Zverejnenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN ŽSK č. 62/2019

Oznam ŽSK

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

 

zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 25. mája 2020.

 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 18. mája 2020. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 7. mája 2020

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email: sylvie.milova@zilinskazupa.sk

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky