Zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 17. januára 2018 (streda) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude


17. januára 2018 (streda) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba podpredsedu komisie školstva a športu. 
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017. 
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020.
 6. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 – Fond Mikroprojektov.
 9. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018. 
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 11. januára 2018

 

 

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie       

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky