Zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 15. januára 2018 (pondelok) o 15.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

15. januára 2018 (pondelok) o 15.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie. 
  2. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017.
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
  4. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraj na roky 2018 – 2020.
  5. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018.
  6. Vyhodnotenie podnetov a sťažností za rok 2017. 
  7. Správa o činnosti Etickej komisie ŽSK za rok 2017.
  8. Rôzne.
  9. Záver.


S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 10. januára 2018

 


MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r. 
predseda komisie          

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky