LH č. 01/2011

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer prenajať majetok formou priameho nájmu, a to:

  • zámer priameho nájmu L.H. č. 01/2011
  • nebytový priestor o výmere 65,84 m2 v stavbe s. č. 542 postavenej na pozemku p. KN-C č. 557/1, k. ú. Liptovský Hrádok, zapísanej na LV č. 1047

Podmienky nájmu pre uchádzačov sú uverejnené na úrad. tabuli v sídle vyhlasovateľa a na www.zask.sk. Lehota na doručenie cenových ponúk je od 01.03.2011 do 15.03.2011 na adresu Žilinský samosprávny kraj, Správa majetku zdravotných zariadení, J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok.