Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zverejnenie návrhu VZN ŽSK o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia

Žilina 31. augusta 2017

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja


zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti,o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 18. septembra 2017.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 11. septembra 2017. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Žilina 31. augusta 2017

Adresa:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

                                                             OZNAM


O návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 25. septembra 2017. Lehota na pripomienkovanie uplynie 18. septembra 2017.

Žilina 5.september 2017 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky