18.máj 2018

Žilinskú župu čaká odpredaj luxusného AUDI A8 a založenie nadácie

  

 

 

 

 

18.5.2018, Žilina – V pondelok 21.5.2018 zasadne po šiesty krát zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Témou bude založenie Nadácie ŽSK pre podporu rodiny, úprava rozpočtu, ale aj odpredaj luxusných vozidiel po predchádzajúcom vedení.

Na podnet predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa bude Zastupiteľstvo ŽSK v pondelok zaoberať aj odpredajom dvoch luxusných vozidiel značky AUDI A8 po predchádzajúcom vedení. Využívanie takýchto limuzín považuje za zbytočný luxus, ktorý je navyše veľmi nákladný – ako na údržbu, tak aj spotrebu. ŽSK má namiesto toho záujem zakúpiť iné vozidlo strednej triedy. Na odpredaj áut v prípade schválenia poslancami krajského zastupiteľstva bude vypísaná obchodná verejná súťaž, kde najvyššia ponúknutá kúpna cena vyhráva.

Založením nadácie ŽSK pre podporu rodiny chce kraj pomáhať jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Nadácia bude poskytovať pomoc ľuďom, ktorých postretne živelná pohroma alebo závažné ochorenie člena rodiny, kedy je zmenšená pracovná schopnosť a tým aj obmedzený príjem pre rodinu. Rovnako bude podporovať aj dobrovoľnícke aktivity v kraji a podá pomocnú ruku talentovaným deťom zo sociálne slabších podmienok.

Zastupiteľstvo ŽSK zasadne 21. mája 2018 (pondelok) o 10.00 hodine v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

 

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 14. mája 2018.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
7. Návrh na zrušenie Uznesenia 6/19 v časti 6 zastupiteľstva z 19. septembra 2016.
8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 8. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
10. Návrh na zriadenie nadácie Centrum podpory rodiny.
11. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin.
12. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.“
13. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
14. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
15. Návrh na zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) zastupiteľstva z 25. septembra 2017.
16. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
17. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
18. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018
19. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2017.
20. Interpelácie
21. Rôzne.
22. Záver.