Zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 6. marca 2018 (utorok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. marca 2018 (utorok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 18. januára 2018.
  3. Informácie ku pripravovanému projektu „Krajské Alzheimercentrum Mošovce“.
  4. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
  6. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine zariadenia - Centrum sociálnych služieb ANIMA so sídlom Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš. 
  7. Správa o začatí procesu tvorby novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023.
  8. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 1. marca 2018

 

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH,MHA
predsedníčka komisie             

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky