19. marec 2018

Žilinská župa prerozdelí na dotáciách viac ako 300-tisíc


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. marec 2018

 

Žilinský samosprávny kraj prerozdelí tento rok úspešným žiadateľom až 322 000 EUR. O financie sa môžu záujemcovia uchádzať v troch rôznych oblastiach: Aktívny človek – aktívna spoločnosť, Kultúra a Regionálny rozvoj.

,,Záleží mi na spravodlivom prerozdelení prostriedkov do rôznych oblastí kraja. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť zdravý životný štýl a zlepšiť stav našich športovísk. Pomocou dotácií chceme tiež zmenšiť regionálne rozdiely a zlepšiť kvalitu života obyvateľov,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Bohatstvom Žilinského kraja sú historické pamiatky, kultúra a príroda. ŽSK považuje za dôležité spolupracovať s mestami a obcami, ako aj s neziskovými organizáciami. ,,Podporujeme rozvoj našich regiónov, prípravu podujatí, festivalov alebo prehliadok umenia. Je to cesta ako zvýšiť atraktivitu historických regiónov Žilinského kraja pre obyvateľov a návštevníkov,“ dodala Jurinová.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500,- EUR, maximálna 3 000,- EUR, to platí rovnako pre všetky výzvy. Cieľovými skupinami sú deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja.

Výzvy schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zastupiteľstve v pondelok 19. marca. Oficiálne vyhlásené budú vo štvrtok 22.3. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do nedele 30.4.

Ešte počas roka sa uskutoční aj druhé kolo výziev, v ktorom župa prerozdelí na dotáciách ďalších 50 000 EUR v rámci každej výzvy.

Viac informácií o možnostiach ako sa zapojiť do výzvy na stránke www.zilinskazupa.sk!

Praktické informácie:

Kto môže požiadať o dotáciu:

1. Obec na území Žilinského samosprávneho kraja, 
2. Iná právnická osoba, ktorá má sídlo na území Žilinského samosprávneho kraja, 
3. Fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja,
ak spĺňa všetky nasledovné podmienky: 
a) o poskytnutie dotácie písomne požiada podľa podmienok uvedených vo VZN a v tejto výzve, 
b) podporovaná činnosť je činnosťou v súlade s jeho predmetom činnosti alebo s jeho pôsobnosťou, 
c) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom ŽSK (nie je dlžníkom ŽSK), 
d) nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu, 
e) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; uvedené neplatí, ak je žiadateľom subjekt verejnej správy, 
f) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií), 
g) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
i) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (týka sa len právnickej osoby uvedenej v bode 2. a 3. tejto časti výzvy), 
j) je realizátorom podporovanej činnosti, na ktorú žiada dotáciu.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:

1. originál žiadosti o poskytnutie dotácie v listinnej podobe (vypísaný podľa vzoru/tlačiva žiadosti poskytnutie dotácie, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy alebo do tohto tlačiva) alebo v elektronickej podobe (vypísaný elektronický formulár) podľa zákona o e-Governmente, 
2. povinné prílohy, ktorými sú: 
a) kópia dokladov o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovaciu listinu v aktuálnom znení, živnostenský list, výpis z obchodného registra); v prípade ak žiadateľom je obec vyžaduje sa priložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, 
b) kópia dokladu o pridelení IČO, 
c) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite, 
d) rozpočet podporovanej činnosti (vypísaný podľa vzoru/tlačiva rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy alebo do tohto tlačiva), 
e) potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako 3 mesiace), 
f) čestné prehlásenie žiadateľa, že: 
 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom ŽSK a nie je dlžníkom ŽSK, 
 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
 nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií), 
 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácií a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; uvedené neplatí, ak je žiadateľom subjekt verejnej správy, 
g) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (nie staršie ako 3 mesiace),

 

Mgr. Lukáš Milan                      
riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov