Výzva na predkladanie projekt. zámerov v rámci Integrovaného reg. oper. programu

Oznam ŽSK

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016


V Ý Z V U

na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky