Zverejnenie návrhu VZN ŽSK o určení počtu tried prvého ročníka 2017/2018

Žilina 22. septembra 2016

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 10. októbra 2016.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 3. októbra 2016. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 22. septembra 2016

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky