Kto podpisuje Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

Žiadosť musí byť podpísaná samotným žiadateľom (fyzickou osobu, ktorá má byť posudzovaná), zákonným zástupcom (v prípade maloletého občana) alebo súdom ustanoveným opatrovníkom (u účastníka konania s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky