5. MÁJ 2015

V Žilinskom kraji vyčlenili pre sociálnoprávnu ochranu takmer 250-tisíc eur

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 29. apríl 2015

Prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení poskytuje Žilinský samosprávny kraj obciam a akreditovaným subjektom každoročne možnosť požiadať o finančný príspevok na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Hlavným cieľom je zabezpečiť predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a chrániť práva a záujmy detí. Odbor sociálnych vecí ŽSK vyčlenil v roku 2015 pre túto oblasť až 245 979 eur a pomôže tak 18 subjektom k znižovaniu sociálno-patologických javov na území Žilinského kraja. „Ochrana, výchova a všestranný vývin dieťaťa je pre nás pri poskytovaní pomoci prvoradým zámerom. Prostredníctvom sociálnej kurately sa naši žiadatelia snažia vytvárať projekty, ktorých cieľom je, aby sa deti alebo aj dospelé osoby mohli vyvíjať v zdravom prostredí a aby získali potrebnú pomoc a ochranu,“ informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.
Žiadosti mohli subjekty podávať v dvoch oblastiach. V roku 2014 prijal ŽSK sedem požiadaviek zameraných na finančnú pomoc centrám, organizáciám či zariadeniam, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na území Žilinského kraja, a v tomto roku im bude rozdelených 235 979 eur. V ŽSK vykonáva túto sociálnu pomoc spolu 13 subjektov. Zoznam žiadateľov o tento finančný príspevok nájdete v priloženom súbore.
Do marca 2015 mohli o finančný príspevok požiadať aj ďalší záujemcovia, ktorí svoju pomoc zrealizujú formou preventívnych programov, tréningov či iných aktivít. Projekty sa zameriavajú najmä na predchádzanie vzniku závislostí u detí a mladistvých, predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách, pomoc pri výchove, vzdelávaní a tiež riešenie rómskej problematiky. Mesto Turzovka tak zorganizuje dva letné päťdňové prímestské tábory pre  približne 60 detí z rodín, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii s príspevkom ŽSK 800 eur. Letné tábory so zameraním na predchádzanie závislostí u detí a mládeže zrealizuje aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec, ktorej Žilinská župa odsúhlasila taktiež 800 eur. V regióne Orava sa uskutoční Deň radosti v obci Zákamenné pre približne 100 detí z viacdetných alebo neúplných rodín a ich rodičov. Na podporu spoločného a zmysluplného trávenia voľného času získali organizátori finančnú čiastku 400 eur. O príspevok spolu požiadalo 13 subjektov, z čoho 11 projektov splnilo stanovené požiadavky a bolo schválených Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja v celkovej výške 7 960 eur. „Keďže sa nepodarilo organizáciám vyčerpať všetky príspevky, ktoré sme mali v plánovanom rozpočte pre túto oblasť, zvyšné financie prerozdelíme do ďalších aktivít v oblasti sociálnej pomoci v rámci Žilinského kraja,“ uzavrela M. Pauková.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK