Štatút súťaže "Krížovka"

Vyhlasovateľom súťaže „KRÍŽOVKA“ je Žilinský samosprávny kraj (ďalej ŽSK), adresa Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427.

I. Termín, trvanie a priebeh súťaže

 1. Súťaž je súčasťou printového vydania periodickej tlače ZA kraj (EV 5751/19; ISSN 2644-4755) a začína dňom vydania jednotlivého čísla. Krížovka sa nachádza na zadnej strane periodika.
 2. Termín ukončenia súťaže je uvedený v informácii pod krížovkou v konkrétnom čísle. Odpovede zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do žrebovania o ceny.
 3. Výhry podľa odseku III. je možné vyhrať po zaslaní správnej odpovede a následnom žrebovaní. Žrebovanie zo všetkých správnych odpovedí, ktoré zaslali súťažiaci s potrebnými údajmi a podmienkami podľa odseku II., uskutočnia poverení zamestnanci ŽSK.
 4. Žrebovanie sa uskutoční do 7 pracovných dní od uzávierky súťaže.

II. Podmienky a pravidlá súťaženia

 1. Do súťaže je možné sa zapojiť zaslaním správne vylúštenej tajničky zo zadnej strany dvojmesačníka ZA kraj. Správne odpovede je možné posielať elektronicky na adresu: , alebo poštou na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
 2. Súťažiaci odpoveď označí heslom „krížovka“. Uvedie svoje meno, priezvisko a kontakt, na ktorom je možné sa s ním spätne spojiť, teda buď mailový, telefonický kontakt alebo poštovú adresu. V opačnom prípade nebude môcť byť zaradený do súťaže. Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka súťaže a uľahčenie komunikácie vyhlasovateľa a účastníkov súťaže.
 3. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jedným správnym znením vylúštenia krížovky.
 4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Úradu ŽSK a  im blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
 5. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vylúčenou osobou podľa predchádzajúceho bodu, alebo sa preukáže, že výherca súťaže sa súťaže nezúčastnil v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte, výhercovi nevznikne nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora.
 6. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním a prevzatím výhry.
 7. O akýchkoľvek námietkach súťažiacich rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ súťaže.

III. Ceny v súťaži

 1. Výhrami v súťaži sú vecné ceny.
 2. Výhercovia budú o výsledku žrebovania informovaní telefonicky, mailom alebo listom.
 3. Traja vyžrebovaní súťažiaci získajú knihy, ktoré vydal ŽSK.
 4. Jeden vyžrebovaný účastník súťaže získa dve vstupenky do niektorej z kultúrnych inštitúcií ŽSK.
 5. Výhry si môžu prísť vyžrebovaní výhercovia prevziať osobne (je nutné preukázať totožnosť), alebo im budú zaslané poštou. Výhrou sú len vecné ceny. Výherca nemá nárok na poskytnutie finančnej náhrady alebo inú kompenzáciu a to ani v prípade, že nedôjde k dodaniu ceny alebo služieb s ňou spojených dodávateľom ceny (sčasti i úplne), ani v prípade, že nedôjde k prevzatiu ceny zo strany výhercu, alebo ak výherca výhru odmietne. V prípade neprevzatia, alebo odmietnutia výhry táto zostáva u vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok a vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou cestou sú vylúčené.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytnutie osobných údajov je výhradne pre účely identifikácie, odovzdania, prípadne doručenia výhry.
 2. Osobné údaje súťažiacich sa spracujú v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, emailová adresa a budú uchované tri mesiace od ukončenia súťaže. Údaje výhercov budú uchované pre účely účtovné a archivačné.
 3. Príjemcom osobných údajov je ŽSK.
 4. ŽSK sa zaväzuje všetky kontaktné údaje, ktoré mu súťažiaci poskytnú na účely súťaže použiť na kontaktovanie sa s výhercom. Zaväzuje sa tieto informácie ďalej nešíriť, ani ich ďalej nevyužívať (okrem kontaktovania sa ohľadom výhry s výhercom a doručenia výhry výhercovi).

V. Záverečné ustanovenie

Tento štatút je účinným dňom jeho zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže www.zilinskazupa.sk. Právne vzťahy týmto štatútom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami § 845 Občianskeho zákonníka. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami tohto štatútu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť Štatút súťaže a podmienky súťaže, vrátane zmeny výhier, ako aj právo súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmeny budú zverejnené na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk a budú účinné dňom ich zverejnenia.

V Žiline 18. apríla 2019