Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia ŽSK

Pozvánka na 7. mája 2018 (pondelok) o 9.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

7. mája 2018 (pondelok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení Uznesenia 22 komisie z 5. marca 2018 a uznesení prijatých na rokovaní komisie 4. mája 2018.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
 6. Návrh na zriadenie Nadácie. (názov bude ešte doplnený).
 7. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. (názov bude ešte doplnený).
 8. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin.
 11. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.“ 
 12. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
 13. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ
 14. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
 15. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Návrh na zrušenie Uznesenia 6/19 v časti 6 zastupiteľstva z 19. septembra 2016.
 17. Návrh na zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) zastupiteľstva z 25. septembra 2017. 
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 8. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 19. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 20. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018.
 21. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2017.  
 22. Rôzne 
 23. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 2. mája 2018

 

 

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie   

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky