Zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 8. marca 2018 (štvrtok) o 9.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

8. marca 2018 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 18. januára 2018.
  3. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
  5. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
  6. Správa o situácii na letisku Žilina.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 3. marca 2018

 

 

Mgr. Matej Fabšík
predseda komisie

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky