Priamy predaj

ZÁMER priameho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 003-OVS/2010

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

1. Predmetom priameho predaja je:

  • pozemok parc. KN-C č. 249 zastavané plochy a n. o výmere 333 m2, kat. územie Rajec, okres Žilina, obec Rajec zapísaný na liste vlastníctva č. 704 pre vlastníka - vyhlasovateľa Žilinský samosprávny kraj.

Podmienky priameho predaja:

2. Najnižšia ponuková kúpna cena za predmet priameho predaja je 4 930,00 € určená znaleckým posudkom č. 21/2010 vypracovaným v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 02. 06. 2010 do 10.00 h. Ponuku žiadame predložiť v podateľni vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa - Žilinský samosprávny kraj, odbor vnútornej správy, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina tak, aby bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 02. 06. 2010 do 10.00 h.

4. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko (fotokópia OP), adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby (výpis z OR, ŽR), zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu priameho predaja, potvrdenie banky alebo iného peňažného ústavu o finančnej bonite uchádzača ku dňu zaslania ponuky.

5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy predaj č. 003-OVS/2010, NEOTVÁRAŤ“.

6. Obhliadka predmetu priameho predaja sa uskutoční 20. 05. 2010 v čase od 9:00 h. do 10:00 h., alebo je možné dohodnúť obhliadku na č. tel. 041/5643779, 0905 568 047.

7. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

8. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho predaja (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho predaja) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Eleonóra Mičicová, vedúca oddelenia správy majetku, odbor vnútornej správy, tel.:041/5032 229, e-mail: eleonora.micicova@zask.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet odpredaja/kúpy, kúpna cena, prevod vlastníckeho práva, odstúpenie od zmluvy, náklady a poplatky spojené s prevodom vlastníctva, osobitné ustanovenie o zápise do katastra nehnuteľností) a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym predajom.

10. Zámer predať majetok formou priameho predaja schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja uznesením 19/4 z 26. 04. 2010.

11. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú predsedom Žilinského samosprávneho kraja. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu charakteru predmetu priameho predaja. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky