Zverejnenie návrhov Všeobecne záväzných nariadení ŽSK

Žilina 10. júna 2016

 

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja


zverejňuje návrh:

1. Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a jej súčastí: Školskej jedálne, Komenského 1049/23, 038 53 Turany, Školského internátu, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany,


o ktorých bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 27. júna 2016.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 20. júna 2016. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 10. júna 2016

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina

email:  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky