Zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 5. marca 2018 (pondelok) o 15.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude
5. marca 2018 (pondelok) o 15.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie. 
  2. Vystúpenie riaditeľa Úradu ŽSK Ing. Ladislav Gabču, CSc..
  3. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 15. januára 2018.
  4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2017, vrátane vekovej štruktúry poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. 
  6. Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov. 
  7. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 28. februára 2018

 

 

MUDr. Jozef Marec      
podpredseda komisie    
poverený vedením komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky