Odpovede novinárom 202030.3.2021
Otázka (SITA, Radoslav Varga)

Dobré ráno,
chcel by som vás poprosiť o krátku aktuálnu informáciu k sanácii brala Bziny a tamojšej mimoriadnej situácii, či už je podpísaná zmluva s realizátorom a aký je predpokladaný harmonogram prác.

Zmluva o dielo na stavebné práce je už podpísaná. Zhotoviteľ má podľa Zmluvy o dielo tri mesiace na realizáciu prác.30.3.2021
Otázka (SME, Magdaléna Palúchová)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcela by som sa ešte vrátiť k Bzinám. Chcem sa opýtať, či sa už nejako rozhodlo o výnimke pre záchranné zložky a kedy sa v úseku začne s prácami?
Tiež sa chcem opýtať, keďže sa plánovala sanácia brala, bol nejaký plán/návrh, ako vlastne zabezpečiť prechod týchto záchranných zložiek? Alebo aj pre ne mala platiť obchádzka cez Or. Podzámok?
Dnešným dňom – 30.3.2021 je odovzdané stavnisko zhotoviteľovi, ten má podľa zmluvy o dielo tri mesiace na realizáciu prác.
 
To, kedy bude umožnený prejazd záchranných zložiek sa momentálne nedá presne určiť. Prvotnou etapou prác bude čistenie a zasanovanie svahu, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu uvoľňovaniu a tým priamemu ohrozeniu dopravy na ceste a takisto železničnej trati. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za stavenisko a je upovedomený o požiadavke na prejazd záchranných zložiek. Je nutné zaistiť bezpečnosť, a to rovnako pre záchranné zložky.
 
Akonáhle to stavba a  stabilita svahu dovolí, bude za súhlasu Zhotoviteľa umožnený prejazd záchranných zložiek.
30.3.2021
Otázka (MTV Ružomerok, Martina Sivačková)


1. Plánuje Správa ciest ŽSK v najbližších dňoch/týždňoch opravu výtlkov na cestách v okrese Ružomberok?
V súvislosti s prácami na cestách budú iba čiastočné obmedzenia dopravy na opravovaných úsekoch ciest alebo plánujete aj uzáveru niektorých úsekov a komplexnú rekonštrukciu?
1. SC ŽSK stredisko Ružomberok, počas zimných mesiacov zimy 2020/21 vykonávala nevyhnutné opravy výtlkov na cestách v okrese Ružomberok súčasne s výkonom zimnej údržby.  Tieto výspravky v zimnom období sú realizované technológiou určenou na zimné obdobie. Samozrejme,  po spustení Obaľovacích centier na výrobu obaľovanej zmesi budeme aktívne pracovať na  odstraňovaní výtlkov na cestách I. a III. tried v okrese Ružomberok. Obmedzenia dopravy budú čiastočné, pracoviská budú vyznačené prenosným dopravným značením a podľa potreby reguláciu dopravy budú zabezpečovať príslušní pracovníci SC ŽSK.


2. V akých konkrétnych úsekoch v okrese Ružomberok bude prebiehať oprava výtlkov, resp. ktoré úseky sú najkritickejšie?
2. Na základe vykonávaných obhliadok úsekov zodpovednými pracovníkmi v teréne sa opravy výtlkov realizujú podľa skutočnej potreby, nie sú vopred vytipované konkrétne úseky ciest. Prioritne sa musia opravovať nebezpečné výtlky.

3. Koľko bude oprava výtlkov v Ružomberskom okrese SC ŽSK stáť a koľko ton asfaltu bude potrebných na ich opravu (ak sú tieto údaje známe)?
3. Presné reálne náklady na opravu výtlkov ako aj množstvá, budú známe až po realizácii týchto prác. Upozorňujeme, že výspravky sa podľa potreby musia realizovať celý rok.
 
4. Správa ciest Košického samosprávneho kraja pred pár dňami informovala, že poškodené úseky ciest/výtlky, im môže nahlasovať aj verejnosť, a to buď prostredníctvom dispečingu alebo emailom. Je takáto možnosť aj v prípade Správy ciest ŽSK?

4. Áno, takáto možnosť je aj v prípade SC ŽSK. Všetky postrehy, nápady a pripomienky ohľadom údržby ciest môže verejnosť adresovať SC ŽSK na portáli www.sczsk.sk pod položkou Odkaz správcovi.

29.3.2021
Otázka (SME, Roman Cuprik)


Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať niekoľko otázok k  eurofondovým projektom:  „Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji“ -  ide o analýzy, ktoré malo vypracovať Združenie pre rozvoj regiónov.  https://www.crz.gov.sk/3965512/ Druhým projektom je „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“, čiže analýzy, ktoré vypracovala Asociácia pre občiansku spoločnosť.  https://www.crz.gov.sk/3891092/
 
-Videli ste už výstupy z týchto analýz? Čo vám Združenie a Asociácia vlastne dodali?
-Ako tieto výstupy hodnotíte? Bola cena za sľubované analýzy primeraná?
-Mohli by ste mi ich sprístupniť?
-Projekty fungujú z NFP, ktoré v roku 2019 poskytlo ministerstvo vnútra. Riešilo ministerstvo tieto analýzy aj s vašim úradom, alebo v podstate finančne podporili analýzy o Žilinskom kraji bez toho, aby ste o niečom takom vedeli?


Žilinský samosprávny kraj identifikuje uvedené projekty, ako projekty realizované prostredníctvom OP Efektívna verejná správa, kde žiadateľom sú subjekty Združenie pre rozvoj regiónov a Asociácia pre občiansku spoločnosť.
Zo zdrojov, ktoré vieme vyhľadať prostredníctvom ITMS 2014+ sú tieto projekty stále vo fáze realizácie s termínom ukončenia 1.4.2021.

Žilinský samosprávy kraj v uvedených projektoch nefiguruje ako partner a taktiež tieto subjekty neeviduje ani Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Žilinskom samosprávnom kraji v rámci konzultačných aktivít.
 
-Videli ste už výstupy z týchto analýz? Čo vám Združenie a Asociácia vlastne dodali?      
  -  Nie, doteraz nám nie sú známe výstupy analýz.
-Ako tieto výstupy hodnotíte? Bola cena za sľubované analýzy primeraná? -Mohli by ste mi ich sprístupniť?                  
-  Nevieme vyhodnotiť túto otázku, nakoľko cenu za výstupy nepoznáme. Cena za výstupy je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizovali uvedení žiadatelia.
Tým pádom nevieme analýzy sprístupniť, nakoľko ich nemáme k dispozícii. Odporúčame sa obrátiť, priamo na žiadateľov NFP.
-Projekty fungujú z NFP, ktoré v roku 2019 poskytlo ministerstvo vnútra. Riešilo ministerstvo tieto analýzy aj s vašim úradom, alebo v podstate finančne podporili analýzy o Žilinskom kraji bez toho, aby ste o niečom takom vedeli? - Ministerstvo vnútra, ako Riadiaci orgán pre OP EVS uvedené analýzy so ŽSK neriešilo ani inak neprejednávalo.


23.3.2021
Otázka (Euractiv, Michal Hudec)Znamená to, že z plánu obnovy chcete financovať najmä cyklotrasy medzi mestami a obcami? Prípadne, na čo sa chcete v rozvoji cyklodopravy v žilinskom kraji zamerať?

Žilinský samosprávny kraj sa dlhodobo venuje rozvoju cyklistickej dopravy bez rozdielu umiestnenia cyklotrás v extraviláne a intraviláne. V prioritách kraja máme hlavne kostrové cyklodopravné trasy, ktoré sú integrované v mestách na mestské cyklotrasy a v extraviláne aj na cykloturistické trasy. Keďže v kraji máme veľké priemyselné parky a závody väčšinou umiestnené v extraviláne miest a obcí, vnímame aspekt dochádzky do práce nielen v rámci mesta a obce, ale aj mesta a obce – priemyselný park, ako aj z priestoru medzi mestami a obcami.

V našom ponímaní by v rámci Plánu obnovy mali byť financované také reformné a inovatívne cyklodopravné projekty na celom Slovensku, ktoré by boli bezprostredne integrované na verejnú dopravu – či už železničnú alebo autobusovú, mali by zahŕňať moderné a rozvojové reformné prvky – hlavne cykloelektromobilitu ako aj mobiliáre – dobíjacie stanice pre elektrobicykle, parkovacie cykloveže, stojiská pre bicykle, požičovne bicyklov a pod., pričom by tieto projekty slúžili hlavne na dochádzku do práce (aj do priemyselných parkov), škôl a zariadení občianskej vybavenosti. Stanovili by sme zrejme  konkrétnu dĺžku cyklotrasy bez rozdielu či je v intraviláne alebo extraviláne mesta alebo obce (napr. 7-8 km), ako aj bez ďalších obmedzení.
 
Pri našom ponímaní by sme potom v rámci EŠIF zaradili všetky ostatné cyklodopravné projekty, ako aj cykloturistické projekty. Spadali by sem projekty, ktoré nespĺňajú kritériá pre zaradenie do Plánu obnovy. Ku kritériám by mohlo patriť hlavne zabezpečenie bezpečnosti cyklistov na cyklotrasách umiestnených zväčša mimo zóny automobilovej dopravy, využiteľnosť týchto cyklotrás cyklistami, ich príspevok k zníženiu používania áut. Pri cykloturistických trasách by sa rozlíšili cyklotrasy s budovaním povrchovej infraštruktúry a trasy, ktoré vedú po existujúcej sieti zariadení, kedy sa vykonáva iba ich značenie alebo údržba a obnova.

Povinné by bolo na takýchto cyklotrasách (cyklodopravné) osadenie sčítačov, aby sme mali reálne dáta o ich využiteľnosti.  Pri cyklotrasách v EŠIFe by neboli žiadne územné ani dĺžkové obmedzenia a ani obmedzenia pre účel ich využitia.
 
V oboch programoch EÚ by sa tak umožnila pri dodržaní presne stanovených pravidiel realizácia cykloprojektov v intraviláne i extraviláne miest a obcí. Samozrejme musí byť účinne zabezpečené, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu cykloprojektov z oboch zdrojov EÚ. Ak by však nastala situácia, že by cyklodoprava bola podporená iba z jedného zdroja EÚ, musia v ňom byť stanovené nediskriminačné podmienky pre rovnocenný územný prístup, ako aj rovnocenná oprávnenosť cyklodopravných a cykloturistických projektov.
 
 
 
Máte vypracovanú stratégiu rozvoja cyklodopravy v žilinskom kraj?  Ako vyberáte vhodné projekty, ktoré chcete implementovať, a ako ich prioritizujete?

Žilinský samosprávny kraj sa dlhodobo a systematicky venuje problematike cyklodopravy na svojom území. Spolupracuje pri tom s mestami, združeniami miest a obcí, ako aj obcami a inými združeniami  na svojom území. Viacročné úsilie je premietnuté do zákonných procesov na dosiahnutie tohto cieľa. Ten je zachytený v územnom plánovaní kľúčových cyklotrás, napríklad zmeny a doplnky č.5 Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja z roku 2018 sú venované výlučne cyklodoprave, ktoré okrem iného riešia vybrané cyklodopravné trasy  ako verejnoprospešné stavby. Žilinský samosprávny kraj má spracovanú aj cyklostratégiu z roku 2014, ktorá sa však v súčasnej dobe pre zásadné národné legislatívne zmeny aktualizuje. V roku 2020 sme spracovali Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy a mobility (strategický dopravno–plánovací dokument), ktorého súčasťou je aj cyklodoprava.  Ďalej či už samosprávny kraj, mestá a obce a združenia miest a obcí majú systematicky  spracované technické štúdie cyklotrás, projektové dokumentácie cyklotrás na úrovni DÚR, DSP, ukončené štúdie EIA a prebiehajú majetkovoprávne usporiadania pozemkov. Málokto vie, že náročnosť procesov legislatívnej prípravy cyklodopravnej trasy je v slovenských pomeroch na úrovni, ak nie aj náročnejší, ako príprava stavieb diaľnice.
Preto investori – mestá a obce vedia, kde je potrebné v čo najväčšej miere realizovať stavbu cyklotrás umiestených mimo zóny dopravy. U nás v kraji ešte uplatňujeme zásadu, že najnáročnejšie cykloprojekty – legislatívne, projekčné a finančné zastrešuje Žilinský samosprávny kraj. V praxi však častokrát nastáva, že do realizácie idú projekty, ktoré sa v tomto náročnom procese podarí stihnúť pripraviť.
 
V prioritách ŽSK máme hlavne nosné a kostrové cyklotrasy. Hlavným strategickým cykloprojektom ŽSK je preto Vážska cyklodopravná trasa, ktorá prechádza od hranice TSK až po hranicu PSK, ako aj územím viacerých miest a obcí. Pozostávala by zo súboru viacerých vzájomne prepojených projektov a dosiahla by celkovú dĺžku zhruba 170 km.
 
Spolupracujete pri plánovaní cyklotrás s mimovládnymi organizáciami?

Pri plánovaní cyklotrás v Žilinskom kraji vykonávame rôzne prieskumy, diskusie, zúčastňujeme sa konferencií i diskusných fór, do ktorých sa zapájajú nielen mimovládne organizácie, ale aj aktívni jedinci. Pri procesoch posudzovania EIA pre cyklotrasu Strečno Vrútky a Rajeckej cyklotrasy boli mimovládne organizácie aj priamymi účastníkmi konaní. Značenie a správu siete integrovaných cykloturistických trás na území kraja majú na starosti výlučne mimovládne organizácie.


19.3.2021
Otázka (Žilinak, Marek Fišera)

chcel by som vás požiadať o informácie k výstavbe cyklotrasy Žilina - Vrútky - Martin, úseku Strečno - Lipovec:
- v akej fáze je príprava výstavby cyklotrasy a kedy je predpokladaný dátum ukončenie?
V súčasnosti čakáme na vydanie územného rozhodnutia na úsek Strečno – Lipovec - Vrútky. Pokiaľ nebude vydané územné rozhodnutie, nemôžeme podnikať ďalšie procesné úkony smerujúce k získaniu vydania stavebného povolenia. Z týchto dôvodov nevieme zatiaľ povedať, kedy bude ukončená projekčná fáza procesu, vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení a tým pádom ani následná výstavba.

- zdržala budovanie cyklotrasy petícia chatárov z chatovej osady Jánošíkovo?
Petícia spolu s ďalšími aktivitami, ktoré  vyvíjajú chatári z Jánošíkova zdržala tento projekt a je predpoklad, že ho ešte v následných konaniach zdrží.  

- je táto petícia zo strany ŽSK vybavená (resp. zamietnutá) alebo ešte prebieha nejaký proces?
Petícia bola zo strany ŽSK vybavená. Okrem toho sa uskutočnili aj osobné stretnutia zástupcov chatárov z Jánošíkova s pani predsedníčkou ŽSK, členmi komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ako aj s pracovníkmi ŽSK priamo v teréne.

- má ŽSK vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrasy?
ŽSK plánuje financovať realizáciu uvedeného úseku cyklotrasy primárne z fondov EÚ.

- kedy je odhadovaný začiatok budovania trasy?
Po získaní stavebného povolenia by ŽSK chcel bezodkladne požiadať o získanie financií z fondov EÚ a v prípade ich schválenia robiť všetky kroky k tomu, aby sa so stavbou cyklotrasy Strečno – Lipovec začalo čím skôr.  
 
18.3.2021
Otázka (SME, Ján Krempaský)

Dobrý deň, pani hovorkyňa/pán hovorca,

Mám na vás jednu otázku.

Štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková v utorok na tlačovke povedala: "AstraZeneca nám oznámila, že v marci príde 25.184 dávok. Budeme sa musieť na to prispôsobiť vo veľkokapacitných očkovacích miestach (VOM), kde sa očkuje práve touto vakcínou,"

Otázka na vás:

Už viete, ako sa vo vašich VOM prispôsobíte na zníženie dodávok Astra Zeneca? Akou vakcínou namiesto Astry budete očkovať ľudí medzi 60. a 70. rokom života?


Počet vakcinácií a následne objednávanie osôb regulujeme podľa počtu dodaných vakcín. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre ŽSK budeme mať dostatočný počet vakcín pre víkendové očkovanie. Aktuálne budeme očkovať 1100 ľudí.

Zatiaľ máme dostatok vakcín aj pre uvedenú vekovú kategóriu (60-70). Vo vakcinačnej matici nášho kraja zabezpečujeme očkovanie na úrovni polikliník aj vakcínou Moderna. A v najbližšom čase bude viac subjektov (polikliník) mať k dispozícii Modernu, teda pre vyšší počet obyvateľov v seniorskej vekovej kategórii.


17.3.2021
Otázka (Klára Gajdošová, My Turčianske noviny)


    Niektoré župy na Slovensku zriadili veľkokapacitné vakcinačné "stany" alebo strediská, chystá sa to aj v rámci Žilinskej župy?
    Ako sa župa angažovala v zriaďovaní, podpore prípadne participácii vakcinačných centier v rámci Turčianskeho regiónu?
    Chystá sa v súvislosti s očkovaním niečo?


Už pred viac ako mesiacom (13.februára) sme otvorili ako prvý spomedzi krajov veľkokapacitné očkovacie centrum na Športovej hale pri Spojenej škole v Žiline. Ide o pilotný projekt v spolupráci s ambulantným sektorom. Počas piatich víkendov sme v ňom doteraz zaočkovali 4424 osôb.

Okrem toho máme zriadené očkovacie strediská v každej z našich nemocníc - Kysuckej, Hornooravskej, Dolnooravskej a Liptovskej a očkujeme už aj v námestovskej poliklinike.

V súčasnosti nad zriadením ďalšieho veľkokapacitného očkovacieho centra neuvažujeme, sústredíme sa skôr na zabezpečenie očkovania bližšie k ľuďom v jednotlivých regiónoch v poliklinikách a nemocniciach. Dnes sa v Žilinskom kraji očkuje celkovo v šiestich poliklinikách, siedmych nemocniciach a jednom veľkokapacitnom očkovacom centre.

Našim smelým cieľom je zaočkovať aspoň 70% ľudí v kraji. Za týmto účelom sme rozbehli aj očkovaciu kampaň, aby ľudia nemali z vakcíny obavy, snažíme sa vyvracať dezinformácie a naopak poskytujeme relevantné informácie. Zriadili sme aj VAKCI-linku, na ktorej ľuďom radi poradíme, vysvetlíme, čo očkovanie prináša a aké sú ich možnosti.16.3.2021
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

Kontaktovali nás nespokojní návštevníci nemocnice a volali nám, že na
základe akého nariadenia kontrolujú testy pri vstupe do nemocnice keď
podľa usmernení nie je test povinný pri návšteve lekára.

Toto nám napísala pacientka Kysuckej nemocnice " bola som objednaná na
neurológiu, kde lekár nepožadoval test. Sestrička s vojakmi pri vchode
do nemocnice ma nechceli pustiť na dohodnuté vyšetrenie! "

Kto je zodpovedný za takéto nariadenie.
Ak to platí na vstup do areálu, prečo to nieje uvedené napríklad aj na
webe nemocnice (pani riešila všetky kontakty, volala do nemocnice, mala
naštudovanú ich stránku a prijaté obmedzenia, FB...)


vstup do lôžkovej časti KNsP Čadca cestou urgentného príjmu je možný len s aktuálnym negatívnym testom na COVID-19 (PCR alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín) a to na základe rozhodnutia epidemiologickej komisie zo dňa ‪22. 2. 2021‬, ktorá tak rozhodla z dôvodu výrazne nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne, katastrofálnej situácie v počte hospitalizovaných COVID pozitívnych pacientov a preplnenia kapacity reprofilizovaných lôžok.

Cieľom je ochrana pacientov i slúžiacich zdravotníkov.
16.3.2021
Otázka (MY Žilinské noviny, Branislav Koscelník)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informáciu pre MY Žilinské noviny.

Ktoré cesty, mosty... zrekonštruujete v tomto roku v žilinskom regióne? A máte už na tieto investície vyčlenené peniaze?Eurofondy

Žilinský samosprávny kraj aktuálne pokračuje v modernizácií mostov a ciest na Kysuciach (v rámci cezhraničného projektu  „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN - T ). V rámci projektu sa opraví cesta II/487 v k. ú. Čadca, Makov, Podvysoká, Vysoká n/Kysucou, a 8 mostov - po zimnej údržbe sa bude pokračovať s prácami na mostoch Makov, Vysoká nad Kysucou, Staškov a Raková.

V krátkom čase by sa malo začať aj opravou mosta vo Vysokej nad Kysucou a prácami vyplývajúcimi z projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na Slovenskej a Českej strane“ v regióne Orava (pôjde o modernizáciu cesty III/2247 v k. ú. Vyšný Kubín, Osádka, Malatiná a cesty III/2301 v k. ú. Zuberec) a na Kysuciach (modernizácia cesty II/520 v k. ú. Nová Bystrica). Zmluvy o dielo sú na tieto stavebné akcie sú už podpísané.
 
 
 
Kapitálové výdavky:
 
Tieto akcie sú v pláne a sú kryté rozpočtom, z toho nasledovné akcie sú v procese verejného obstarávania:
-          Rekonštrukcia MO541-006 cez potok Žarnovský v k. ú. Obce Veľké Rovné,
-          Rekonštrukcia mostného objektu MO 519-010 za križovatkou do obce Ivančiná,
-          Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica
-          Rekonštrukcia MO 2075-001 cez rieku Varínka pred obcou Lysica
-          Rekonštrukcia MO 2020-001 cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa
-          Rekonštrukcia MO 2353-001 cez potok Sestrč v k. ú. Bukovina
-          Rekonštrukcia cesty III/2347 v intraviláne Huty (Borové)
-          Rekonštrukcia MO 2347-001 cez potok Hutianka v k. ú. Huty                      (podpísaná zmluva)
-          Rekonštrukcia  MO 2347-004 cez potok Kukučkový  v k. ú. Huty                (Podpísaná zmluva)


 

15.3.2021
Otázka (Magdaléna Palúchová, Aktuality.sk)


prosím Vás o odpovede k bralu medzi Mokraďou a Bzinami. V reportáži TV Markíza sa spomína, že bralo patrí železniciam a cesta ŽSK. Ako mala prebiehať plánovaná sanácia tohto brala? Respektíve aké práce mal robiť kraj? Je tam naplánovaná súčinnosť železníc?
Pozemok nad cestou patrí Slovenskej republike a správcom sú Železnice SR. Cesta patrí ŽSK a SC ŽSK vykonáva správu a údržbu. Pri všetkých rokovaniach ohľadne spracovania projektovej dokumentácie sanácie brala boli prizývaní okrem iných aj zástupcovia ŽSR. Momentálne je  úsek cesty uzatvorený, na základe rozhodnutia krízového štábu. V danom úseku sú osadené betónové zábrany, aby prípadne ďalšie padajúce kamene neohrozovali železničnú trať. Zatiaľ SC ŽSK, Závod Orava vykoná na základe  obhliadky a záverov z nej nevyhnutné zabezpečovacie práce.
Na predmetnú sanáciu svahu je vydané právoplatné Stavebné povolenie a verejné obstarávanie na Zhotoviteľa prác je v záverečnej fáze. Predpoklad uzatvorenia zmluvy je  12.týždeň 2021. Následne bude odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi prác.
 
Ako sa v tomto momente zabezpečí tento úsek? Mali tam byť betónové zátarasy, aby kamene nepadali na železnicu.

Momentálne je úsek cesty uzatvorený a sú tam osadené betónové zátarasy, aby padajúce kamene neohrozovali železničnú trať. Doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase cez Obec Pribiš a Pucov, čo je odsúhlasené aj v stavebnom povolení.

Padlo už rozhodnutie, či týmto úsekom budú môcť prejsť záchranné zložky? Kto by o tom mal rozhodnúť a dokedy? To ma asi najviac zaujíma.