30. MAREC 2015

V Žilinskom kraji zvyšujú kvalitu vzdelávania

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 30. marec 2015

V Žilinskom samosprávnom kraji vyvrcholili už po deviatykrát krajské oslavy dňa učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine dnes (30. 3. 2015) udelil žilinský župan Juraj Blanár pamätnú plaketu a ďakovný list 63 pedagogickým zamestnancom. „Zosobnením múdrosti bol pre mňa vždy pán učiteľ a pani učiteľka. Som preto nesmierne poctený, že aj ja dnes môžem oceniť prácu ľudí, ktorí pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a sú múdrymi a skúsenými učiteľmi,“ uviedol J. Blanár.

Medzi ocenenými boli pedagógovia z regiónov Liptova, Turca, Kysúc, Horného Považia a Oravy, ktorí svojou každodennou prácou prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a tým k rozvoju celého Žilinského kraja. Župa významne podporuje oblasť školstva a získava pre ďalší rozvoj finančné prostriedky nielen z vlastného rozpočtu, ale aj z grantových programov a projektov Európskej únie. „V tomto roku dávame pre oblasť školstva 64,5 milióna eur a už teraz máme naplánované opravy a rekonštrukcie v hodnote ďalších viac ako milión eur, vďaka ktorým zlepšíme podmienky a prostredie, v ktorom učitelia vzdelávajú naše deti,“ informoval predseda ŽSK. V roku 2014 sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy zapojili do európskej výzvy „Moderná stredná škola“ a 12 z nich získalo finančné príspevky vo výške 1,8 milióna eur, ktoré aj v tomto školskom roku použijú na inováciu laboratórií a odborných učební. „Napríklad Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine tak bude vybavené šiestimi novými a  inovatívnymi laboratóriami a odbornými učebňami pre výučbu prírodovedných predmetov s moderným technologickým vybavením. Zrealizované projekty prinášajú zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a tiež samotného vyučovania. Sme hrdí na naše školy a našim učiteľom sa v nich dobre učí aj vďaka novým pomôckam, prístrojom a učebniciam. Nesmierne si vážim ich nasadenie, s ktorým k práci pristupujú a všetci by sme im mali každodenne ďakovať za to, že sú takzvanými sprievodcami našich ďalších generácií,“ dodal J. Blanár.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 16 gymnázií, 47 stredných odborných a spojených škôl a jedného konzervatória. Spolu na školách pôsobí 2 713 pedagogických a 931 nepedagogických zamestnancov, ktorí sa spoločne starajú a odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti 26 753 žiakom.

Na doplnenie vybrané investície v rámci výzvy „Moderná stredná škola“ operačného programu Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú do ostatných regiónov ŽSK:

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovoprojekt Z tradičnej formy vzdelávania do 21. storočia sa zameriava na inováciu obsahu vzdelávania a zavádzania inovatívnych foriem výučby. Vybavením chemického, fyzikálneho a biologického laboratória sa inovuje spôsob výučby a predvádzania vyučovanej látky.

Gymnázium, Turzovkav rámci projektu Podporujeme vedomosti, kompetencie, zručnosti a myslenie našich žiakov bude zriadené biologické laboratórium doplnený knižničný fond školy, dôjde k inovácii didaktických prostriedkov, metód a foriem vzdelávania a skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina vytvorenie moderných učebných materiálov, ktoré budú prispôsobené schopnostiam a stupňu vývoja žiaka na strednej škole. V súvislosti s modernizáciou vyučovacieho procesu bude škola inovovať odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu anatómie a kynológie, učebňu odbornej praxe, odbornú učebňu aplikovanej informatiky, odbornú učebňu pre vyučovanie predmetov Ekonomika a Podnikanie a služby.

Obchodná akadémia, Liptovský Mikulášprostredníctvom projektu Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy – cesta k úspechu sa chce škola zamerať na zlepšenie vedomostí a zručností pedagógov a žiakov prostredníctvom tréningového učenia reálnych vzťahov, a to cez školenia „Projektové a procesné myslenie v škole a vo vyučovaní“.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky