Schvaľuje ŽSK výšku poplatku v cenníku výkonov?

Samosprávny kraj neschvaľuje cenník výkonov, ten si poskytovateľ spracováva v zmysle zákona  číslo 18/1996 Z. z. o cenách. Zároveň je poskytovateľ povinný cenník bezodkladne a preukázateľne zaslať, vrátane každej jeho zmeny, samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.