Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 18. júna 2018 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

18. júna 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie. 
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 7. mája 2018.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. 
 6. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o.. 
 7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 1/2018program „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 10. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 2/2018 program „KULTÚRA“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 11. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 3/2018 program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 12. Deklarácia spolupráce v oblasti transformácia hospodárstva baníckych regiónov.
 13. Správa o stave vybudovaných cyklotrás v Žilinskom kraji a informácia o harmonograme ďalšieho budovania cyklotrás v horizonte do roku 2022.
 14. Správa o stave ciest II. a III. triedy Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018.
 15. Informácie o projekte Centrum pre podporu rodiny.
 16. Rôzne.
 17. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 13. júna 2018

 

 

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie