Zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 16. januára 2018 (utorok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

16. januára 2018 (utorok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba podpredsedu komisie kultúry. 
  3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017.
  4. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraj na roky 2018 – 2020. 
  5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  6. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 – Fond Mikroprojektov.
  7. Rôzne.
  8. Záver.


S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 11. januára 2018

 

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie      

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky