Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja

Prerokovanie návrhu ÚPN.

 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj  ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle §22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje verejnosti začatie PREROKOVANIA NÁVRHU „Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja„ (ďalej len ,,ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK“).

Termín na zasielanie pripomienok, požiadaviek a stanovísk verejnosti  je do 10.11.2017. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky