Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP č.1/2017/PO2.2

Vyhlásenie výzvy.

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

vyhlasuje

výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

 

Prioritná os:

2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy:

9.1.2017

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky