Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto riaditeľ odboru správy majetku a investícií

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 3-ročná odborná prax v oblasti investícií, alebo správy majetku, alebo v oblasti stavebníctva
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu
 • znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • legislatívne znalosti z oblasti stavebníctva, alebo správy majetku
 • výborná znalosť štátneho jazyka
 • MS Office na úrovni pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
 • manažérske zručnosti
 • strategické myslenie
 • lojálnosť
 • flexibilita
 • bezúhonnosť

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • zodpovednosť za komplexné riadenie odboru správy majetku a investícií
 • vytváranie stratégie v oblasti spadajúcej do kompetencie odboru a jej implementácia v súlade s akčným plánom
 • zodpovednosť za kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti investícií a správy majetku
 • reportovanie vedeniu kraja


Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • predloženie „Vízie so zameraním na oblasť investícií a správy majetku v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja na najbližšie tri roky“ (v rozsahu max. 1 strany A4 formátu)

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 1 700 €/mesačne

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 20. 09. 2019, s označením obálky„osobný pohovor –riaditeľ odboru správy majetku a investícií“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, resp. e -mailom na adresu . V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky