Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto riaditeľ odboru dopravy

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

 


Náplň práce, zodpovednosti a kompetencie:

 • riadenie a organizovanie činnosti odboru a jeho zamestnancov
 • zabezpečenie plnenia úloh odboru a reporting vrcholovému vedeniu ŽSK
 • zabezpečenie koncepčnej, koordinačnej a kontrolnej činnosti pri výkone verejnej správy na úrovni samosprávneho kraja za oblasť dopravy
 • zodpovednosť za prípravu a prezentovanie strategických dokumentov v oblasti dopravy
 • spolupráca na príprave projektov a zodpovednosť za čerpanie eurofondov v oblasti dopravy
 • zodpovednosť za prípravu a efektívne čerpanie rozpočtu v kapitole doprava
 • koordinovanie úloh s relevantnými samosprávami, inštitúciami a organizáciami
 • posudzovanie investičných zámerov a projektov dopravnej infraštruktúry v ŽSK
 • metodické riadenie investičnej činnosti samosprávneho kraja v oblasti dopravy
 • koncepčné a metodické riadenia strategických materiálov za oblasť dopravy
 • zodpovednosť za prípravu a realizáciu integrovaného systému dopravy
 • schvaľovanie cestovných poriadkov a udeľovanie/odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
 • zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a údržbu cestnej infraštruktúry vo vlastníctve ŽSK

Zamestnanecké výhody, benefity

 • stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia
 • motivačný mzdový systém (plat dohodou podľa skúseností)
 • pravidelné bonusy k platu (individuálna doplnková mzda, kvartálne odmeny...)
 • výhody plynúce z kolektívnej zmluvy
 • služobný mobil
 • preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa dopravného, technického alebo ekonomického zamerania
 • minimálne 5-ročná odborná prax, ideálne v oblasti dopravy resp. príbuzných odvetví
 • minimálne 2-ročná prax v riadení
 • základné znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • znalosť príslušnej legislatívy z oblasti dopravy
 • znalosť súčasnej dopravnej obslužnosti ŽSK
 • prehľad o strategických zámeroch a potrebách ŽSK v oblasti dopravy
 • znalosť štátneho jazyka, angličtina alebo iný cudzí jazyk výhodou
 • MS Office na pokročilej úrovni
 • aktívny vodič (vodičské oprávnenie skupiny B)

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a skúsenosti
 • organizačné schopnosti
 • komunikačné zručnosti, korektné správanie a vystupovanie
 • strategické myslenie
 • hospodárnosť, základná orientácia vo financiách
 • lojálnosť
 • flexibilita
 • aktivita a kreativita
 • vzťah k ekologickým druhom dopravy a záujem o rozvoj cyklodopravy

Do výberového procesu budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a v stanovenom termíne zašlú kompletnú žiadosť spolu so všetkými vyžadovanými podkladmi.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi (1. životopis, 2. motivačný list, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov, 4. vlastný návrh koncepcie rozvoja dopravy ŽSK na najbližšie 4 roky – v rozsahu max. 1 strana A4 formátu) je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. e-mailom na adresu zdenka.klincova@zilinskazupa.skv termíne do 16.10.2019.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky