlo mení, priebeh ochorenia je veľmi vážny a rýchly. Len od včera popoludnia do dnešného rána bolo prijatých do Kysuckej nemocnice ďalších 16 covid pacientov. 

Koľko pacientov tvoria neočkovaní?
Viac než 80% hospitalizovaných pacientov je nezaočkovaných.  

V ktorých nemocnicach je aktuálne najvážnejšia situácia?
Aktuálne je najvážnejšia situácia na Kysuciach (KNsP) a v Žiline (Žilinská nemocnica). 

5.10.2021
Michal Hudec, EURACTIV

Rád by som Vás poprosil o vyjadrenie k niekoľkým otázkam týkajúcich sa boja s klimatickou zmenou. Odpovede by som potreboval do  štvrtka obeda.Vopred veľmi pekne ďakujem. Akým spôsobom sa kraj venuje boju s klimatickou zmenou, či už z pohľadu adaptácie alebo mitigácie, a všeobecnejšie aj ochrane životného prostredia ako takého? Aké opatrenia kraj v týchto oblastiach prijíma? Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje vlastnú Envirostratégiu. Chystá sa k podobnému kroku aj ZSK, prípadne, je už podobný alebo obdobný dokument hotový? Ako funguje spolupráca medzi štátom, krajom a mestami pri nastavovaní adaptačných a  mitigačných opatrení a opatrení na ochranu životného prostredia? Ste spokojný s kompetenciami, ktoré kraj a samosprávy v týchto oblastiach majú? Ak nie, ako by sa mali zmeniť?

Akým spôsobom sa kraj venuje boju s klimatickou zmenou, či už z pohľadu adaptácie alebo mitigácie, a všeobecnejšie aj ochrane životného prostredia ako takého? Aké opatrenia kraj v týchto oblastiach prijíma?
Vo vzťahu k adaptačným a mitigačným opatreniam sa zameriavame na:
- Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
- Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a voľnej krajine vrátane zvyšovania podielu drevinovej vegetácie v sídlach a voľnej krajine
- Integrácia verejnej dopravy a podpora nemotorovej dopravy
- Príprava strategických dokumentov a podpora spolupráce a to predovšetkým Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK (samostatná pracovná skupina pre oblasť životného prostredia), Nízkouhlíkovej stratégie ŽSK a Programu obnovy krajiny ŽSK 

Okrem tejto oblasti sa venujeme:
- Optimalizácii funkčného využívania krajiny prostredníctvom nástrojov územného plánovania (príprava nového Územného plánu regiónu Žilinského kraja, štúdie vodných nádrží Liptovská Mara a Oravská priehrada)
- Problematike znečistenia ovzdušia v súčinnosti s Moravsko-slezkým krajom a Sliezskym vojvodstvom (ukončený bol projekt Air Tritia, kde bol vypracovaný interaktívny predpovedný model v spolupráci s poprednými výskumnými pracoviskami na Slovensku, Česku a Poľsku) a zároveň bol spustený projekt, v rámci ktorého sme vytvorili pozíciu manažéra kvality ovzdušia, ktorý vytvára prepojenie medzi užívateľmi v území samosprávnym krajom a MŽP SR
- Zaoberáme sa aplikáciou pripravovanej zmeny v systéme riadenia chránených území na Slovensku a to hlavne naštartovaním komunikácie medzi organizáciami ochrany prírody a užívateľmi v území  

Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje vlastnú Envirostratégiu. Chystá sa k podobnému kroku aj ZSK, prípadne, je už podobný alebo obdobný dokument hotový? 
ŽSK sa v súčasnosti plnou silou sústredí na prípravu PHSR ŽSK vrátane prípravy kľúčových projektov v oblasti životného prostredia v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi, z ktorých je možné vybrať:
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov
- Podpora infraštruktúry národných parkov a environmentálnych centier
- Ekologická doprava v Demänovskej doline
- Príprava regionálnych centier udržateľnej energetiky
- Obehové hospodárstvo a znižovanie komunálneho odpadu
- Adaptačné a mitigačné opatrenia v sídlach a  voľnej krajine
- Budovanie cyklodopravnej infraštruktúry 

Ako funguje spolupráca medzi štátom, krajom a  mestami pri nastavovaní adaptačných a mitigačných opatrení a opatrení na  ochranu životného prostredia?
Spolupráca medzi štátom a krajmi sa iba rozbieha v tejto téme a v súčasnosti je obmedzená na výmenu informácií, konferencie a prípravu metodických postupov. Zároveň prebieha príprava výziev, ktorých prijímateľmi sú obce ako aj regióny. Na úrovni štátu a regiónov sa snažíme spolupracovať na príprave partnerskej dohody a operačného programu pre nové programové obdobie ako aj implementácie plánu obnovy a odolnosti, kde povodie Kysuce je jedným z troch modelových území pre prípravu strategickej štúdie povodia Kysuce.V rámci rozpracovania inštitucionálneho rámca Programu obnovy krajiny sa pripravuje vznik tzv. vodných rád v jednotlivých rizikových povodiach ako východisko pre následné nastavenie spolupráce a akčných plánov.  

Ste spokojný s kompetenciami, ktoré kraj a  samosprávy v týchto oblastiach majú? Ak nie, ako by sa mali zmeniť? 
Momentálne diskutovaným problémom je návrh zákona o územnom plánovaní, ako aj príprava nového zákona o krajinnom plánovaní a v neposlednom rade aj reforma ochrany prírody na  Slovensku vrátane prístupu k ochrane voľnej krajiny. Od nastavenia týchto kľúčových zákonov sa budú následne odvíjať aj kompetencie samosprávnych krajov. Momentálne sú kompetencie samosprávnych krajov pomerne obmedzené alebo ťažko vymožiteľné, preto uvítame posilnené kompetencie, ktoré koordináciu v rámci regionálneho rozvoja a ochrany prírody krajom posilnia.

4.10.2021
Vladimír Šnídl, Denník N

V Denníku N pripravujeme článok o útokoch na lekárov, ktorí propagujú očkovanie proti covidu, prípade sa podieľajú na očkovaní - napríklad v rámci mobilných očkovacích tímov. Mohli by ste mi prosím poslať len vaše vyjadrenie z minulého týždňa k opatreniam, ktoré ste priali po incidente v Podbieli a ďalších obciach ŽSK?

Žilinský kraj vždy usiluje o to, aby každý výjazd VakciZuzky bol predom plánovaný, odkomunikovaný a prebehol načas, bez konfliktov a za maximálnej bezpečnosti zdravotníckeho tímu i občanov, ktorí sa prišli dať zaočkovať. Po prvom vážnejšom incidente v Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na  mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. Po incidentoch v  Martine, Hornej Štubni a Podbieli sme požiadali políciu o súčinnosť a pomoc pri udržaní poriadku a nerušenie priebehu očkovania. Žilinský kraj považuje spustenie VakciZuzky za úspešný projekt, ktorý zvýšil a zjednodušil prístup obyvateľov k očkovaniu a v mnohých regiónoch aj významne zaočkovanosť zvýšil. K 3.10.2021 VakciZuzka uskutočnila výjazdy v 100 obciach (5 obcí navštívila 2x.) Zaočkovala spolu 4 809 občanov.

28.9.2021
Dagmar Úradníková, RTVS

Prosím o štatistiku k počtom tried/žiakov na dištančnom vzdelávaní na stredných školách v ZP ŽSK k 27.9.2021.

Podľa aktuálnych informácií prebiehalo dištančné vzdelávanie v rámci porovnania období od 20.09.2021 do 27.09.2021 na 16-tich školách zo  60-tich, v rámci ktorých bolo zatvorených 30 tried s celkovým počtom 581 žiakov. Počet škôl s prebiehajúcim dištančným vzdelávaním stúpol v sledovanom období k 27.09.2021 o 14 %, t.j. o 2 školy a zároveň sa zvýšil i počet zatvorených tried z 27 na 30 tried. Celkový počet žiakov 735 k 20.09.2021 na  dištančnom vzdelávaní sa znížil o 154 žiakov t. zn., že došlo k  poklesu o  21%, na celkový počet žiakov 581.

28.9.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Prosím Vás pekne, čo sa to robí na moste ponad Jalovčianku v Liptovskom Mikuláši? O zlom technickom stave sme písali začiatkom roka. Už sa začali stavebné práce? Videla som, ako tam chlapi podkopávajú jeden nosník (pilier). A potom tam bol odstavený domiešavač a lial pod most betón. Ak to nie je začiatok rekonštrukcie, o aké práce teda ide a čo je ich cieľom? na  základe akého odbného posudku ste pristúpili k podkopaniu nosníka? Pani Lašová, čo je nové vo veci chystanej rekonštrukcie? Posledná oficiálna info zo  župy bola, že pracujete na inžinieringu.   Ak sa teda teraz nejedná o začatie rekonštrukčných prác, kedy by sa mali začať? V rozpočte na to peniaze vyčlenené na rok 2021 sú.

Na mostnom objekte, ktorý uvádzate, sa vykonávala stavebná údržba. Išlo o zabezpečenie spodnej stavby - pilierov mosta. SC ŽSK pristúpila k zabezpečeniu pilierov z dôvodu ich zdegradovaného stavu. Technické riešenie zabezpečenia piliera bolo vopred konzultované s odborne spôsobilou osobou, ktorá takúto opravu v rámci bežnej údržby odporučila a financovaná bola z bežných výdavkov SC ŽSK, pričom išlo o rýchle a finančne nenáročné riešenie pred zimnou sezónou.Žilinský samosprávny kraj má stále v rozpočte kapitálových výdavkov zaradenú aj stavebnú akciu „Rekonštrukcia mostného objektu MO 584-024 cez vodný tok Jalovčianka v k.ú. mestskej časti Liptovského Mikuláša Liptovská Ondrášová“, ktorá je pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, takže v tejto chvíli nie je možné komplexnú rekonštrukciu začať. Zároveň chceme uviesť, že v krátkom čase bude otvorená výzva IROP "Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému", v rámci ktorej sme pripravení podať viaceré projekty, medzi nimi i projekt "Rekonštrukcia mostného objektu MO 584-024 cez vodný tok Jalovčianka v k. ú. Mestskej časti Liptovského Mikuláša Liptovská Ondrášová". V zmysle podmienok bude rozhodujúci termín ukončenia celého projektu. V prípade odsúhlasenia projektu a jeho financovania cez NFP, bude suma vynaložená z  kapitálových výdavkov refinancovaná. K daným krokom chce ŽSK pristúpiť z dôvodu šetrenia verejných zdrojov a ich možného využitia na ďalšie rekonštrukcie mostných objektov a ciest v rámci kraja. 

28.9.2021
Maria Rusnaková, Zoznam.sk

Na našom portáli sa aktuálne zaoberáme incidentom, ktorý sa stal začiatkom mesiaca na námestí v Martine, kedy tzv. Martinskí povstalci prerušili župné očkovanie. Čo sa v daný deň presne udialo? Ako reagovala samospráva mesta na tento incident? Vedeli by ste mi poskytnúť konkrétnejšie informáciu o tejto skupine? Ako bude postupovať aby do budúcna predišla týmto situáciám?  

Mobilná očkovacia linka ŽSK VakciZuzka počas plánovaného výjazdu do Martina narazila na  odpor skupiny občanov, ktorí majú odmietavý postoj k očkovaniu. Táto skupina výrazným hlukom a slovnými útokmi narúšala priebeh očkovania, natáčala si sebaprezenračné videá a svojím konaním spôsobovala nepohodu pre zdravotníkov i občanov, ba až znemožňovali vykonávanie činnosti zdravotníkom. Rovnako táto skupina nerešpektovala právo i vôľu občanov, ktorí sa chceli dať zaočkovať. K incidentu bola nakoniec privolaná Mestská polícia a výjazd bol predčasne ukončený. Neuspokojení záujemci o očkovanie boli nasmerovaní na  Epidemiologickú ambulanciu do Žiliny, kde sa rovnako môžu občania dať zaočkovať bez registrácie vakcínou Janssen. Žilinský samosprávny kraj nemá bližšie informácie o tejto skupine. Po incidente v  Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov s  touto organizovanou skupinou. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a  individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. 

28.9.2021
Roman Cuprik, Denník SME

V marci som vám posielal otázky k  eurofondovým projektom: „Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji“ a „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“ Vzhľadom na to, že podľa harmonogramov by už oba projekty mali byť skončené a vy by ste mali vidieť všetky výstupy sa chcem znovu opýtať, či ste už videli nejaké konkrétne výstupy z projektov a ako vyzerala komunikácia s dodávateľom. 

Žilinský samosprávny kraj nedisponuje údajmi o týchto prijímateľoch a nemá žiadne informácie o uvedených projektoch, ani do nich nijako nevstupoval. Odporúčame preto osloviť priamo konkrétneho žiadateľa/prijímateľa, ktorí budú môcť poskytnúť požadované analýzy. V spomínaných projektoch sa pod Žilinským samosprávnym krajom myslí výlučne územie, nie orgán verejnej správy. 

28.9.2021
Lenka Bodóvá, RTVS

Akou čiastkou financuje kraj neverejných poskytovateľov Centier včasnej intervencie? 

ŽSK má v Registri poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných 4 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. V roku 2021 sa týmto neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovania sociálnej služby - služba včasnej intervencie v celkovej výške 227 311,20 EUR (17 352 hodín, pričom hodinová sadzba za danú odbornú činnosť je stanovená na 13,10 EUR). Sumu uvádzam ako celkový údaj - teda spolu 4 poskytovateľov.

23.9.2021
Marek Fišera, ŽILINAK

Pre pripravovaný článok na  spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie k narušovaniu očkovaniu VakciZuzka, ku ktorému došlo v Martine aj Podbieli: - plánuje ŽSK nejaké opatrenia na zamedzenie prerušovania očkovania skupinkami odporcov?- stihla VakciZuzka zaočkovať v  Podbieli všetkých záujemcov?- prípadne iné informácie 

Plánuje ŽSK nejaké opatrenia na zamedzenie prerušovania očkovania skupinkami odporcov?
Žilinský kraj vždy usiluje o to, aby každý výjazd VakciZuzky bol predom plánovaný, odkomunikovaný a prebehol načas, bez konfliktov a za maximálnej bezpečnosti zdravotníckeho tímu i občanov, ktorí sa prišli dať zaočkovať. Po prvom vážnejšom incidente v Martine sme sa rozhodli nezverejňovať harmonogram výjazdov a spolupracujeme už len so samosprávami, čím sme sa snažili minimalizovať možnosť ďalších stretov. Žilinský kraj posudzuje situáciu vždy na mieste a individuálne, vo vyhrotených situáciách sa obracia na  mestskú alebo štátnu políciu alebo ukončí predčasne výjazd. Po incidentoch v  Martine, Hornej Štubni a Podbieli, sme vyžiadali políciu o súčinnosť a pomoc pri udržaní poriadku a nerušenie priebehu očkovania.

Stihla VakciZuzka zaočkovať v Podbieli všetkých záujemcov?
Pri výjazde v daný deň sme v Habovke zaočkovali 15 ľudí a v Podbieli 6, približne 30 občanov nebolo zaočkovaných, nakoľko im antivaxeri bránili v prístupe k zdravotníckemu tímu. V takýchto situáciách ponúkame občanom možnosť dať sa zaočkovať vakcínou Janssen v  Epidemiologickej ambulancii v Žiline, kde sme v daný deň zaočkovali 139 ľudí.

Prípadne iné informácie Žilinský kraj považuje VakciZuzku za úspešný krok k zvyšovaniu zaočkovanosti v kraji.
V období 19. júl – 19. september zaočkovala výjazdová jednotka 4314 občanov v 87 obciach, kde sa jej rapídne podarilo zvýšiť podiel zaočkovaných.

22.9.2021
Ľubica Stančiková, MY Liptovské noviny

Dobrý deň želám, pani Lašová. Postrehla som, že sa začína rekonštrukcia úseku cesty II/537 okolo Pribyliny. Cesta je v správe ŽSK. Možno si niečo ušlo, ale robili ste ku tomu nejakú tlačovú správu? Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť? Koľko bude oprava stáť ?Čo všetko sa plánuje urobiť? Z akých zdrojov budete opravu financovať? Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké? 

Rekonštrukcia cesty, na ktorú sa pýtate, je súčasťou projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a Českej strane. Tento projekt zahŕňa tri úseky ciest na Liptove, a to menovite: - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2353 v k.ú. Bukovina   Hoci zhotoviteľ si prevzal stavbu v závere augusta, práce nebudú bežať súbežne na všetkých častiach. Aktuálne sa robí na ceste III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá. Stavbu realizuje firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť?
Stavenisko bolo odovzdané 26. augusta a odhadovaná doba rekonštrukcie sú dva mesiace.

Koľko bude oprava stáť?
Celkové náklady na rekonštrukciu všetkých troch ciest zahrnutých do projektu sú 284 415,75 EUR.

Čo všetko sa plánuje urobiť?
Rekonštrukcia prinesie komplexnú obnovu povrchu vozovky a zrezanie krajníc. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnný ACO 11-II hrúbky 50 mm, pričom na  vybratých úsekoch je navrhnutá aj kompletná výmena konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia. Súčasťou projektu je aj obnova vodorovného dopravného značenia. Novozrealizovaný kryt vozovky bude mať lepšie protišmykové vlastnosti, zrezanie krajníc zabezpečí lepší odtok povrchovej vody do priekop a  násypov, resp. zelených plôch. Zrealizovaním rekonštrukcie komunikácie v  predmetnom rozsahu sa zlepší bezpečnosť a plynulosť na danej ceste a zároveň sa zníži prašnosť a hlučnosť komunikácie

Z akých zdrojov budete opravu financovať?
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina prebieha v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a  Českej strane. Projekt zahŕňa aj ďalšie úseky ciest na Liptove, a to cestu III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá a cestu III/2353 v k.ú. Bukovina.

Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké?
Na vybraných úsekoch cesty bude doprava regulovaná zhotoviteľom stavby. V ostatných častiach pôjde o štandardné obmedzenia dopravy, t.j. rekonštrukcia bude prebiehať po polprofiloch vozovky. Veríme, že prínos dobre zrekonštruovanej cesty bude určite vyšší ako obmedzenia, ktoré budú návštevníci a obyvatelia regiónu znášať počas rekonštrukcie.

21.9.2021
Mária Zerzanová, newsnadmedia.sk

Dobrý deň,
na sociálnej sieti koluje video (nižšie pripájam link) z očkovacieho centra v Podbieli, kam prišla vyjadriť nespokojnosť skupina občanov. Nemali rúška, no odvolávali sa na to, že miesto je nehygienické, viackrát zaútočili na lekárku, že chcú vidieť jej doklad totožnosti. Neskôr incident musela riešiť polícia. Poprosím Vás o krátke vyjadrenie. Bolo očkovacie centrum v Podbieli schválené VÚC a dodržali tam všetky potrebné opatrenia?

Čo sa týka aktuálneho incidentu v Podbieli, sú to práve protestujúci občania, ktorí nedodržali platné epidemiologické nariadenia pre  daný okres, t.j. v interiéri musia mať prekryté dýchacie cesty. Žilinský samosprávny kraj má poverenie Ministerstva zdravotníctva SR na organizáciu a koordináciu očkovania obyvateľstva v kraji. Prioritne sme v letnom období vakcinovali v exteriéri alebo interiéri počas nepriaznivého počasia  v priestoroch, ktoré sme mali interne odkomunikované s vedením mesta/ obce. Výjazdu vždy predchádza osobná a písomná komunikácia s primátorom alebo starostom mesta/ obce, sú informovaní a priamo s nami kooperujú na  výjazde a podpore informovanosti občanov. Priestory, v ktorých výjazdové očkovanie prebieha, zabezpečuje príslušná samospráva po konzultácii so zdravotníckym tímom. Samotné očkovanie vykonávajú profesionálny tím- lekár, sestra, záchranár, admin- medik, vodič. Pri každom očkovaní sú plne zabezpečené hygienicko - epidemiologické opatrenia, bezpečnosť a zdravotná pomoc rovnako, ako je tomu na napríklad v pevnom očkovacom centre, resp. v ambulancii lekára. 


21.9.2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny

Prosím Vás o stanovisko k prerušenému očkovaniu v Podbieli. Dorazilo k nám video, kde to vyzerá, že je tam istý pán, čo v Martine. Máte informáciu, že ide o tú istú skupinu? Ide o druhé takéto prerušenie po Martine? Oni tam namietajú, nech sa zdravotníci preukážu a že ide o zdravotnícky úkon a má sa robiť v zdravotníckom zariadení, chcete to komentovať?

Žilinský samosprávny kraj nemá informácie o tom, či ide v oboch prípadoch o tú istú skupinu. Incidenty sme postúpili na  riešenie polícii. Čo sa týka aktuálneho incidentu v Podbieli, sú to práve protestujúci občania, ktorí nedodržali platné epidemiologické nariadenia pre  daný okres, t.j. v interiéri musia mať prekryté dýchacie cesty. Žilinský samosprávny kraj má poverenie Ministerstva zdravotníctva SR na organizáciu a koordináciu očkovania obyvateľstva v kraji. Prioritne sme v letnom období vakcinovali v exteriéri alebo interiéri počas nepriaznivého počasia  v priestoroch, ktoré sme mali interne odkomunikované s vedením mesta/ obce. Výjazdu vždy predchádza osobná a písomná komunikácia s primátorom alebo starostom mesta/ obce , sú informovaní a priamo s nami kooperujú na  výjazde a podpore informovanosti občanov. Priestory, v ktorých výjazdové očkovanie prebieha, zabezpečuje príslušná samospráva po konzultácii so zdravotníckym tímom. Samotné očkovanie vykonávajú profesionálny tím- lekár, sestra, záchranár, admin- medik, vodič . Pri každom očkovaní sú plne zabezpečené hygienicko - epidemiologické opatrenia, bezpečnosť a zdravotná pomoc rovnako, ako je tomu na napríklad v pevnom očkovacom centre, resp. v ambulancii lekára. 

21.9.2021
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre MY Žilinské noviny a sme.sk o  chystanej inštalácii sochy cyklistu v Žiline.  Kto s nápadom vyšiel a prečo?  Kde bude socha osadená a kedy?  Bude znázorňovať Petra Sagana, alebo cyklistu všeobecne?  Aké zadanie išlo tvorcom zo strany župy?  
Ďakujem Vám za spoluprácu. 

Kto s  nápadom vyšiel a prečo?
Projekt sochy zobrazujúcej cyklistu vznikol pred piatimi rokmi na župe. Jeho cieľom bolo propagovať cyklistiku, ale i významného cyklistu, rodáka zo Žilinského kraja, ktorý nielen preslávil svoje rodisko, ale pritiahol k cyklistike a športu mladých ľudí v celom regióne. V neposlednom rade išlo župe o skultúrnenie verejného priestranstva v rekreačnej časti v smere na Vodné dielo Žilina umeleckým dielom s jasným odkazom na cyklistiku a župou vybudované cyklotrasy v tejto zóne.

Kde bude socha osadená a kedy? 
Socha by mala byť odsadená na kruhovom objazde za celulózkou v Žiline, a to pravdepodobne na  jeseň 2022.

Bude znázorňovať Petra Sagana, alebo cyklistu všeobecne? 
Socha bude znázorňovať cyklistu vo všeobecnosti.

Aké zadanie išlo tvorcom zo strany župy? 
Koncept diela bol zadaný všeobecne a umelecké prevedenie bolo ponechané na tvorcoch - pedagógoch odboru umelecký kováč na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom meste. Do samotnej realizácie sú zapojení majstri i žiaci viacerých ročníkov, pričom projekt bude výsledkom ich umeleckej zručnosti  v čase. Dielo bude nakoniec podrobené rôznym povrchovým úpravám, ktoré predĺžia jeho životnosť.

20.9.2021
Pavol Stolárik, Petitpress

Koľko tried a v akých školách je na dištančnom vzdelávaní v regióne Kysúc?

Kysuce_dištatnčné vyučovanie

16.9.2021
Marek Fišera, INAQ s.r.o.


Kde je možné nájsť oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov po jednotlivých rokoch za funkcionárov ŽSK? 

Výpisy z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov ŽSK zverejňujeme na základe žiadosti komisie na ochranu verejného záujmu na webovej stránke v časti:  https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/komisie-zastupitelstva-zsk-5-volebne-obdobie-2017-2022.html.  Ústavný zákon neukladá komisii lehotu na zverejnenie oznámení. V rámci zaužívanej praxe budú výpisy za rok 2020 zverejnené najneskôr do 30. 9. 2021 tak, ako obvykle každý rok po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu po septembrovom zasadnutí zastupiteľstva. 

9.9.2021
Ľubica Stančíková, MY Liptovské noviny

Dobrý deň želám.
Postrehla som, že sa začína rekonštrukcia úseku cesty II/537 okolo Pribyliny. Cesta je v správe ŽSK. Možno si niečo ušlo, ale robili ste ku tomu nejakú tlačovú správu? Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť? Koľko bude oprava stáť? Čo všetko sa plánuje urobiť? Z akých zdrojov budete opravu financovať? Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké? Veľmi pekne ďakujem

Ak nie, tak by nás zaujímalo, že kedy presne sa oprava začala, kedy by mala skončiť?
Stavenisko bolo odovzdané 26. augusta a odhadovaná doba rekonštrukcie sú dva mesiace.

Koľko bude oprava stáť?
Celkové náklady na  rekonštrukciu všetkých troch ciest zahrnutých do projektu sú 284 415,75 EUR.

Čo všetko sa plánuje urobiť?
Rekonštrukcia prinesie komplexnú obnovu povrchu vozovky a zrezanie krajníc. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnný ACO 11-II hrúbky 50 mm, pričom na  vybratých úsekoch je navrhnutá aj kompletná výmena konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia. Súčasťou projektu je aj obnova vodorovného dopravného značenia. Novozrealizovaný kryt vozovky bude mať lepšie protišmykové vlastnosti, zrezanie krajníc zabezpečí lepší odtok povrchovej vody do priekop a  násypov, resp. zelených plôch. Zrealizovaním rekonštrukcie komunikácie v  predmetnom rozsahu sa zlepší bezpečnosť a plynulosť na danej ceste a zároveň sa zníži prašnosť a hlučnosť komunikácie

Z akých zdrojov budete opravu financovať?
Rekonštrukcia a  modernizácia cesty II/537 v k.ú. Pribylina prebieha v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a  Českej strane. Projekt zahŕňa aj ďalšie úseky ciest na Liptove, a to cestu III/2216 v k.ú. Lipt. Teplá a cestu III/2353 v k.ú. Bukovina.

Majú sa ľudia pripraviť na nejaké obmedzenia? Ak áno, tak aké?
Na vybraných úsekoch cesty bude doprava regulovaná zhotoviteľom stavby. V ostatných častiach pôjde o štandardné obmedzenia dopravy, t. j. rekonštrukcia bude prebiehať po polprofiloch vozovky. Veríme, že prínos dobre zrekonštruovanej cesty bude určite vyšší ako obmedzenia, ktoré budú návštevníci a obyvatelia regiónu znášať počas rekonštrukcie. 

7.9.2021
Roman Kopka

Dobrý deň,  
včera (v pondelok) bol v Martine na Divadelnom námestí očkovací tím ŽSK "Vakci Zuzka"  Chcel by som Vás poprosiť najprv o to, koľko ľudí sa prišlo zaočkovať, aké boli ich reakcie na túto možnosť, či ešte v Turci plánujete výjazd  a potom by som vás chcel poprosiť o vyjadrenie k protestu časti občanov pri očkovaní - napríklad či  sa vám to už niekde stalo, malo to potom vplyv na účasť ľudí a podobne. 

Dňa 6. septembra zaočkoval zdravotnícky tím mobilnej očkovacej linky VakciZuzky 46 záujemcov o očkovanie v meste Martin, ďalších záujemcov sme z dôvodu neprimeraných reakcií ľudí protestujúcich proti vakcinácii a následnom rozhodnutí o predčasnom ukončení vakcinácie nevedeli uspokojiť. Harmonogram výjazdov je stanovovaný podľa podielu zaočkovanosti v danej samospráve. Keďže v Turci sú samosprávy, kde je percento zaočkovaných stále nízke, vo  výjazdovom očkovaní v Turci plánujeme pokračovať.  

Čo sa týka incidentu počas očkovania v Martine, doposiaľ sme počas žiadneho výjazdu nezaznamenali takúto silnú negatívnu reakciu. V doteraz navštívených samosprávach sme sa stretli s  pozitívnou odozvou občanov, so záujmom o očkovanie a samotný priebeh vakcinácie prebiehal bez problémov. O uvedenom svedčí aj fakt, že k dnešnému dňu sme takto zaočkovali  3976 osôb v 75 mestách a obciach. V ojedinelých prípadoch sme zaznamenali slovné útoky jednotlivcov na vakcinačný tím. Udalosť v Martine mala vplyv na množstvo zaočkovaných, nakoľko výjazd musel byť predčasne ukončený. Neuspokojených záujemcov sme usmernili na možnosť vakcinácie vo vakcinačnom centre pri UNM Martin ( Pfizer) alebo Epidemiologickej ambulancii v Žiline (Janssen). Žilinský samosprávny kraj rešpektuje občanov s odmietavým postojom voči očkovaniu, ale považuje za neprijateľné, aby títo občania svojím správaním ohrozovali nielen tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli dať zaočkovať, ale tiež zdravotníkov, ktorí toto očkovanie v regiónoch vykonávajú nad rámec svojich pracovných povinnosti. 


3.9.2021
Peter Marko, Pravda.sk

Núdzové-sociálne bývanie majú na starosti VÚC a tak sa vás chcem spýtať, aké sú kapacity takýchto sociálnych bytov? Pre koho sú dostupné, čo musí človek spĺňať? Vedú sa aj nejaké štatistiky prečo sa tam ľudia dostali? Či to je strata práce, násilie, alebo ochorenie? Sú tieto zariadenia vhodné pre tehotné ženy alebo pre ženy po pôrode? Pani Záborská by chcela aby ženy v takýchto zariadeniach zotrvali aj tri roky - myslíte si že by sa to pri aktuálnych kapacitách podarilo? Poprosil by som vás o vyjadrenie do 15:00

Núdzové-sociálne bývanie majú na starosti VÚC a tak sa vás chcem spýtať, aké sú kapacity takýchto sociálnych bytov? Žilinský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 3 zariadenia núdzového bývania: Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina – kapacita 24Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín – kapacita 16Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš – kapacita 14Žilinský samosprávny kraj poskytuje trom zariadeniam núdzového bývania  s kapacitou 51 finančný príspevok na prevádzku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  Pre koho sú dostupné, čo musí človek spĺňať? V zariadení núdzového bývania sú fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb. Dostupné sú pre ženy, v niektorých zariadeniach núdzového bývania aj pre mužov s deťmi, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, hlavným dôvodom je domáce násilie. V prípade poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania /ďalej len ZNB/, je nutné podať Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v ZNB. Vo väčšine prípadov sú zariadenia sociálnych služieb oslovené zo strany ÚPSVaR, oddelením sociálno-právnej ochrany, políciou a inými inštitúciami  o umiestnenie. Vedú sa aj nejaké štatistiky prečo sa tam ľudia dostali? Či to je strata práce, násilie, alebo ochorenie? Štatistiky dôvodu umiestnenia v ZNB sa veľmi ťažko vedú, nakoľko pri každej rodine je týchto vplyvov viac, nie je to iba jeden vplyv, nedá sa to teda úplne presne kategorizovať. Sú tieto zariadenia vhodné pre tehotné ženy alebo pre ženy po pôrode? ZNB sú vhodné pre tehotné klientky, často sú prijaté aj priamo z pôrodnice. Pani Záborská by chcela aby ženy v takýchto zariadeniach zotrvali aj tri roky - myslíte si že by sa to pri aktuálnych kapacitách podarilo? V prípade, ak ide o tehotné ženy, resp. o ženy na  materskej dovolenke, bolo by vhodné, keby žena mohla vzhľadom na jej možnosti matky samoživiteľky zotrvať v zariadení viac ako 1 rok. Mnohé ženy však prechádzajú viacerými zariadeniami  ZNB (striedajú ich), pričom túto službu využívajú aj niekoľko rokov. Najväčším problémom týchto žien je finančná situácia, problémy nájsť si prácu a najmä si ju udržať, z toho vyplýva, že nie sú schopné si nájsť vhodné trvalé bývanie.

31. 8. 2021
Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny 

Pekne pozdravujem do  Žiliny.Tému požiaru drevenice spracujeme do novín. Pani Lašová, dnes mi prišlo info od hasičov, že požiar vznikol z nedbanlivosti dospelej osoby, požiar vznikol od žeravých uhlíkov pri vonkajšej stene drevenice.Budete ako majiteľ zisťovať, kto konkrétne požiar spôsobil? Areál je oplotený, neviem si predstaviť, ako by sa k drevenici dostal niekto cudzí a vysypal tam uhlíky. Možno od susedov?Uplatníte aj nejakú osobnú zodpovednosť?Môžem poprosiť o  stanovisko k týmto skutočnostiam do štvrtka obeda?

I keď, čím skôr, tým lepšie. Ďakujem Vám.  V tejto chvíli Vám neviem dať konkrétnu odpoveď. Žilinský samosprávny kraj aktuálne nemá k dispozícii oficiálnu správu z vyšetrovania, preto považuje za predčasné vyjadrovať sa k príčinám požiaru. Po obdržaní oficiálnej správy z  vyšetrovania, kde budú špecifikované príčiny nešťastia, budeme postupovať v  zmysle legislatívy.

31. 8. 2021
Iva Zigová, aktuality.sk 

Pozdravujem, posielam niekoľko otázok k požiaru Hálovej drevenice vo Važci.
- Vie už ŽSK, akým spôsobom pomôže pri obnove drevenice po požiari a aký bude postup a budúce využitie drevenice?
- Podľa hasičov sa požiar rozšíril z uhlíkov a z nedbanlivosti. Bude na túto informáciu zriaďovateľ  galérie nejako reagovať?
Prosím, o odpovede do 15. hodiny. Ďakujem a prajem príjemný deň. 

Vie už ŽSK, akým spôsobom pomôže pri obnove drevenice po požiari a aký bude postup a budúce využitie drevenice?Bez komplexných údajov nie je možné konkretizovať ďalší postup pri obnove NKP. Nasledujúce kroky stanovíme až na základe posudkov a  určenia presného rozsahu poškodenia. Budeme však robiť všetko preto, aby sme Hálovu drevenicu rekonštruovali do pôvodného stavu. Lokalita má veľkú perspektívu z pohľadu rozvoja cestovného ruchu,  naším primárnym zámerom je oba objekty, teda Hálovu drevenicu i Hálov dom naďalej využívať pre návštevníkov, na organizáciu podujatí a komunitný rozvoj regiónu, a to aj v spolupráci s obcou Važec a OOCR Liptov. Podľa hasičov sa požiar rozšíril z uhlíkov a z nedbanlivosti. Bude na túto informáciu zriaďovateľ  galérie nejako reagovať? Žilinský samosprávny kraj aktuálne nemá k dispozícii oficiálnu správu z vyšetrovania. Preto je predčasné vyjadrovať sa k príčinám požiaru. Po obdržaní oficiálnej správy z vyšetrovania, kde budú špecifikované príčiny nešťastia, budeme postupovať v zmysle legislatívy.

30. 8. 2021
Dagmar Uradníková, RTVS 

Pani hovorkyňa, prajem pekný deň. Poprosím, platí ŽSK ešte za dočasné premostenie v mestskej časti Vranie? Ak nie, prečo? Poprosím o skorú odpoveď. Ďakujem.

Uradníková, RTVS.  Nájomná zmluva, ktorá zaväzovala ŽSK i mesto Žilina platiť Združeniu právnických osôb finančné prostriedky, skončila k 31.1.2021. Od toho času Žilinský samosprávny kraj neplatí za dočasné premostenie v žilinskej mestskej časti Vranie. Investorom a stavebníkom mostného objektu je NDS, ktorá iniciovala všetky nevyhnutné stavebné konania na ďalšie užívanie tohto mosta


27.8.2021
Jana Hambálková, Prílohy SME

1. Aké zariadenia pre seniorov spadajú pod Váš samosprávny kraj, aký je ich počet a aké sú ich kapacity z hľadiska počtu seniorov, ktorým vedia poskytnúť služby?
2. Aké sú podmienky na získanie miesta v niektorom zo zariadení? kde a ako treba o poskytnutie služby požiadať?
3. Aké sú aktuálne čakacie lehoty do zariadenia pre  seniora a ako sa zmenili v súvislosti s pandémiou?
3. Aké sú poplatky v jednotlivých zariadeniach (nemusíte napísať za každé samostatne, stačí orientačný údaj medzi xxx eur po xxx eur) a od čoho závisí výsledná suma, ktorú klient platí? koľko prispieva samospráva/štát na pobyt seniora v zariadení?

Dobrý deň,

pripravujeme na jeseň v denníku Sme seniorskú prílohu, v ktorej by sme chceli urobiť prehľad možností pomoci pre seniorov resp. ich rodinných príslušníkov. Chcela by som Vás poprosiť o odpovede na  nasledovné otázky:

1/   Aké zariadenia pre seniorov spadajú pod Váš samosprávny kraj, aký je ich počet a aké sú ich kapacity V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 26 zariadení sociálnych služieb: 23 zariadení Centrum sociálnych služieb, 2 zariadenia Domov sociálnych služieb, 1 zariadenie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. 

2/  Aké sú podmienky na získanie miesta v niektorom zo zariadení? kde a ako treba o poskytnutie služby požiadať?
- Odkázanosť na sociálnu službu – stupeň odkázanosti určí/potvrdí lekár
- Vypísať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (na www stránke ŽSK) a doručiť ju na ŽSK – odbor sociálnych vecí   - resp. priamo do  príslušného zariadenia sociálnych služieb 

Povinné prílohy k žiadosti: 1. fotokópia (nie je potrebné overiť) potvrdenia o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, 2. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (príloha č. 1 tohto tlačiva), 3. fotokópia dokladu (nie je potrebné overiť), ktorým sa preukazuje zákonné zastupovanie maloletého alebo opatrovníctvo (len v prípade ak je žiadateľ maloletý alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony), 4. iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (v prípade potreby si náležité doklady vyžiada ŽSK).  

3/  Aké sú aktuálne čakacie lehoty do zariadenia pre seniora a ako sa zmenili v súvislosti s pandémiou? Aktuálne nie sú čakacie lehoty na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb, ak príslušný senior spĺňa podmienky na umiestnenie do  zariadenia sociálnych služieb a má pripravenú žiadosť a všetky podklady.  

4/  Aké sú poplatky v jednotlivých zariadeniach (nemusíte napísať za každé samostatne, stačí orientačný údaj medzi xxx eur po xxx eur) a od čoho závisí výsledná suma, ktorú klient platí? koľko prispieva samospráva/štát na pobyt seniora v zariadení? Priemerné mesačné poplatky na 1 prijímateľa sociálnych služieb (PSS) sú cca 300 – 450 €. Výsledná suma, za ktorú platí klient závisí od počtu dní v mesiaci, od ubytovania (či izba pre jedného, alebo viac PSS a koľko m2), od druhu stravy, spotreby el. energie (žehlička, varná konvica, TV, mikrovlnka, ... na  izbe PSS), využívania iných služieb (upratovanie, pranie, žehlenie, úschova cenín,...). Priemerné EON na jedného PSS / 1 mesiac  sú 1200 € a rozdiel po odčítaní úhrady PSS dopláca ŽSK.

26. 8. 2021
Miroslav Lyko, RTVS

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, koľko mostov v kraji na "vašich" cestách nutne potrebuje opravu a z akých zdrojov to financujete, resp. budete financovať. Prispieva, resp. prispeje na tento účel aj štát? Vopred ďakujem.

Žilinský samosprávny kraj má vo vlastníctve 786 mostných objektov, ktoré podrobuje pravidelnej kontrole ich stavebno-technického stavu. Bežné prehliadky sa realizujú po zimnom období na všetkých MO, ktoré patria pod správu SC ŽSK. Po týchto prehliadkach sa aktualizuje stavebno-technický stav.  Okrem toho sa na jednotlivých MO vykonáva každé štyri roky hlavná prehliadka. Stavebno-technický stav mostných objektov sa diagnostikuje v rámci 7-miestnej stupnice, od stupňa I. – veľmi dobrý až po stupeň VII. – havarijný.Na základe posledného prehľadu bežných a hlavných kontrol bol stav MO v ŽSK k 31. 12. 2020 nasledovný, viď tabuľka.  Z uvedených dát vyplýva, že v ŽSK je jeden MO uzavretý z dôvodu havarijného stavu (stupeň VII.) a 63 je vo veľmi zlom stave (stupeň VI.), ktoré v obmedzenej miere spĺňajú základné podmienky kladené v  súčasnosti platnými normami a predpismi ohľadne bezpečnosti premávky na  mostných objektoch a sú užívaniaschopné. Prevažná väčšina MO v Žilinskom kraji je v zaradená v stupni V. a menej a vyžaduje si bežnú údržbuČo sa týka financovania, samosprávne kraje dlhodobo upozorňujú na neúmerný modernizačný dlh v oblasti infraštruktúry. V roku 2019 nám bola od štátu poskytnutá Návratná finančná výpomoc vo výške 15 mil. EUR, ktorá sa používa prioritne ako zdroj na opravu a rekonštrukciu ciest, mostných objektov a zosuvov. Rovnako Žilinský kraj čerpá prostriedky z eurofondov a  cezhraničných spoluprác (INTERREG). Pri kombinovanom financovaní z prostriedkov EU, vlastných zdrojov a úverov sme v tomto volebnom období doteraz rekonštruovali 31 MO a do konca roka 2022 plánujeme opraviť ďalších 36, z toho 16 MO sa rekonštruovalo alebo rozostavalo už v tomto roku.   V súčasnosti nie je Žilinskému kraju (rovnako, ako aj iným krajom) poskytnutá žiadna ďalšia finančná pomoc, a to nie len v zameraní na cesty a MO, ale aj v  oblasti prímestskej autobusovej dopravy, v ktorej máme od začiatku pandémie od  marca 2020 výpadok tržieb v porovnaní s posledným predpandemickým rokom 2019 viac než 7 miliónov EUR, a to najmä z dôvodu obmedzení v súvislosti s núdzovým stavom, mimoriadnou situáciou i nárastom niektorých komodít

24. 8. 2021
Magdaléna Paluchová, Aktuality.sk/Regióny 

Dobrý deň, pani Lašová, chcela by som sa opýtať, či už má Žilinský samosprávny kraj nejaké hodnotenie úspešnosti VakciZuzky? Stretávate sa so záujmom u starostov a primátorov? Mohli by ste to v krátkosti zhodnotiť? Do niektorých obcí sa vakcinačná jednotka aj vrátila, potvrdilo sa Vám ochota ľudí dať sa zaočkovať, ak k nim príde vakcína bližšie? Prosím Vás o čísla, ak máte, koľko ľudí jednotka zaočkovala na Kysuciach a Orave. Zároveň sa chcem opýtať, či prebiehajú výjazdy, alebo či sú naplánované výjazdy domov k imobilným pacientom a či evidujete záujem? Prosím Vás, ak by sa dalo v krátkosti počas dnešného dňa. Ďakujem 

Žilinský samosprávny kraj považuje spustenie vakcinačnej linky VakciZuzky za úspešný projekt. Vďaka výjazdom sa nám podarilo cielene vakcinovať práve v tých mestách a obciach, kde bola zaočkovanosť obyvateľstva extrémne nízka (pod 20%), pretože práve kritérium podielu zaočkovaných bolo rozhodujúce pri plánovaní výjazdov. Od 19. júla sme zaočkovali v Žilinskom kraji 3111 obyvateľov. Na Kysuciach a Orave, kde je situácia so zaočkovanosťou dlhodobo najhoršia, sme zaočkovali 2148 občanov. V niektorých obciach sa nám tak podarilo zvýšiť podiel zaočkovanosti napríklad z 13 na 23 %. Môžeme konštatovať, že kraj má s mestami a obcami vynikajúcu spoluprácu. Primátori a starostovia podporujú výjazdy, sú nápomocní očkovaciemu tímu a ochotní zabezpečovať podmienky podľa našich potrieb. Samotní občania, až na malé výnimky, taktiež vítajú príchod VakciZuzky do svojej obce, oceňujú najmä dostupnosť, úsporu času a profesionalitu očkovacieho tímu. Na základe skúseností môžeme povedať, že je to práve jednoduchý a bezproblémový prístup k očkovaniu, ktoré mnohých občanov presvedčili o potrebe vakcinácie.Dôležité však bude, aby teraz po masívnom očkovaní, ktoré sme realizovali, aktívne vstúpili do zvyšovania podielu zaočkovanosti aj všeobecní lekári, ktorým pacienti dôverujú, overili si stav svojich nezaočkovaných pacientov a podporili ich k rozhodnutiu dať sa zaočkovať.  Mobilná očkovacia jednotka (MOJ) zaočkovala od 12. mája do 26. júla 664 imobilných občanov. Nahlasovanie záujmu imobilných občanov o túto formu očkovania zo  strany samospráv kontinuálne prebieha a jej výjazdy sa priebežne plánujú po dosiahnutí efektívnej kapacity z pohľadu logistiky

23. 8. 2021
Natália Holubová, RTVS 

Pekne pozdravujem, obraciam sa na Vás, pracujem na téme nedostatku zdravotníckeho personálu čo priamo súvisí so  vzdelávaním na stredných zdravotníckych školách, vychádzam pri tom z výsledkov kontroly NKÚ, ktorý si v rámci nej vybral aj Strednú zdravotnícku školu, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina.   Samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl vstupujú do procesu prípravy a navrhujú počty prijímaných žiakov do 1. ročníka. Podľa kontrolórov je problém najmä v tom, že počet absolventov zdravotníckych škôl nespĺňa reálny počet pracovnej sily, ktorú v nemocniciach potrebujeme. Samozrejme sú v tom zainteresované aj ministerstvá (školstvo, zdravotníctvo), no napriek tomu ma zaujíma ako sa ŽSK stavia k otázke vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, či je o  jednotlivé odbory záujem a či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v  nemocniciach ŽSK. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. 

1) ako sa ŽSK stavia k otázke vzdelávania na stredných zdravotníckych školách:  Obor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja má v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v správe 3 zdravotnícke školy v regióne Orava, Liptov a Horné Považie. Je nutné si však uvedomiť, že nedostatok zdravotníkov vznikol nielen dôsledkom pandémie, je problémom už dlhšie a teraz sa stal vypuklejší. O vekovom priemere nášho stredného zdravotníckeho personálu máme prostredníctvom odboru zdravotníctva nepotešujúce informácie.Každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v súčinnosti s inými rezortmi, subjektmi alebo stavovskými organizáciami so zohľadnením potrieb trhu práce a prognózou očakávaného počtu žiakov do 1. ročníka stredných škôl) stanovuje počet novoprijatých žiakov pre jednotlivé kraje. Ten mal bohužiaľ posledných 10 rokov klesajúcu tendenciu. Žilinský samosprávny kraj tento stanovený počet žiakov každoročne prerozdeľuje podľa ukazovateľov ako potreba trhu práce, nezamestnanosť v odbore a ďalšie ukazovatele a prerokúva so  zástupcami zamestnávateľov a rôznych organizácií.  ŽSK podporuje otváranie nových, trh práce žiadajúcich študijných či učebných odborov na školách, aby za zvýšil podiel atraktívnosti ponúkaných odborov na štúdium.  Nedostatok zdravotníckeho personálu v SR je z nášho pohľadu dlhodobým nepriaznivým stavom, ktorý však nesúvisí len s  množstvom absolventov zdravotníckych škôl, ale vplývajú naň faktory, ako sú napríklad atraktívnosť výkonu povolania zdravotníckeho personálu v SR s poukázaním na finančné ohodnotenie, cenu práce a v neposlednom rade pracovné podmienky. Nevyváženosť týchto zásadných faktorov má za následok, že naša spoločnosť nevie vytvoriť také podmienky, aby kvalifikovaný zdravotnícky personál vykonával svoje povolanie na území SR a nie v zahraničí. Nehovoriac o tom, že množstvo absolventov stredných zdravotníckych škôl pokračuje vo vzdelávaní na VŠ.Naše zdravotnícke školy ponúkajú svojim záujemcom o   štúdium v dennej, externej a pomaturitnej forme odbory: praktická sestra, zubný asistent, masér, zdravotnícky asistent, asistent výživy, zdravotnícky laborant, zdravotnícky záchranár, sanitár, diplomovaná všeobecná sestra.V spolupráci zainteresovaných odborov ŽSK (školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva) spolu so zdravotníckymi školami ŽSK rokoval o príprave a zavedení nového odboru, resp. experimentálneho overovania odboru -  odborná asistentka (opatrovateľka). Pre kraj sú to nové možnosti vzdelávania pre oblasť sociálnych služieb, ale i pre oblasť dlhodobej starostlivosti v zdravotníctve. Podnet vzišiel v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Novým odborom by sa zvýšila kvalita v oblasti sociálnych služieb, ale aj odborná kvalifikácia ľudí, ktorí v  tejto oblasti pracujú. Forma štúdia i obsah nového odboru je v súčasnosti konzultovaný s ministerstvami.  Žilinský kraj tiež investuje do modernizácie a rekonštrukcie budov zdravotníckych škôl. Minulý rok bola ukončená komplexná rekonštrukcia Zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši čím sa stala najmodernejšou na  celom Slovensku, tento rok finišujeme s komplexnou rekonštrukciou internátu pri Zdravotníckej škole v Žiline. ŽSK neustále podporuje rôzne aktivity, s ktorými prichádzajú stredné zdravotnícke školy, je otvorený k otváraniu nových zdravotníckych odborov a podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.  

2) či je o jednotlivé odbory záujem: O všetky zdravotnícke odbory je dostatočný záujem. Odbor školstva a športu ŽSK každoročne ako druhostupňový orgán rieši odvolania neprijatých uchádzačov. Tento rok bolo riešených 100 odvolaní v rámci stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.Posledné dva školské roky boli samotným Ministerstvom školstva navýšené počty žiakov pre zdravotnícke odbory po intervencii Ministerstva zdravotníctva.Pre školský rok 2021/2022 bol najvyšší počet žiakov určený samosprávnym krajom a po úprave Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na 273 žiakov v zdravotníckych odboroch. Kapacity pre  školský rok 2021/2022 pre stredné zdravotnícke školy sa naplnili hneď  po prvom kole prijímacích skúšok a teda ani realizácia druhého termínu skúšok nebola potrebná. To opäť potvrdzuje fakt, že o štúdium na zdravotníckych školách  je záujem.      Legislatívna úprava, súvisiaca so zmenou názvu a kompetencií zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru mala z pohľadu záujmu uchádzačov pozitívny vplyv, ktorý sa premietol i do navýšenia počtu žiakov. Riziko je identifikované v opätovnej zmene praktickej sestry na zdravotníckeho asistenta, čo môže opätovne znížiť atraktivitu štúdia a môže to mať negatívny vplyv na atraktivitu uvedeného študijného odboru. Pri porovnaní školského vzdelávacieho programu pre  praktickú sestru a zdravotníckeho asistenta nedošlo k žiadnej zmene. Nezmenené zostali dĺžka a forma štúdia, požiadavky a podmienky nevyhnutné na prijatie na štúdium, poskytnutý stupeň vzdelávania, forma vykonania maturitnej skúšky, charakteristika profilu absolventa a jeho kompetencie. Zmena nemala vplyv na možnosti pracovného zaradenia absolventa a možnosti ďalšieho štúdia. 

3) či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v nemocniciach ŽSK: Každoročne stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK predkladajú odboru školstva a športu ŽSK „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok., kde sa sledujú aj „Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na  pracovnom trhu“.

4.) či sa žiaci týchto škôl uplatnia hneď po skočení v nemocniciach ŽSK?   Je to jedna z možností, ktorú absolventi využívajú, pokiaľ nepokračujú v štúdiu. V kraji máme celkovo 7 nemocníc, z toho 4 sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vždy sa v rámci praxe snaží personál pritiahnuť študentov k práci v danej nemocnici.

23. 8. 2021
Ria Gehrerová, DENNÍK N 

Dobrý deň,viete mi, prosím, poskytnúť informáciu o tom, koľko ľudí sa v Žilinskom kraji od piatka do nedele zaočkovalo vakcínou Janssen? V nedeľu bol totiž posledný termín pre očkovanie a  získanie plnej zaočkovanosti pred príchodom pápeža Františka. Tak som zvedavá, či sa ľudia začali očkovať nejako vo väčšom.Vďaka. 

Čo sa týka vakcíny Janssen, od piatka do nedele sa ňou v  Žilinskom kraji zaočkovalo 490 ľudí. Z toho VakciZuzka ( výjazdové očkovanie) zaočkovala v piatok 68 a sobotu 263 ľudí, a v Epidemiologickej ambulancii ŽSK v Žiline sa v piatok zaočkovalo 159 ľudí. Počet zaočkovaných sa výrazne nevymykal našim denným normám a prírastkom. Pri stručnom prieskume sa jednalo spolu približne o cca 50 ľudí, pre ktorých dôvod voľby pre očkovanie bola návšteva pápeža na Slovensku.

23. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:
- koľko ľudí zaočkovali pracovníci VakciZuzky počas akcie na Námestí Andreja Hlinku v sobotu v Žiline?
- koľko je celkom zaočkovaných osôb doteraz vďaka vakcinačnej linke VakciZuzka? 

V sobotu 21.8. v Žiline na Hlinkovom námestí bolo zaočkovaných 263 osôb. VakciZuzka doteraz zaočkovala 3 070 občanov. Údaj je platný k dnešnému dňu k 13.00 hod. k ukončenému výjazdu do obce Kamenná Poruba, nie sú zohľadnené dáta z druhej obce Rajecká Lesná, kde očkovanie aktuálne ešte len prebieha.

22. 8. 2021
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny, zilina.sme.sk, Žilinské echo 

Dobrý deň, chcem Vás požiadať pre MY Žilinské noviny a zilina.sme.sk o informácie.Koľko ľudí ste zaočkovali v sobotu v Žiline počas očkovania VakciZuzky?Dostali všetci záujemcovia vakcínu?Bola táto akcia niečím špecifická? Zopakujete ešte očkovanie v Žiline?  Ďakujem za spoluprácu. Koľko ľudí ste zaočkovali v sobotu v Žiline počas očkovania VakciZuzky? V sobotu 21. 8 sme v Žiline zaočkovali 263 ľudí. Dostali všetci záujemcovia vakcínu? Našou snahou bolo uspokojiť všetkých záujemcov, aj z tohto dôvodu sme očkovanie naplánovali v predĺženom čase od 11.00 do 18.00 hod. Nakoľko v závere očkovania zostali nezaočkovaní záujemcovia, odporučili sme im očkovanie na nasledujúci deň v Epidemiologickej ambulancii Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, a to rovnako bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Bola táto akcia niečím špecifická? 

Uvedený výjazd VakciZuzky nebol špecifický. Hoci v Žiline existuje značné množstvo očkovacích miest/ centier a zaočkovanosť populácie je veľmi dobrá, chceli sme aj v tomto meste umožniť prístup k očkovaniu priamo na  „ulici“ a to vakcínou Janssen, ktorá je jednodávková. Zaevidovali sme, že naše služby využili v značnom počte aj obyvatelia iných krajov, napr. Trebišov, Handlová, Partizánske, Trenčín, Detva a ďalšie, čo dokazuje, že dostupnosť očkovania je rozhodujúcim faktorom a občania oceňujú túto formu vakcinácie, ktorú Žilinský kraj organizuje prostredníctvom vakcinačnej linky VakciZuzky.  Zopakujete ešte očkovanie v Žiline?  Zatiaľ pokračujeme v ďalších naplánovaných lokalitách s nižšou zaočkovanosťou a  následne sa vrátime aj do väčších miest

19. 8. 2021
Jakub Łoginow, DENNIK N
 

Dobrý deň,V Denníku N máme teraz projekt o Tatrách, v ktorom píšeme aj o tom, prečo sa slovenske aj poľské Tatry potom ak bol v 1994 roku vytvorený Euroregión Tatry naďalej nevedia spojiť, prečo na rozdiel od Alpského regiónu tu naďalej nepremávajú cezhraničné autobusy a keď už sa pracuje na nejakých projektach prepojenia troch tatranských regiónov verejnou dopravou (Žilinský kraj, Malopoľsko, Prešovský kraj), ide to veľmi pomaly a ani teraz nie sú tu tie dávno sľúbené cezhraničné autobusy. Píšem o tom v čerstvom článku: https://dennikn.sk/2509137/preco-sa-slovenske-a-polske-tatry-nevedia-spojit-a-v-com-by-sme-sa-mohli-inspirovat-pri-ochrane-lesov-a-vzduchu/?ref=listaj v predchádzajúcim z konca júla: https://dennikn.sk/2484481/tatransky-spoj-mal-ist-az-do-tatier-cuduju-sa-v-ziline-preco-nejazdi-autobus-z-polskych-do-slovenskych-hor/?ref=listPlánujem aj ďalší text o aktuálnom dianí v súvislosti so sľúbeným spustením cezhraničných spojení s prestupom na Suchej Hore. Máme už takmer koniec letných prázdnin a ohlásené spoje naďalej nepremávajú. Mám v súvislosti s tým dve otázky a žiadosť o  komentár.

1) Čo je príčinou tohto stavu, možno je niečo zlé na spolupráci s úradom Malopoľského vojvodstva, alebo je nejaký iný dôvod?

2) Aký je aktuálny stav projektu, kedy a v akej podobe tieto spoje konečne budú fungovať?  

3) Žiadosť o komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika vo veci o ktorej píšem nižšie:Zaujíma mňa to, že na  projekte cezhraničných spojení Malopoľsko-Žilinský kraj sa pracuje od marca 2017 a ako to je možné, že za tie 4 roky sa táto vec ešte nevyriešila. Práve vtedy (marec 2017) bol prvý kontakt v tejto veci poľskej strany so vtedajším riaditeľom dopravy Ivanom Mokrým. Vo februári 2018 sa v Trstenej uskutočnilo stretnutie v tejto veci vedenia Malopoľského vojvodstva a pani predsedníčky Eriky Jurinovej, na ktorým sa zúčastnili aj podpredsedovia Igor Janckulík a  Peter Dobeš, čiže to nie je nová vec. Stále od 2013 roka v tejto veci pôsobí občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy" (www.facebook.com/polskaslowacja), ktorú sleduje na Facebooku 9000 ľudí, čiže je to dôvod na to, aby ju sledoval aj úrad Žilinského kraja, najmä tlačový odbor - a aby tým pádom vedel, aké sú spoločenské očakávania v tejto veci. Čiže ak to zhrnieme, už 4 roky sa pracuje na dosť jednoduchým projekte cezhraničných autobusov a stále je s tým nejaký problém - a tu však nehovoríme o nejakom investičnom zámere, napríklad výstavby diaľnici alebo novej železničnej trati. Dokonca v tom čase, keď Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo nevedelo sa dohodnúť a zriadiť spoločne priame autobusové spojenia (2017 - 2021), Ukrajina stihla postaviť úplne novú železničnú trať európskeho štandartu do Mukačeva a  zaviedli sa vlaky Mukačevo - Košice. Dokonca Žilina a Krakov sú natoľko blízko, že v tejto veci nie je problém, aby sa delegácie stretávali osobne aj každý mesiac aby túto vec doriešiť. Namiesto toho, Malopoľské vojvodstvo v roku 2019 spustilo cezhraničnú linku na ktorej pracovalo spolu so Žilinským krajom posledne 3 roky a o linke úradníci ŽSK ani nevedeli a začali v tejto veci rokovať až v  novembri 2020. To všetko znie tak absurdné, že chcel by som úprimne požiadať o  oficiálny komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika, ako to všetko čo som popísal bolo vôbec možné a prečo sa v  čase: január 2019 - november 2020 nikto na úrade Žilinského kraja ani nezaujímal, ako ďalej dopadol projekt cezhraničných autobusov, prečo sa nikto neozval poľským partnerom a prečo sa nikto neozval občianskym aktivistom. 

1) Čo je príčinou tohto stavu, možno je niečo zlé na spolupráci s úradom Malopoľského vojvodstva, alebo je nejaký iný dôvod?
Vo februári 2021 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva formou videokonferencie o cezhraničnom prepojení medzi regiónmi, najmä s ohľadom na  obsluhu regiónov ako atraktívnych turistických oblastí. Z rokovania vyplynulo, že slovenská legislatíva neumožňuje financovať spoje poľského dopravcu bez verejného obstarávania a medzinárodnú dopravu, navyše turistickú, zahrnúť do  zmluvy o službách vo verejnom záujme. Z toho dôvodu bolo dohodnuté, že obe strany sa pokúsia zosúladiť cestovné poriadky tak, aby bol možný prestup cestujúcich na hranici Suchá Hora/Chocholów. Pôvodnému poľskému dopravcovi Eurozebra, s. r. o. skončila platnosť zmluvy k 30.03.2021 a nový dopravca sa pripravoval na nástup na službu.Dňa 24. 4. 2021 sme odoslali poľskej strane zosúladené spoje slovenského dopravcu ARRIVA Liorbus, a. s. so spojmi poľskej linky Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów. Od 13.06. 2021 slovenský dopravca ARRIVA Liorbus, a. s., predĺžil spoje až po štátnu hranicu Chocholow/Suchá hora.  

2) Aký je aktuálny stav projektu, kedy a v akej podobe tieto spoje konečne budú fungovať?
V auguste 2021 Žilinský samosprávny kraj a Malopoľské vojvodstvo podpísali Memorandum o spolupráci pri zabezpečení nadväzných spojov a plynulom prestupe cestujúcich na štátnej hranici na linke Chochołów / Suchá Hora. Dňa 18.08.2021 sa uskutočnilo rokovanie s poľskou stranou, na ktorom sa opätovne riešilo vzájomné zosúladenie spojov, pretože poľský dopravca nedokázal všetky spoje technicky prispôsobiť slovenským spojom. Na rokovaní sa dohodlo aj presné prestupné miesto pre prestup cestujúcich. K prestupnému miestu musí následne ŽSK a dopravca získať medzinárodnú licenciu a podniknúť príslušné administratívne úkony, ktoré si vyžadujú svoj čas v zmysle súčasne platnej legislatívy. Následne na tieto dohody uskutočnilo ŽSK stretnutie so svojím dopravcom dňa  25. 8. 2021, na ktorom dostal dopravca inštrukcie, ako má v danej veci postupovať, k čomu začal už podnikať aj potrebné kroky.Dátum, ku ktorému začne linka fungovať, v súčasnosti teda závisí od dĺžky procesov, no len samotné správne konanie na vydanie povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu je 4 mesiace. Lehota 4 mesiacov je stanovená v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1073/2009, v ktorej má ministerstvo rozhodnúť o žiadosti, pričom neplynie v prípade prerušenia konania podľa § 29 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. 

3) Žiadosť o komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika vo  veci o ktorej píšem nižšie: Zaujíma mňa to, že na  projekte cezhraničných spojení Malopoľsko-Žilinský kraj sa pracuje od marca 2017 a ako to je možné, že za tie 4 roky sa táto vec ešte nevyriešila. Práve vtedy (marec 2017) bol prvý kontakt v tejto veci poľskej strany so vtedajším riaditeľom dopravy Ivanom Mokrým. Vo februári 2018 sa v Trstenej uskutočnilo stretnutie v tejto veci vedenia Malopoľského vojvodstva a pani predsedníčky Eriky Jurinovej, na ktorým sa zúčastnili aj podpredsedovia Igor Janckulík a  Peter Dobeš, čiže to nie je nová vec. Stále od 2013 roka v tejto veci pôsobí občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy" (www.facebook.com/polskaslowacja), ktorú sleduje na Facebooku 9000 ľudí, čiže je to dôvod na to, aby ju sledoval aj úrad Žilinského kraja, najmä tlačový odbor - a aby tým pádom vedel, aké sú spoločenské očakávania v tejto veci. Čiže ak to zhrnieme, už 4 roky sa pracuje na dosť jednoduchým projekte cezhraničných autobusov a stále je s tým nejaký problém - a tu však nehovoríme o nejakom investičnom zámere, napríklad výstavby diaľnici alebo novej železničnej trati. Dokonca v tom čase, keď Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo nevedelo sa dohodnúť a zriadiť spoločne priame autobusové spojenia (2017 - 2021), Ukrajina stihla postaviť úplne novú železničnú trať európskeho štandartu do Mukačeva a  zaviedli sa vlaky Mukačevo - Košice. Dokonca Žilina a Krakov sú natoľko blízko, že v tejto veci nie je problém, aby sa delegácie stretávali osobne aj každý mesiac aby túto vec doriešiť. Namiesto toho, Malopoľské vojvodstvo v roku 2019 spustilo cezhraničnú linku na ktorej pracovalo spolu so Žilinským krajom posledne 3 roky a o linke úradníci ŽSK ani nevedeli a začali v tejto veci rokovať až v novembri 2020. To všetko znie tak absurdné, že chcel by som úprimne požiadať o oficiálny komentár pani predsedníčky Eriky Jurinovej alebo pána podpredsedy Igora Janckulika, ako to všetko čo som popísal bolo vôbec možné a prečo sa v čase: január 2019 - november 2020 nikto na úrade Žilinského kraja ani nezaujímal, ako ďalej dopadol projekt cezhraničných autobusov, prečo sa nikto neozval poľským partnerom a prečo sa nikto neozval občianskym aktivistom. Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja aktívne komunikuje so svojimi kolegami z Malopoľského vojvodstva. Boli sme informovaní o krokoch vojvodstva pri zabezpečovaní cezhraničnej dopravy v regióne. Autobusová linka, ktorú uvádzate, premávala od novembra 2019. V marci 2020 bola z dôvodu pandémie COVID-u zastavená. Autobusová linka Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów -  Suchá Hora - Trstená slúžila primárne na turistické účely. Povinnosťou ŽSK je však prednostne zabezpečovať služby vo  verejnom záujme, čiže dochádzku do zamestnania a škôl, teda musí zabezpečiť dopravnú obslužnosť regiónu tak, ako mu to ukladá legislatíva SR. Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadnu požiadavku o prevádzke takejto linky zo  strany cestujúcej verejnosti, ani sťažnosti, že nie je zo strany poľského dopravcu ešte spustená. Túto linku pôvodne požadovalo Malopoľské vojvodstvo a  Žilinský samosprávny kraj mu v tejto veci poskytuje maximálnu súčinnosť. Obe strany sú si vzájomne nápomocné, rešpektujú ale i obmedzenia a dĺžky procesov, ktoré súvisia s národnými legislatívami v oblasti zabezpečenia dopravnej obslužnosti a verejného obstarávania. Žilinský kraj i Malopoľské vojvodstvo sa od prvotného zámeru usilujú nájsť vhodný a obojstranne vyhovujúci model fungovania cezhraničnej linky, a to aj napriek tomu, že ju zhodne považujú za nerentabilnú, vzhľadom na jej obsaditeľnosť, a to v priemere 4 cestujúci za deň, ako aj na prebiehajúcu pandémiu, ktorá značne obmedzila možnosti cestovania medzi regiónmi.  Aj napriek tomu sa obe stany rozhodli pokračovať v procese spustenia jej prevádzky a zvýšeniu jej potenciálu, a to vzhľadom k možnostiam cestovného ruchu, ktoré ponúka dotknutý región.

18. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:
- kedy bude ukončená výstavba ihriska na Varšavskej ceste?
- aké práce ešte bude zhotoviteľ realizovať?
- na kedy je plánovaná kolaudácia a otvorenie ihriska pre verejnosť? Ďakujem. 

Výstavba športoviska na Varšavskej už bola ukončená. Zhotoviteľ dokončil všetky objednané práce a dielo odovzdal v predstihu pred riadnym termínom uvedeným v Zmluve. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony pre potreby zahájenia kolaudačného konania. Ihrisko bude možné odovzdať do užívania až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o skúšobnej prevádzke. Robíme všetko preto, aby študenti a kluby mohli ihrisko využívať čo najskôr.

17. 8. 2021
Marek Fišera, zilinak 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o bližšie informácie:- z akého dôvodu došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk v zákazke Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť?- plánuje sa ŽSK zapojiť do výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74? Ak áno, je známe, na ktoré úseky plánuje samospráva žiadať prostriedky?- aký je aktuálny stav prípravy cyklotrasy v úseku Strečno - Lipovec, Vrútky a mení niečo na  situácii odkúpenie dvoch parciel podľa https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2021/august/12.8/664-2021-od-kz-prva-arbitrazna-zverejnenie.pdf ? Ďakujem.  

Príčinou predlženia lehoty na predkladanie ponúk sú otázky od uchádzačov v rámci procesu VO, ktoré vyvolali zmenu projektovej dokumentácie a s ňu súvisiaceho výkazu výmer a rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že ŽSK má na úseky, ktoré obstaráva, schválený finančný mechanizmus a ďalšie úseky sú v štádiu projektových príprav, sa Žilinský kraj do tejto výzvy nemôže zapojiť. V regióne, najmä zo strany obcí a miest, však existujú projekty, ktoré na túto výzvu čakajú.  Pre úsek cyklotrasy Strečno – Lipovec bolo spracované a schválené posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie EIA, vypracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, a taktiež podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. V súčasnosti Žilinský kraj čaká na rozhodnutie stavebného úradu, ktorý má určiť ďalší postup vo veci nesúhlasu obce Nezbudská Lúčka. Odkúpením dvoch parciel, cez ktoré vedie trasovanie a sú teda dotknuté výstavbou cyklotrasy, sa na  procesoch nič nemení.

16. 8. 2021
Miroslava Mlynárová, TASR 

Prajem príjemný deň,v súvislosti so  zmenou klímy sa chcem opýtať, aké opatrenia realizujete/plánujete realizovať na  jej zmiernenie. Ak už niečo pripravujete, resp. robíte, z čoho to financujete/chcete financovať? Máte na takéto opatrenia dostatok finančných prostriedkov? Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš čas a informácie. 

Žilinský samosprávny kraj intenzívne vníma zmeny klímy a  závažné dôsledky, ktoré so sebou nesú. V oblasti adaptácie na zmenu klímy a  zmierňovania klimatických zmien sa sústreďujeme na tri kľúčové oblasti: 

a) Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budovV rámci týchto opatrení sa snažíme dosiahnuť energetické úspory pri prevádzke budov. Tieto úspory prispievajú k zníženiu produkcie CO2 pri výrobe elektrickej energie alebo vykurovaní. Úspory sa dosahujú hlavne zateplením obvodových múrov, strešných konštrukcií, ale aj výmenou okien a  reguláciou vykurovania či inštalovaním moderného osvetlenia. V tomto smere sa realizujú projekty pri niekoľkých budovách v správe ŽSK, pričom ďalšie projekty sa pripravujú do vyhlásených a pripravovaných výziev z Operačného programu kvalita životného prostredia a Envirofondu.Východiskom pre správne nasmerovanie opatrení na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov sú energetické audity budov, ktoré pomáhajú identifikovať súčasný stav budov z hľadiska energetických strát a  navrhnúť najefektívnejšie riešenia. Významným prínosom je spolupráca so Žilinskou univerzitou, ktorá je v mnohých oblastiach dotýkajúcich sa úspory energie v budovách lídrom. Snahou je zakomponovať výsledky aplikovaného výskumu do prípravy našich projektov. 

b) Adaptačné a mitigačné opatrenia v krajine a v urbanizovanom prostredíTieto opatrenia sa zameriavajú na zvyšovanie schopnosti krajiny, vrátane zastavaného územia, zadržiavať vodu a zlepšovať tepelnú bilanciu krajiny. Tu sa snažíme využiť predchádzajúce skúsenosti ľudí v území, ktoré získali pri realizácii vodozádržných opatrení v predošlých rokoch. V tomto smere spolupracujeme so skutočnými lídrami, ktorí sa téme venujú a ich poznatky využívame v ďalších regiónoch. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vypracovať ucelený plán obnovy krajiny a začať ho systematicky realizovať a to v krátkom čase. Rovnako sa zameriavame na vytvorenie praktického mechanizmu výsadby drevín vo voľnej krajine a zastavanom území a to aj prostredníctvom projektu LIFE, ktorý sa zameriava na kvalitu ovzdušia. Snažíme sa identifikovať pozemky vo vlastníctve ŽSK, ktoré by boli vhodné na výsadbu drevín a následne výsadby drevín zrealizovať. Pri tejto téme spolupracujeme aj s Nadáciou Ekopolis a prijali sme aj nových ľudí, ktorí by mali byť v tomto smere nápomocní. 

c) Príprava strategických a koncepčných dokumentovKľúčovými dokumentami pre ŽSK je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK a územný plán. V súčasnom období sa pripravuje nový program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Jedna z tematických pracovných skupín sa venuje aj zmenám klímy. Výsledný dokument nebude popisovať iba očakávané ciele a opatrenia, ale bude špecifikovať aj konkrétne kľúčové projekty, ktoré by mali byť následne realizované, a to aj s podporu európskych štrukturálnych a investičných fondov, plánu obnovy, ale aj vlastných zdrojov. V tomto roku sa pripravuje aj Nízkouhlíková stratégia Úradu ŽSK, ktorá na regionálnej úrovni rozpracováva opatrenia, ktoré vyplývajú z  Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR do roku 2030. Jej cieľom je analyzovať a  navrhnúť opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti Úradu ŽSK s ohľadom na ochranu životného prostredia, nakladanie s odpadmi a produkciou emisií.   Väčšina projektov je realizovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľký prínos očakávame z programu rozvoja vidieka hlavne v oblasti opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine. ŽSK poskytuje aj dotácie z vlastných finančných prostriedkov, a to prostredníctvom dotačnej schémy ŽSK. Takto boli aj v minulosti realizované projekty zamerané na  vodozádržné opatrenia v krajine.

11. 8. 2021
Andrea Liptaiová, Televízia Turiec  

Dobrý deň pani Jaloviarová,včera sme mali rozhovor v Martine s pani predsedníčkou Erikou Jurinovou aj ohľadom očkovania v  kraji. Prosím vedeli by ste mi poslať údaj, aká je v kraji zaočkovanosť a aká je zaočkovanosť v regióne Turiec, možno v percentách?Možno informáciu, v  ktorom regióne je najvyššia a najnižšia zaočkovanosť?

Príspevok by sme spracovali na nášho piatkového (13.08.) spravodajstva. Prosím dali by sa údaje zaslať, ak je to možné do 13.08. do 10:00:Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. V Žilinskom kraji je zaočkovanosť 40 %, čo približne kopíruje celoslovenský priemer. V okrese Martin 40,58 %, v okrese Turčianske Teplice 39,34 %. Najvyššia zaočkovanosť je v krajskom meste Žilina, kde presahuje 50 %, pričom v okrese Žilina dosahuje takmer 45 %. Najnižšia je v kysuckých okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, kde je to necelých 34 %.

10. 8. 2021
Jana Čunderlíková, Aktuality.sk 

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o nasledujúcu informáciu: Evidujete zvýšený záujem ľudí o očkovanie bez registrácie vo vašich centrách v období od 20. júla doposiaľ?Ak áno ako vám záujem o očkovanie narástol oproti predchádzajúcemu obdobiu?Čomu to pripisujete?Ak záujem o očkovanie bez registrácie nestúpol, hoci medzičasom bolo oznámené, že na podujatia s  pápežom môžu ísť len zaočkovaní, a bola spustená aj očkovacia lotéria a  sprostredkovateľský bonus, ako si vysvetľujete, že nezabrala ani takéto motivačná kampaň? Za odpoveď vopred ďakujem, poprosím o ňu dnes do 17- tej hodiny. Evidujete zvýšený záujem ľudí o očkovanie bez registrácie vo vašich centrách v období od 20. júla doposiaľ?  

Celkový záujem o očkovanie má klesajúcu tendenciu. V snahe zaočkovať a uspokojiť každého záujemcu realizujeme očkovanie bez registrácie vo  všetkých vakcinačných centrách v Žilinskom kraji a súčasne VakciZuzkou – výjazdovou očkovacou jednotkou, kde priamy záujem je variabilný podľa regiónu. Primárnym cieľom VakciZuzky je dostať očkovanie čo najbližšie k ľuďom, k tým ktorí sa nemali možnosť zaregistrovať, alebo sa nemôžu dostať do vakcinačných centier. Na stave zaočkovanosti na úrovni obcí a miest sa výrazne podieľa aj dobrá alebo slabá spolupráca VÚC, starostov/ primátorov  a poslancov v danej obci alebo meste. Ak áno ako vám záujem o očkovanie narástol oproti predchádzajúcemu obdobiu? Regionálne narastá percento zaočkovaných vo všetkých okresoch priamo úmerne, čo je potešujúce a reflektuje na aktuálne percento zaočkovanosti.  Momentálne má ŽSK 40% zaočkovanosť.  Regionálne najnižších 34 % stále máme v okrese Čadca a Kysucké Nové mesto aj napriek najaktívnejšiemu prístupu v daných lokalitách. Čomu to pripisujete? Pripisujem to nedostatočnej miere edukácie a intervencie ku verejnosti zo strany lekárov primárneho kontaktu na miestnej úrovni a ich osobnej zainteresovanosti na zvýšení povedomia a význame očkovanie ich pacientov. Zároveň značnému množstvu antivaxerov a významnej miere aj laxnosti ľudí k problému s ochorením COVID, ktoré začínajú vnímať ako nevýznamné ochorenie, bez dopadu na ich vlastné zdravie. A v istej miere aj „prísnosť“ a  dohľad nad dodržiavaním štátom nastavených opatrení. Ak záujem o očkovanie bez registrácie nestúpol, hoci medzičasom bolo oznámené, že na podujatia s  pápežom môžu ísť len zaočkovaní, a bola spustená aj očkovacia lotéria a  sprostredkovateľský bonus, ako si vysvetľujete, že nezabrala ani takéto motivačná kampaň?  Kampaň z môjho osobného pohľadu v tejto forme nie je správnym riešením. Lotéria je istá forma hazardu a to pre zdravie nesmie platiť. Motivácia nemá byť v tom, že ľudí s nižším záujmom a menej zodpovedným prístupom finančne zvýhodníme, ale práve nezaočkovaných by som znevýhodnila napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  formou doplatku na lieky pri ochorení COVID , doplatok za podanie nadštandardnej liečby v zdravotníckom zariadení, kúpele a podobne. A zároveň prečo sprostredkovateľský  bonus pre očkovaných nie je skôr zameraný na  zvýhodnenie očkovaných napr. vo forme bonusu na vitamíny alebo regeneračné pobyty , čo by rovnako zlepšilo zdravotný stav populácie. A to by však muselo platiť aj pri ďalších možno z pohľadu verejnosti menej závažných ochoreniach spôsobených napríklad fajčením alebo alkoholom. Prevencia je lacnejšia ako liečba a to platí aj pre niektoré nádorové, srdcovo-cievne ochorenia ale rovnako tak aj tie, ktorým sa práve vakcináciou dá zmierniť priebeh alebo úplne predísť, akým je ochorenie COVID19.

6. 8. 2021
Maxim Mičúch / Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny 

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informácie pre týždenník MY Žilinské noviny, s ktorým spolupracujem počas praxe ako študent žurnalistiky.  - Koľko ľudí bolo dnes zaočkovaných vo Veľkej a Malej Čiernej, prípadne Jasenovom?- Koľko ľudí zaočkovala Vakcizuzka k dnešnému dňu?- Zdravotnícky personál vo Veľkej Čiernej dnes nebol vôbec ochotný s nami komunikovať, aj po niekoľkých otázkach, pretože im údajne robíme zlú reklamu. Mal personál Vakcizuzky v poslednej dobe nejaké negatívne skúsenosti, ktoré by toto správanie vysvetlili?Chcel by som Vás požiadať o informácie ešte dnes, prípadne zajtra, aby sme to mohli použiť v  pondelkových novinách. Údaj z obce Jasenové nemusí byť, aby ste na to nemuseli čakať. Ďakujem.  

Rada by som Vám zaslala požadované údaje. Nakoľko dnešný výjazd VakciZuzky bol len pred malou chvíľou ukončený a evidencia údajov do  systému prebieha až po návrate vozidla na úrad, neviem Vám poskytnúť údaj čiastkovo za obec Veľká Čierna a Jasenovo, ale spolu dnes v týchto obciach bolo zaočkovaných 59 občanov.  K dnešnému dňu tak VakciZuzka zaočkovala 1 899 občanov v 35 navštívených obciach / mestách.    Nedokážem sa vyjadriť k Vašej druhej otázke, nakoľko nemám vôbec žiadne informácie k Vašej dnešnej komunikácii so zdravotníckym personálom počas výjazdu. Verím, že išlo o nedorozumenie. Žiaľ, zdravotnícky personál VakciZuzky sa naozaj v  niektorých obciach stretáva aj s nepríjemnými slovnými reakciami od občanov, ktorí očkovanie odmietajú. Vo všeobecnosti ale možno povedať, že výjazdové očkovanie je prijímané pozitívne a tí občania, ktorí o vakcináciu majú záujem, ho vo svojej obci vítajú

3. 8. 2021
Miroslav Jaroš, TASR 

Vážená pani Lašová,chcem Vás poprosiť o  informáciu, či je stanovený termín, dokedy bude fungovať veľkokapacitné očkovacie centrum Žilinského samosprávneho kraja. Zároveň aj o informáciu, aká je očkovacia stratégia ŽSK na najbližšie obdobie. Vopred ďakujem za ochotu. 

Žilinský samosprávny kraj zriadil v rámci Žiliny dve očkovacie centrá, a to VKOC na Rosinskej a Epidemiologickú ambulanciu na  Sasinkovej. Činnosť VKOC ako aj ambulancie aktuálne prispôsobujeme reálnemu záujmu o vakcináciu. Na základe počtov prihlásených sme sa rozhodli predbežne utlmiť činnosť VKOC k pondelku 9. augusta. Epidemiologická ambulancia však bude fungovať aj naďalej, operatívne do nej presmerujeme očkovancov tak, aby sme efektívne využili ľudské i finančné zdroje. V prípade, žeby došlo k nárastu počtu záujemcov o očkovanie v čakárni, sme pripravení VKOC znova spustiť. Rada by som  tiež doplnila, že len v rámci Žiliny fungujú ďalšie štyri očkovacie centrá - FNsP Žilina, Žilpo, MEDIVASA a  MEDCENTRUM. Žilinský samosprávny kraj pozorne analyzuje a vyhodnocuje počet občanov registrovaných v čakárni na vakcináciu. V súčinnosti so všetkými očkovacími centrami v kraji prispôsobuje počtu registrovaných aj očkovaciu stratégiu. Aktuálne evidujeme klesajúci záujem o očkovanie, preto v budúcnosti nevylučujeme racionalizáciu očkovacích kapacít.  Na základe súčasných dát ako cestu k zvyšovaniu počtu zaočkovanosti v kraji vidíme výjazdy vakcinačnej linky VakciZuzky priamo do  obcí a miest z nízkym podielom zaočkovaných. Od spustenia linky 19. júla sme takto zaočkovali už viac než 1 400 občanov a do niektorých miest sa plánujeme pre veľký záujem opätovne vrátiť. Ďalšie kroky Žilinského kraja v nastavení očkovacej stratégie budú závislé od  najbližšieho vývoja situácie

30 7. 2021
Monika Grznárová, Markíza

Dobrý deň. Do dnešných televíznych novín pripravujem reportáž o zaočkovanosti podľa krajov. Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázky: Bratislavský kraj už mení očkovaciu stratégiu a 7. augusta budú poslednýkrát očkovať vo  veľkokapacitnom centre. Aká je Vaša očkovacia stratégia? Do kedy budete očkovať v očkovacích centrách? Musia sa ľudia registrovať alebo očkujete aj bez pozvánky? Ďakujem za odpoveď.

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti očkuje vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre rovnako registrovaných ako aj neregistrovaných záujemcov. Doterajšia prax však ukázala, že z počtu zaočkovaných občanov tvoria neregistrovaní záujemci len malý podiel a výrazne prevažujú občania, ktorí požiadali o očkovací termín prostredníctvom národného systému čakárne.Na základe počtu registrovaných občanov v čakárni aj Žilinský samosprávny kraj eviduje čoraz nižší záujem o očkovanie. Nakoľko Žilinský samosprávny kraj očkuje v rámci Žiliny na dvoch miestach, môže na  základe počtov prihlásených operatívne presmerovať tok očkovancov tak, aby efektívne využil ľudské i finančné zdroje. Tento víkend napríklad bude Epidemiologická ambulancia očkovať v sobotu vakcínou Sputnik I., v nedeľu vakcínou Janssen a VKOC v nedeľu vakcínou Pfizer.  Žilinský kraj bude naďalej dôsledne vyhodnocovať počty prihlásených, s úplným zatvorením VKOC alebo Epidemiologickej ambulancie v tejto chvíli neuvažuje, nakoľko ešte stále sú v  čakárni záujemci o vakcínu 1./2. dávka. Ďalšie kroky Žilinského kraja v tejto veci budú závislé od najbližšieho vývoja situácie.   Na základe súčasných dát ako cestu k zvyšovaniu počtu zaočkovanosti v kraji vidíme výjazdy vakcinačnej linky VakciZuzky priamo do obcí a miest z nízkym podielom zaočkovaných. Od spustenia linky 19. júla sme takto zaočkovali už viac než 1300 občanov a do niektorých miest sa plánujeme pre veľký záujem opätovne vrátiť.

29. 7. 2021
Roland Nagy, denník Új Szó 

Dobrý deň! Momentálne sa zaoberám témou očkovania a chcel by som sa Vás opýtať, či by ste mi mohli poskytnúť údaje (ak máte k dispozícii) o tom, zatiaľ koľko ľudí ste zaočkovali bez registrácie vo veľkokapacitných očkovacích centrách?Kontaktoval som aj ministerstvo zdravotníctva, ale nedostal som odpoveď. Ďakujem! 

Od 17. júla, kedy sme oficiálne vo VKOC na  Rosinskej ceste v Žiline spustili očkovanie pre neregistrovaných záujemcov, sme takto zaočkovali 151 občanov. K tomuto počtu je potrebné prirátať aj takých občanov, ktorí sa síce zaregistrovali a dostali termín do iného očkovacieho centra, no rozhodli sa tento termín nevyužiť a prísť do VKOC. Takúto štatistiku ale nevedieme a preto takýmto údajom nedisponujeme.   Okrem toho očkujeme neregistrovaných občanov aj prostredníctvom vakcinačnej linky VakciZuzky, k 30. júlu to bolo 1433 občanov v mestách a obciach.

28. 7. 2021
Marek Fišera, zilinak.sk 

Dobrý deň,pre pripravovaný článok na spravodajský portál www.zilinak.sk vás chcem požiadať o  bližšie informácie:- kde je aktuálne / počas nadchádzajúceho týždňa možné v Žilinskom kraji využiť očkovanie bez registrácie? (ak je možné spresniť aj dátumy a vakcínu)Ďakujem. Aktuálny harmonogram vakcinačnej linky VakcziZuzka zverejňujeme na krajskom FB i web sídle. Očkujeme vakcínou Janssen.  

Vo štvrtok 29.júla 2021 budeme očkovať v:
Hornom Vadičove od 11:00 do 13:00
Dolnom Vadičove od 13:30 do 15:30
Rudinskej od 16:00 do 18:00 

V piatok 30.júla 2021 v:
Radôstke od 11:00 do 13:00
Belej od 13:30 do 15:30 

V budúcom týždni VakciZuzka bude očkovať v  nižšie uvedených časoch a miestach:

Streda 4.8.2021                
RABČICE 11:00-13:00     
MÚTNE  15:00-17:30 

Štvrtok 5.8.2021              
OCHODNICA  10:00-12:00            
KRÁSNO NAD KYSUCOU  13:30-16:00 

Piatok 6.8.2021
VEĽKÁ ČIERNA (MALÁ ČIERNA) 10:00-13:00       
JASENOVÉ 14:00-16:00 

Ďakujem, čiže mimo VakciZuzky nie je a v blízkej budúcnosti nebude možnosť očkovania bez registrácie v niektorom z očkovacích centier?
Okrem VakciZuzky sa očkuje bez registrácie vo  veľkokapacitnom centre v Žiline, kde je pre tento účel otvorená samostatná očkovacia kója, neregistrovaní občania sa môžu dať zaočkovať aj v  Epidemiologickej ambulancii, ktorú kraj zriadil na Sasinkovej. V prípade dostatku vakcín však zaočkujú bez registrácie prípadných záujemcov aj v  župných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a v súčasnej situácii podobne ústretové sú aj ostatné očkovacie centra v kraji

28. 7. 2021
Maxim Mičúch, MY Žilinské noviny 

Dobrý deň,chcel by som Vás požiadať o informácie pre týždenník MY Žilinské noviny, s ktorým spolupracujem počas praxe ako študent žurnalistiky. Pripravujem reportáž z  výjazdu vakcinačnej linky Vakcizuzka v obciach Maršová-Rašov a Kolárovice.Aké je prosím presné číslo zaočkovaných ľudí v oboch obciach? Ďakujem. 

Počas včerajšieho výjazdu vakcinačnej linky VakciZuzka sa v obciach Kolárovice a Maršová-Rašov zaočkovalo 66 ľudí (34 – Kolárovice, 32 – Maršová-Rašov). Ďakujem za rýchlu odpoveď.Rád by som sa ešte spýtal, koľko ľudí bolo celkovo zaočkovaných od spustenia linky. Od spustenia linky do stredy 28. 7. VakciZuzka zaočkovala na svojich výjazdoch 1 272 obyvateľov

28. 7. 2021
Peter Madro, Pravda
 

Dobrý deň, dnes riešim, že prečo ľudom nechodia úplné údaje do Covid pasov a NCZI mi tvrdí, že to je tým, že vakcinačné centrá za to môžu, lebo vypisujú nesprávne údaje. Kraje prevádzkujú najväčšie očkovacie centrá tak sa chcem spýtať, ako vnímate túto kritiku zo strany NCZI.Sára sa bola zaočkovať 16. júla druhou dávkou AstraZeneca  v očkovacom centre v Malackách. Doteraz sa nevie dostať ku Covid preukazu. Covid pas po prvej dávke jej pritom prišiel bez problémov. Až teraz nastali komplikácie.NCZI tvrdí, že problém býva napríklad pri nesúlade v mene alebo v priezvisku, chýbajúce telefónne číslo či nesprávny formát telefónneho čísla alebo chyby pri zadávaní rodného čísla. S týmito údajmi však nie je problém, pretože ten Sára nemala po prvej dávke.Viac a  viac čitateľov sa na nás obracia, že po druhej dávke nemajú aktualizované údaje a robí im to na hraniciach problémy, myslíte si, že to môže byť spôsobené tým, že lekár vyplní zle formulár? Poprosil by som vás o vyjadrenie do 15,30, ďakujem. 

Žilinský samosprávny kraj bol poverený na  zabezpečenie plnenia úloh v zmysle § 46 ods. 1 písm. j) zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde jednou z úloh je aj koordinácia a spolupráca pri zriadení a organizácií veľkokapacitných očkovacích centier. Vzhľadom na uvedené Žilinský samosprávny kraj zriadil a prevádzkuje Veľkokapacitné očkovacie centrum v Žiline.Prvoradou úlohou veľkokapacitného očkovacieho centra je zaočkovať čo najširšiu populáciu a tým znížiť dopady pandémie. Registrácia na očkovanie  je vykonávaná samotnými záujemcami, ktorí zadávajú údaje do systému. Zadávanie údajov na  mieste prebieha len u tých občanov, ktorí prídu bez predchádzajúcej registrácie. VKOC Žilina nedokáže ovplyvniť prípady, kedy samotný očkovanec poskytne nesprávne alebo neúplné údaje. Rovnako tak nezodpovedáme za ďalší manažment a vydávanie Covid Passov, nakoľko toto je plne v gescii NCZI. Aj my vnímame problémy občanov pri vydávaní Covid Passov, ich príčiny však prisudzujeme celkovému nastaveniu súčasného systému, na ktoré nemáme dosah

27. 7. 2021
Tomáš Garai, Mafra Slovakia 

Dobrý deň, vedeli by ste mi poskytnúť výsledky kontroly NKÚ, ktoré sa týkali hospodárenia v  oblasti mostných objektov, resp. nejaké výstupy župy v tejto veci? Odpoveď by som potreboval zajtra do 13:30.  

Na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na  rok 2020 bola vykonaná kontrola rekonštrukcii, opráv a údržby mostných objektov (ďalej ako MO) na cestách II. a III. triedy. Jej účelom bolo preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu MO, ako aj účinnosť systému opráv a údržby MO na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov. Kontrola prebiehala v období 09. 12. 2020 do 14. 06. 2021. O výsledku kontroly bol vypracovaný záznam. Na základe výstupov NKÚ SR možno konštatovať, že kontrolou neboli zistené žiadne závažné porušenia. Identifikované nedostatky, ktoré z prevažnej miery poukazovali na chyby v písaní a v jednom prípade na zle zavzorcovaný údaj, sú len administratívneho charakteru. V rámci vykonanej kontroly NKÚ SR vyzdvihlo zostavený programový rozpočet a skutočnosť, že v zásobníku investičných akcií na nadchádzajúce obdobie uvažujeme aj s  intenzitou dopravy, hľadiskom významnosti cestných komunikácií, ako aj mierou napojenia na iný druh dopravy. Takisto poukázali na kvalitu zostavených plánov VO a zásobníka investičných akcií. Pozitívne bol vyhodnotený aj fakt, že investičné akcie má ŽSK zaznamenané aj v interaktívnej mape na svojej webovej stránke, vďaka čomu je verejnosť plne informovaná o plánovaných ako aj prebiehajúcich akciách. Rovnako kladne bol ohodnotený aj spôsob zobrazovania kvantitatívnych ukazovateľov programového rozpočtu, a to formou percentuálneho vyjadrenia.: „Podiel mostov na cestách II. a III. triedy v zlom stave (stupeň technického stavu V, podľa TP 08/2012) a vo veľmi zlom stave (stupeň technického stavu VI, podľa TP 08/2012) k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy poľa údajov Cestnej databanky za rok v %“. Kompletný záznam o výsledku kontroly je zverejnený na web sídle kraja na nižšie uvedenom linku: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/sprava-vysledku-kontroly-najvyssieho-kontrolneho-uradu-slovenskej-republiky-z.html

27. 7. 2021
Jana Hambalková, SME 

Dobrý deň, pripravujeme v denníku Sme prílohu o tipoch na dovolenku na Slovensku. Našla som na webe taký starší projekt (Karpatská mapa možností, v spolupráci s Poľskom), v rámci ktorého bol Zbojnícky chodník - putovanie po miestach, kde sa traduje rozprávanie o zbojníkoch. Vraj je veľa z nich v rámci Žilinského kraja (oslovila som Prešovský) a chcela by som sa spýtať, ci by mi niekto od Vás v rámci sekcie cestovného ruchu príp. krajskej organizácie CR nevedel pomôcť. Vybrať tipy na takéto miesta s nejakým krátkym popisom a fotkou. Ďakujem veľmi pekne za pomoc a pekný deň prajem

Projekt, ktorý spomínate, realizoval Prešovský samosprávny kraj, nižšie uvádzam detailnejšiu informáciu:
- VEDÚCI PARTNER: o Malopoľské kultúrne centrum Sokolv Nowym Sączu
- PROJEKTOVÝ PARTNER: o Prešovský Samosprávny Kraj
- OBDOBIE REALIZÁCIE: o 01.09.2009-30.04.2013
- FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 566 405,36 euro V tomto projekte neboli akokoľvek podporené aktivity, prípadne lokality v rámci Žilinského kraja. Cieľom projektu bolo hlavne vytvoriť portál http://www.karpackamapaprzygody.pl/ pre návštevníkov PSK. Uvedený Zbojnícky chodník sa nachádza výlučne v lokalitách PSK a Malopoľského vojvodstva.   Na území náš