Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

ŽSK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

 

 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;
 • minimálne 5-ročná odborná prax;
 • minimálne 3-ročná riadiaca prax;
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach, Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel, Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,...);
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná;
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
 • bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek;
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní;
 • predloženie projektu so zameraním na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť s cieľom uspokojiť návštevníkov a na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služiebs dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk» oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.


Platové podmienky
:

 • nástupný plat brutto od 1 200 €/mes.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 23. apríla 2019, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Kysucká knižnica v Čadci“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky