Zverejnenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN ŽSK číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov školám

Žilina 3. novembra 2016

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 


Úrad Žilinského samosprávneho kraja

 

zverejňuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 21. novembra 2016.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 14. novembra 2016. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 3. novembra 2016

 

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky