Zámer prenájmu majetku - Gymnázium Bytča

Gymnázium v Bytči správca majetku Žilinského samosprávneho kraja v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, platnými od 01.05.2010 a po posúdení využitia predmetného majetku a udelení súhlasu prenajme nehnuteľný majetok:

časť pozemku – nachádzajúci sa vedľa školy Gymnázia, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča o výmere 24 m2, parcela KN č. 1213/2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Veľká Bytča, zapísanej na LV č. 2086, súpisné číslo 219, predpokladaná doba nájmu je 1 rok,

časť pozemku – nachádzajúci sa vedľa školy Gymnázia, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča o výmere 24 m2, parcela KN č. 1213/2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Veľká Bytča, zapísanej na LV č. 2086, súpisné číslo 219, predpokladaná doba nájmu je 1 rok.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.03.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky