Zverejnenie návrhu Všeobecno záväzného nariadenia

4. máj 2018

 

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 21. mája 2018.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 14. mája 2018. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Žilina 4. mája 2018

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky