Zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 19. januára 2018 (piatok) o 9.30 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

19. januára 2018 (piatok) o 9.30 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie. 
 2. Voľba podpredsedu finančnej komisie. 
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020.
 6. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 15/3 písm. a) v bode 3. a 5. zastupiteľstva z 24. februára 2014.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 15/11 v bode 1. a 2. zastupiteľstva zo 6. júla 2015. 
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 – Fond Mikroprojektov.
 11. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018. 
 12. Rôzne.
 13. Záver


S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 12. januára 2018

 

 

Ing. Michal Slašťan v. r.

predseda komisie   

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky