Zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 18. júna 2018 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

18. júna 2018 (pondelok) o 10.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke pani predsedníčky.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Vlkolínec včera a dnes (derniéra putovnej výstavy vo foyer Úradu ŽSK).
 3. Dokument o Vlkolínci.
 4. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 9. mája 2018.
 5. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 na úseku kultúry.
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.
 8. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej výzvy č. 2/2018 program „KULTÚRA“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 9. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018.
 10. Rôzne.
 11. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 13. júna 2018

 

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie     

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky