Úrad Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje

Návrhy všeobecných záväzných nariadení

 

 

 

 

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje:

1. návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,

2.návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok k 31.08.2019,

3. návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019,

4. návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019,

5. návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín,

o ktorých bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 24. júna 2019.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 17. júna 2019. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 7. júna 2019

Adresa:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky