Zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 18. júna 2018 (pondelok) o 15.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

18. júna 2018 (pondelok) o 15.00 hodine
v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie. 
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 7. mája 2018.
  3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 na úseku zdravotníctva.
  4. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o..
  5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Dodatky k zriaďovacím listinám zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 13. mája 2018

 

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie      

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky