8. JÚL 2015

Zverejnená nová výzva na predkladanie projektov. Žiadatelia môžu získať až 300 mil. eur.

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 8. júl 2015

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ. Celkovo bolo z Kohézneho fondu vyčlenených 300 miliónov eur pre oblasť výstavby verejných kanalizácií, v rámci ktorej sa môžu oprávnení žiadatelia aj zo Žilinského kraja uchádzať o spolufinancovanie projektov pre výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, ako i čistiarní odpadových vôd. „Výzva je určená najmä mestám a obciam pri budovaní kanalizácií, čistiarní odpadových vôd či vodovodov, no o príspevok sa môžu uchádzať aj združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií a právnické osoby, ktoré smú v tejto oblasti podnikať,“ informoval riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK Michal Patúš. 
Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi Udržateľného využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, a preto je jej cieľom nielen zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd, ale aj zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi. „Máme záujem o čo najvyššie čerpanie prostriedkov z Európskej únie do rozvoja regiónov Kysúc, Liptova, Oravy, Horného Považia a Turca, a preto verím, že sa do výziev v novom programovacom období 2014 – 2020 zapojí z nášho kraja čo najviac subjektov. V minulom období sa podarilo žiadateľom Žilinskej župy zrealizovať projekty vo všetkých výzvach v Operačnom programe Životné prostredie zatiaľ v objeme viac ako 309 miliónov eur, a to aj vďaka tomu, že naše obce a mestá vedia, že sa môžu obrátiť o pomoc na Rozvojovú agentúru Žilinského kraja, kde im pracovníci s ich žiadosťami pomôžu či poradia,“ doplnil žilinský župan Juraj Blanár. 
Všetky dôležité informácie pre žiadateľov o eurofondy nájdu záujemcovia aj na stránkach Žilinskej župy na odkaze http://www.zilinskazupa.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/. „Zverejnené výzvy, podmienky či údaje o čerpaní prostriedkov aj z minulého programovacieho obdobia sú vždy aktuálne a každý sa môže prehľadne zorientovať a nájsť, čo potrebuje,“ uzavrel M. Patúš.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK