Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len Stratégia) je realizovaná v rámci projektu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (IROP), konkrétne jeho Špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 
Stratégia je spracovávaná v zmysle Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility vydanom MPaRV SR dňa 25.09.2015 a jeho prílohy - Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility, vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR 2015 v znení neskorších aktualizácií.
  • Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, 
  • Zhotoviteľ: skupina dodávateľov s vedúcim členom skupiny – Žilinská univerzita v Žiline

Proces spracovania Stratégie začal v auguste 2018. Vstupnými  podkladmi  pre začatie prác boli okrem iného Demografická prognóza ŽSK a SR   (r. 2016) a Dopravno – sociologický  prieskum mobility v okresoch ŽSK (r. 2015), ktoré Žilinský samosprávny kraj zabezpečil z vlastných zdrojov. Ukončenie Stratégie sa predpokladá v roku 2020.

Stratégia bude strategický dopravno –plánovací dokument spracovaný na základe analýzy územia, demografie, mobilitného správania sa obyvateľstva, dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej a nákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK, ktorý bude slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. 
Stratégia určí hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja komplexnej dopravnej sústavy a v jej rámci i všetkých dopravných systémov s ich priemetom do územia a minimalizáciou dopadov na životné prostredie a zároveň stanoví plán krátkodobej implementácie navrhovaných opatrení s harmonogramom, rozpočtom a prerozdelením zodpovednosti a zdrojov.
Bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj podklad pre spracovanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja, štúdií, stratégií, územných plánov obcí, územnoplánovacích podkladov a plánov dopravnej obslužnosti a iných obdobných dokumentov,

 

    II. etapa - Návrh stratégie

 
   III. etapa - čistopis Stratégie