Aká je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.