Na koho sa môžem obrátiť, keď mám záujem o opatrovateľskú službu?

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu je nevyhnutné kontaktovať miestne príslušný mestský úrad alebo obecný úrad (podľa miesta trvalého pobytu občana, ktorému má byť poskytovaná opatrovateľská služba).