Väčšia transparentnosť – lepší kraj

ŽSK vytvoril nový etický kódex

 

 

 

 

 
S cieľom naplniť víziu transparentného a otvoreného kraja pre všetkých občanov pristúpil Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) k vytvoreniu nového etického kódexu. Začne platiť od 23. marca 2020.

Primárnym cieľom nového kódexu je jasne zadefinovať pravidlá etického správania zamestnanca, najmä definovať konflikt záujmov, zákaz prijímania darov či podporu budovania etického prostredia - vrátane podpory dôveryhodnosti úradu.
„Pôvodný kódex sme považovali v dnešnej dobe za nepostačujúci. Mal viac-menej deklaratórny charakter. Rozhodli sme sa preto bližšie definovať a objasniť etické správanie zamestnancov a definovať nekalé praktiky a protispoločenskú činnosť, ktorej chceme aj týmto kódexom predísť. Verím, že je to dobrá vec, ktorá prinesie svoje ovocie,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. 

Etický kódex, na rozdiel od predchádzajúceho, zavádza register darov, menuje komisiu pre etiku ŽSK a taktiež stanovuje zamestnanca, ktorý bude mať na úrade etickú agendu. Okrem preambuly sa skladá zo  7 tematických okruhov ( vzťah zamestnanca k legislatíve, vzťah zamestnanca k verejnosti, vzťah zamestnanca k ostatným zamestnancom, výkon pracovných povinností zamestnanca, konflikt záujmov, prijímanie darov , zamestnanec zodpovedný za etickú agendu ŽSK).Okrem iného obsahuje aj pravidlá odievania či štatút komisie pre etiku ŽSK.
Voči pôvodnému kódexu z roku 2013 mala výhrady aj Transparency International Slovensko (TIS), podľa ktorej pôvodný kódex nebol dostatočne rozpracovaný a nezachytával časté situácie, dilemy a odporúčania. Nový kódex vychádza práve z pripomienkovania TIS a odstráni viaceré nedostatky. „V kódexe sú zakotvené viaceré nástroje podpory etickej infraštruktúry. Sú nimi napríklad register darov, komisia pre etiku, organizácia školení, manuál otázok etiky a etického správania. Dotazník bol konzultovaný aj s Transparency Interantional Slovensko,“ doplnila županka
Kódex je určený pre zamestnancov úradu ŽSK. Úrad bude kontaktovať aj svoje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorým podobný etický kódex chýba, aby podľa vzoru ŽSK takýto alebo podobný kódex implementovali do svojich štruktúr. 

Žilinský samosprávny kraj dlhodobo zavádza opatrenia pre zvýšenie transparentnosti a chce ísť príkladom. Okrem nového etického kódexu chce v blízkej budúcnosti prijať aj etický kódex volených predstaviteľov, zaviesť prehľadnejšie zverejňovanie voľných pracovných miest na stránke župy, obchodných verejných súťaží, všeobecných záväzných nariadení, smerníc, metodických usmernení úradu a chystá tiež prepojenie zverejnených objednávok a faktúr. 

Najviac zmien v rámci etického kódexu pribudlo v oblastiach:
- definovania darov, 
- vytvorenia registra darov,
- definovania konfliktu záujmov a nekalých praktík
- vyčlenia zamestnanca na agendu etiky, ktorý má vykladať znenia EK, organizovať školenia v oblasti etiky,
- vzniku etickej komisie ako poradného orgánu predsedníčky, riaditeľa úradu prípadne komisie v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, ktorá na žiadosť riaditeľa, predsedníčky alebo danej komisie podľa zákona 357/2004 Z.z. vydáva stanoviská k sporným prípadom, skladá sa z 5 členov, menovaných predsedníčkou (1 člen za zamestnancov, 1 člen za zamestnávateľa, 1 člen za zastupiteľstvo, 2 členovia zastupujúci subjekty mimo ŽSK).

 

Etický kódex si môžete prečítať TU.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky