Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadateľom o FP môže byť aj neakreditovaný subjekt.

 

 

 

 

 

Ako už po mnohé roky v tomto období Žilinský samosprávny kraj (ďalej ŽSK) vypisuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výzvu realizuje ŽSK už niekoľko rokov a jej primárnym cieľom je prispieť k prevencii sociálno-patologických javov na  svojom území.

Cieľovou skupinou jednotlivých projektových oblastí sú deti a mladí dospelí. Žiadatelia o finančný príspevok si môžu vybrať zo štyroch projektových oblastí, ktoré sú zverejnené v aktualitách na web stránke ŽSK a podstránke odboru sociálnych vecí, v sekcii žiadosti a formuláre, kde nájdu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Dôsledné vyplnenie tejto žiadosti je predpokladom na zaevidovanie žiadosti.

Dôležité je upozorniť na to, že žiadateľom o finančný príspevok môže byť aj neakreditovaný subjekt, teda subjekt, ktorý vykonáva opatrenia podľa zákona na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Jedná sa o vykonávanie opatrení upravených v § 10 z. č. 305/2005 Z. z.. Okruh oprávnených žiadateľov ďalej upravuje VZN 21/2010, na základe ktorého sa finančný príspevok poskytuje.

Po minulé roky boli všetky predkladané projekty zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, predovšetkým na oblasť závislosti a zmysluplné trávenie voľného času detí počas letných prázdnin. Projekty bývajú tiež zamerané na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch a v rodinách – vo väčšine prípadov sa jedná o rôzne edukatívne výlety, prednášky, besedy s odborníkmi či workshopy.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky