Zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

20. júna 2018 (streda) o 10.00 hodine

P o z v á n k a

 

 

 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

20. júna 2018 (streda) o 10.00 hodine
v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

Program:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 9. mája 2018.

3. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o..

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.


6. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 na úseku vzdelávania.

7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018.


8. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a  Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

9. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

10. Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR
11. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

12. Správa o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 1/2018 program „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.

13. Správa o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 2/2018 program „KULTÚRA“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.

14. Správa o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 3/2018 program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.

15. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018.

17. Informácie o projekte Centrum pre podporu rodiny.

18. Rôzne.

19. Záver.

 

S pozdravom
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová
Žilina 14. júna 2018

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r. predsedníčka komisie