Zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 9. marca 2018 (piatok) o 9.30 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

9. marca 2018 (piatok) o 9.30 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie. 
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 19. januára 2018.
 3. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu AKTÍVNY ČLOVEK – AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.
 6. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
 7. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2017, vrátane vekovej štruktúry poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
 11. Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov. 
 12. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
 13. Rôzne.
 14. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 3. marca 2018

 

Ing. Michal Slašťan
predseda komisie 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky