14. OKTÓBER 2014

V Žilinskom kraji vzniknú centrá zdravotnej starostlivosti

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. október 2014

 

Na pôde Úradu Žilinskej župy sa stretli zástupcovia miest a obcí, riaditelia nemocníc a lekári spolu so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR na pracovnom workshope, ktorého cieľom bolo informovať o koncepcii plánovaných zmien v štátnej politike poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto pripravované úpravy by mali prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Žilinského kraja a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb nielen v oblasti zdravotnej ale i sociálnej.„Je všeobecne známe, že Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, dosahuje nízku úroveň efektivity zdravotníctva. Žilinský samosprávny kraj je však príkladom toho, ako je možné riešiť tieto problémy, pretože ako zriaďovateľ štyroch regionálnych nemocníc má ekonomicky fungujúce zariadenia, ktoré aj bez európskej pomoci dokázali v tomto programovom období svoju životaschopnosť,“ uviedol riaditeľ odboru SO/RO ŽSK a koordinátor RIÚS Žilinského kraja Milan Ovseník. Ako ďalej dodal, na území kraja sa nachádza dostatok vhodných priestorov, v ktorých je možné integrovať lekárov „prvého kontaktu“ a hľadať cesty, ako pomôcť občanom racionálne v nich prepojiť zdravotnú starostlivosť s niektorými odbornými činnosťami pri poskytovaní sociálnych služieb.
V nadchádzajúcom programovom období 2014-2020, sa vďaka doplnkovej štrukturálnej pomoci Európskej únie, ponúka možnosť zlepšiť efektívnosť slovenského zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva prichádza s ponukou vytvorenia takzvaných centier primárneho kontaktu, kde bude pacientovi na jednom mieste poskytnutá základná zdravotná starostlivosť. Svoje služby tu budú poskytovať všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ či stomatológ. V Žilinskom kraji sa počíta s otvorením 17 takýchto centier, z toho 5 bude veľkých a 12 malých. Dve veľké centrá zdravotnej starostlivosti by mali vzniknúť v Žiline, a po jednom v Martine, v Dolnom Kubíne a v Čadci.
„Vychádzajúc z požiadaviek a odporúčaní Európskej komisie ako aj z potrieb našich občanov je však nevyhnuté, aby sme sa pozerali na tieto problémy novými prístupmi a zabezpečili čo najvhodnejšie prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb,“ doplnil žilinský župan Juraj Blanár.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky