ŽSK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

 

 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;
 • minimálne 5-ročná odborná prax;
 • minimálne 3-ročná riadiaca prax;
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach, Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel, Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,...);
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná;
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
 • bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek;
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní;
 • predloženie projektu so zameraním na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť s cieľom uspokojiť návštevníkov a na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služiebs dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk» oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.


Platové podmienky
:

 • nástupný plat brutto od 1 200 €/mes.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 23. apríla 2019, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Kysucká knižnica v Čadci“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky