Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)

Verejné prerokovanie správy o hodnotení

 

 

 

 

 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti  „Žilina – Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa) “ (ďalej Správa o hodnotení) podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční 13.11. 2018 o 13:00 hod. v Klubovni Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

 

Materiál, ku ktorému možno predkladať stanoviská verejnosti je zverejnený na web stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zilina-vrutky-martin-usek-strecno-lipovec-vrutky-martin-mimo-cestneho

 

 

Správa o hodnotení  je ďalej  pre verejnosť k nahliadnutiu na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie stratégie regionálneho rozvoja,   ÚP a ŽP, Komenského 48, 011 09 Žilina v termíne od 23.10.2018 do 23.11.2018. Verejnosť môže do Správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch pondelok od 8,00 do 15,00 hod.  Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení na adresu: Okresný úrad Žilina,  Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 30 dní od doby, keď bola o Správe ohodnotení  informovaná.

  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky