Granty a dotácie

 

 

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja prijalo dňa 19. novembra 2018 všeobecné záväzné nariadenie č. 55/2018, ktorým sa vytvorila jednotná dotačná schéma pre prideľovanie dotácii z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.

Dotačnú schému ŽSK tvoria 3 dotačné programy:

  • Dotácie pre regióny - dotácie poskytované na podporu cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK
  • Participatívny rozpočet - dotácie na podporu komunitných potrieb v regióne, kde sa na rozhodovacom procese spolupodieľajú obyvatelia ŽSK prostredníctvom hlasovania
  • Individuálne dotácie - dotácie poskytované na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí predsedom ŽSK

Žiadatelia o dotácie môžu žiadať o príspevok na základe výziev na programy dotácie na regióny a participatívny rozpočet.

Žiadosti je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk 

Odporúčame žiadateľom, najmä obciam využiť možnosť elektronického podania žiadosti.

Žiadosti na príspevok z dotačného programu Individuálne dotácie môžu žiadatelia zasielať od 1. januára do 10. septembra príslušného roka, v ktorom je činnosť realizovaná.

 

 

Ďalšie typy dotácií poskytovaných z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja:

 


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky