Pozvánka na 4. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

Pozvánka

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 4. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

28. apríla 2014 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania: 

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 24. februára 2014.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013.

4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013.

5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na účel: „Predĺženie termínu splatnosti úveru z VÚB na refinancovanie eurofondov“.

7. Predĺženie termínu splatnosti úveru z VÚB na refinancovanie eurofondov.

8. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania Dolný Kubín.

9. Návrh na menovanie riaditeľky Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.

10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

11. Návrh na zrušenie Uznesenia 4/21 zastupiteľstva z 18. februára 2013.

12. Návrh na zmenu Uznesenia 15/3 v časti e) zastupiteľstva z 24. februára 2014.

13. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

14. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.

15. Zapojenie sa do činnosti v rámci európskej školskej politiky (European Policy Network on School Leadership) realizovanej v rámci programu Európskej únie Celoživotného vzdelávania.

16. Schválenie spolufinancovania projektu Everybody has a Story – Everystory Gymnázia Jozefa Lettricha, Martin.

17. Správa o stave tvorby Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja 2014 - 2020.

18. Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení za rok 2013.

19. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2013/2014.

20. Interpelácie.

21. Rôzne.

22. Záver.

S pozdravom

Žilina 17. apríla 2014

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda